Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 234
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0241
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
284 Έπιγραφαί εξ Ηπείρου· νπο Δ. Εναγγελίδου.

αε 1914

ή λατρεία του Ηρακλέους και της άφηρωϊσθείσης λυκοφρων Λυκόφρων

οικογενείας του ίδρυτοΟ, τοΟ Διομέδοντος και των θεοδοτου Θεοδότου

προγόνων του ( ΖϊθΜγΙΙι ε.ά.). γυμνασιαρ γυμνηαιαρ-

ΠρΌς παρόμοιον σκοπδν συνήρχετο και το κοι- χησασερμαι χήσ«ς Έρμάι

νδν των συγγόνων τούτων, έν Άτιντανία πιθανώ- ηρακλει Ήρακλεΐ.

τατα' έν τη προκειμένη περιπτώσει εθυσαν ίσως Τ> Υ

τω Ποσειδώνι ταυρον ή μάλλον άνέΟηκαν την πα- "Ηρακλέους είναι σύνηθες

ρουσαν στηλην αετά ομοιώματος ταύοου έπ'αότής, *?°™Ψ^ου περί γυμνασίων, άμφοτέρων των θεών

ώς πολλάκις έγίνετο ανατιθεμένων μικρών είδω- διακρινομένων έπϊ τη τών αγώνων προστασία. Πρβ.

1, , ηι . , Λ , ' ίΗ8, XXI 1,901 281, έ'νθα δ ΜΠηβ λένει δ-ι

λιων η άλλων αντικείμενων εις ύπομνησιν τοΟ πρα- / ' . ' «ιπιιβ Λέγει ο.ι

~ > γ, ' 5 συμουρμδς ούτος δύο θεών ένένετο κατ'άναλο-

γματικου αναθήματος. . ' ' ΛΛ· κν£ΧΛ0

"Π > ' -, π !>~ < ά ί Υιαν (ευγών αιγυπτιακών θεών.Άλλ' ίσω' -δ Έο-

Ομοιον αναγλυφον «Ιίοσειοωνι και Αμφιτρίτη» ~ ·ττ .

. -υ ε- , τ/ ' , Ρ-ήί Ηρακλής σημαίνει Έομ,ήν Ήοακλέους άπλού-

υπεόειςε μοι πανυ ευγενώς ο κ. Κουρουνιωτης το . „ , ' ' ' ' · Λ,ι,Λ0-'

Μ2· ' α λ/γ 40ΠΟ ·)ΐα ' οο/ -η στατα, ώς εχομεν τοιαύτα; παοαστάσεις, έν Σπάοττ

ακεόονιας ΑΜ 11Ό2, 316 αρ. 39 (=Βαθ§β, ,= ""-«·ρι»,]

αβ Μαοβάοηιιιη δ&οπδ σ. &Ζ). « ... υί ι»^

ν ο ' ί> λ ' - ~ π » , ορ3ΐ'Ιη Μιΐδβαηι σ. 16/ άοιθ. 442α Συννότατα

Συνηθέστατη δε θυσία τω Ιίοσειοωνι ην ο ταυ- „ , ' λ

„0 ι <ττ ,ϊ ;)α ,ιπ/,\ - π ?~ ι ' ομως τω Ερμη ακολουθεί δ Ήοακλής έν άναθη-

ρος, οθεν παρ Ιίσιοοω ( Ασπ. 11)4) ο ΐίοσειοων λε- ΓΓ > 'ρ *»*»ΐ|

/ > - 'τ·^ ΛΛο^ !κ . ~ ματικαΤς έπιγραφαϊς δια τοΟ και. Ποβ. 10, XI] -,
γεται και τανρεος ποδ. και 1λ. υ 403 , εξ αύτοΰ , Ωηη ,η. ,~ ' Λ^ >

ί< λ > , -ία / κ χχ ™ άρ. 290, XII7 άρ. 421-426 κτλ. έπιγοα^άς γυ-

οε πιθανωτατα και προήλθε (προ. Ηδίτίδοιι, Τΐιβ- , 11 · * 1

- *αο\ -> ' ! ^ « ■ μνασιαρνησαντων

1ώ18 σελ. Ίυο , λατοευου,ενος ααλιστα και ως ταΰ- „ ' /

ρος (Οπιρρβ, Οπβοΐι. Μγί1ι. II σ. 1338).

Το του πατοος ονοιια έν τώ δευτέοω στίνω είναι
πιθανώτατα Αυκίσσκο;. Διπλασιασαδν οέ συαϊ-ώ-
νων και μάλιστα του ο προ του τ ή κ και έν Οβ-
Γαρβηοθ, Όοάοηθ σ. 55 άριθ. 8 (προσστάτα), σ.
60 αρ. 14 (Δοεσστός), ωσαύτως έκ Θεσσαλία: ΙΟ-
IX2 109 α, 38, 121 κτλ. (Αυκίσσκος). Πρβ. Κ.
ΜβίδίβΓ, (Ιίθ §τίθο1πδο1ΐθ Οΐβίβοΐθ I σ. 257. Ό
ΚΓβίδΟΐΐΠίθΓ, Εΐηΐβίΐαπ^ σ. 258 αποδίδει τον δι-
πλασιασαδν τών απλών συμφώνων ή τδν μή διπλα-
σιασμδν αυτών εις τήν μή επαρκή γνώσιν της Ελ-
ληνικής ύπδ τών βαρβάρων, ώς θεωρεί τοΰς'Ηπει- Τερ|μω|ν.
ρώτας ούτος (πρβ. Μ. Ρ. Νΐΐδδοη, δίποΗβη ζατ

(τΘδοΙιΐοΐΊίθ άββ ηΙΙθιι Ερβΐΐ'Οδ σ. 1 κέ. και έσχά- δδοΰ, ήτις άγει άπδ του χωρίου Νιβίτσης (οπισθε

3. Είκ. 2. Έπι βράχου αϋτοφυου:

Είχ. 2.

τωςΟ. Κ1οίζ8θ1ι, ΕρΪΓθΙΪ8θ1ΐΘ 0;Θ8θ1ιίο1ιΙβ 1)18 ζιιΐϊΐ της Χιμάρας) προς τήν μονήν Κοκαμέας ί'Ιδε Ν.

,ΤαΙιι-θ 280 ν. ΟΙιγ. 1911 σ. 2 σημ. 1 έ'νθα ή λοιπή Έλληνομν. ΙΑ' (191.3) σ. 465) υπάρχει δια βα-

βιβλιογραφία). θέως έγκεχαραγμένων γραμμάτων ή ανωτέρω έπι-

ϊά ονόματα δέ Φίλιστος /.αϊ Φιλίσκος συνήθη γραφή, Ό χώρος, δν καταλαμβάνουσι τά γράμματα,

και έν θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς. Ό Νίκανος τδ πρώ- είναι σχετικώς λελεασμένος και μετρεϊ ύψ. 0'22

τον άπαντα ένταΰθα. καϊ πλ. 0 23 περίπου· τδ δ? ύψος τών γραμμάτων

2. Στήλη λευκού λίθου ύψ. 0 33, πλ. 0'20, 0-045-0-055

πάχ. 0-10. Κατα τάς δύο καθέτους άκρας της Τερμων (Λατιν. Τθπηίηιΐδ) είναι τδ δ'ριον και

έπιφανείας ε/ει εϊσέχον περιθώριον. Εύρέθη πρδ δ λίθος δ παριστών αύτό. Ο δρος, αρχαιότατα,

πολλού έν τοις έρειπίοις Γέρμας έναντι του Άργυ- δτε ή εικονική παράστασις έννοιας τινδς ητο ϊσχυ-

ροκάΊ-ρου καϊ μετηνέχθη νυν εις Ιωάννινα. ροτέρα ή ή αφηρημένη αυτή; εκφρασις, έθεωρεϊτο
loading ...