Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 211
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0218
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

αγγείων τούτων, είτα δέ '/.ατ άπομίμησιν καί έν και πολλοί τούτων να άποδοθώσιν εις τον αυτόν

πολλοίς τόποις, ού μόνον έν νήσοις καί έν Μικρά καλλιτέχνην (ώς νομίζει Ό ΚοβθΓΐ δια τους ύπΌ

Ασία άλλα και έν τη κυρίως Ελλάδι (ίδε ΚοβθΐΊ τά στοιχεία Α και Β ύπ αύτου περιγραφόμενους

σελ. 3-4). σκύφους έν σελ. 8-18).

Ό ΚοββιΊ έν σελ. 5 πάντας τους σκύφους τού- Τά των τορευτών πρωτότυπα έργα, έξ ών έλή-

τους, ού μόνον τους δι' Όμηρικών παραστάσεων φθησαν αί μήτραι τών Ομηρικών σκύρων άνάγον-

άλλά και τους έν γένει δια μυθολογικών σκηνών ται εις την τρίτην πΧ εκατονταετηρίδα και δύναν-

κεκοσμημένους, διαιρεί εις δύο τεχνικώς ούσιω- ται νά έκταθώσι μέχρι του τέλους του πρώτου

δώς διαφόρους τάξεις. Έν τη μια αί παραστάσεις ήμίσεος της δευτέρας, ώς έκ πολλών τεκαηρίων

μορφών καί κοσμημάτων άπετυποΰντο δι' ιδίων αποδεικνύει ό ΚοΙίβιΊ έν σελ. 19-20 και ό Στέ-

σφραγίδων έπί του ήδη έτοιμου άγγείου, ώς έπ'αύ- φανός Κουμανούδης έν ΑΕ του 1884 σελ. 65.

τοΟ έχαράσσοντο και αί έπιγραφαί διά χωνοειδοΰ'ς Οί κατασκευασται αυτών άνήκοντες εις τάς πρώ-

έργαλείου. τας άρχάς της Αλεξανδρινής παιδείας φαίνεται, ότι

Εις τά άγγεΐα της τάξεως ταύτης συναντώμεν ήλθον εις έπικοινωνίαν άμεσον προς τους κύκλους

μέν ποωτοτύπους εργασίας, άλλ' άπλών, άσήμων τών λογίων, εξ ών έλαβον την εμπνευσιν της δη-

πηλοπλαστών έργα'ζομένων μετά μεγάλης έλευ- μιουργίας τών έαυτών έργων, έχάντων ένεκα τού-

Οερίας εις τάς συνθέσεις τών επί τών άγγείων πα- του σπουδαίαν σημασίαν ώς προερχομένιυν έκ της

ραστάσεων, εις την έκλογήν και κατάταξιν τών γνώσεως αύτών τών ποιημάτων και παρε/όντων

μορτών. άνεκτίμητον ΰλικόν διά την φιλολογικήν έπεξερ-

'Εν τη ετέρα τάξει άνήκουσιν άγγεΐα, ιδία οί γασίαν αυτών (ίδε ΚοββιΊ; σελ. 67-08).

Όμηρικοι σκύφοι, ών αί μορφαί και έν γένει αί Ίοιαύτην σπουδαίαν σημασίαν και τοιούτον φι-

παραστάσεις είναι άποτυπώματα μητρών είλημμέ- λολογικον διαφέρον κέκτηται καί Ό άνά χείρας ήμέ-

νων έκ τελείως έξειργασμένων προτύπου και πε- τερος ζωωτός έπιγεγραμμένος Ομηρικός σκύφος

ριλαμβανουσών και τάς έπιγραφάς. όιά τε τάς έπ' αύτου άναγλύπτους παραστάσεις

'Αλλά τά πρότυπα ταΰτα, έξ ών ελαμβάνοντο και τάς έπιγραφάς και διά την καλήν αύτου δια-

αί μΐτραι, δεν κατεσκευάζοντο αποκλειστικώς διά τήρησιν.

την πηλοπλαστικήν τών σκύφων βιομηχανίαν, Ανήκει εις την τάξιν τών σκύφίυν, οίτινες είναι

άλλ' ήσαν μάλλον έργα πρωτότυπα άξιολόγων άντίτυπα μητρών είλημμένων έκ τών προτύπων

Ελλήνων τορευτών του αργύρου εύρισκόμενα έν μεταλλουργημάτουν και φέρει παραστάσεις έκ τοΰ

κατοχή ιδιωτών ή έν ίεροΐς. Τρωικού κύκλου.

ΤοΟτο εξάγεται έκ του τεχνικού χαρακτήρος Τό υψος του σκύφου είναι 0'073,ή άνω διάμε-

τών παραστάσεων ύπενΟυμίζοντος την γλυπτικήν τρος 0Ί3 καί ή κάτω διάμετρος 0Ό4.

μεταλλοτεχνίάν (ίδ. λνδίζίηβθΓ ΑΜ του 1901 σ. II μέλαινα αύτου γάνωσις είναι ού μόνον έξω-

67 μετά της αύτόθι βιβλιογραφίας) καί έκ πλη- τερική άλλά καί έσωτερική. Φέρει καθ' δλην την

θύος φαινομένων έπί τών τοιούτων σκύφων (ώς έξωτερικήν περιφέρειαν ύπο το χείλος ταινίαν πλο-

λ. χ. έκ της άτελους άποτυπώσεως τών έπιγρα- καμοειδοΟς κοσμήματος έντός ζώνης ύπο γραμμών

φών, της παντελούς έλλείψεως γραμμάτων τινών, δηλουμένης (είκ. 1).

της παραλείψεως έν τισι μορφαΐς λεπτομερειών), Κάτω έν τω μέσω μεν της βάσεως τοΟ σκύφου

ών πάντων ή έξήγησις ύπάρχει έν τή έλλιπεΐ μήτρα, ύπάρχει άνάγλυπτος ρόδαξ οκτώφυλλος περιβαλ-

Είναι δε τοσαύτη ή συγγένεια και ή όμοιότης λόμενος πανταχόθεν ύπο δ'ρμου μαργαριτών, έν τώ

τών σωζόμενων Όμηρικών σκύφων και ώς προς έξωτάτω δε μέρει αύτής πλοκαμοειοές κόσμημα

την τέχνην καί ώς προς τάς έπ' αύτών είκονιζομέ- δ'μοιον προς τό του χείλους, άλλ έντελεστέρας έκ-

νας παραστάσεις, ώστε ού μόνον πρέπει νά άνή- τελέσεως (είκ. 2).

κωσιν ούτοι εις τους αυτούς χρόνους καί εις τήν Αί έπί του σκύφου άπεικονιζόμεναι παραστάσεις

αυτήν πηλοπλαστικήν βιομηχανικήν σχολήν, άλλά άποτελοΟνται έξ ένδεκα ανθρωπίνων μορφών, ύπέρ
loading ...