Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 266
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0273
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
266 Δη μητριάς - Παγασαί νπο Ά. Σ. ' Αρβανιτοπούλλον.

ΑΕ 1914

μρι έρμηνεύση έν άλλη γλώσση τά έαυτοΰ συμ- χον κομισθή έκ της παρά τά «Δόντια» αρχαίας

περάσματα' μηδέν δέ μαθών, άπετάθην προς αύ- πόλεως, εκ της Δημητριάδος άρα (βλ. Θεσσαλέ

τον τον Ν. Γίαν., όστις μοί άπέστειλε προθύμως Μνημ, I σελ. 6)" επίσης το ότι πολλαί άπελευ-

άντίγραφον επιστολών του Ροΐ&ΐί, γαλλιστί συν- θερωτικαί έπιγραφαί τών έν τω Κάστοω τοΰ Βό-

τεταγμένων, δι' ών έμαθον τί λέγει περί της Ίωλ- λου έκομίσθησαν έκ της παρά τά «Δόντια» άρ-

κοΰ και τών λοιπών. χαίας πόλεως, τινές δ' εύρέθησαν έκεΐ άναμφιβό-

Δέν ήτο άρα άναγκαΐον νά έπιπιστώση και <5ί- λως (βλ. Πρακτικά. 1908 221)· άπεδίδοντο δε αυ-

καιολογήση ουδόλως, πολλώ δέ ήττον δια του άπο- ται όρΟώς από δεκαετηρίδων πασαι τη Δημη-

κέντρου του Αλμυροί), ό Ν. Γιαν. την άγνοιαν τρίάόί' ταύτα λοιπόν πάντα προέλεγον σαφώς την

της πραγματείας τοΟ Βθίοοίι, οδ άλλως την θεω- άληθή Οέσιν της Δημητριάδος, ήν έκ προνοίας δεν

ρίαν περί μετονομασίας τών Παγασών εις Δημη- έξέφραζον μεν εγώ, Ό δέ Ν. Γιαν. μόλις έν έτει

τριάδα ειχον εγώ διακηρύξει έν Βόλω κατά τάς 1912 και μετά τον Βθίοοίι έξαπίνης κα'ι υπό κυο-

άρχάς Ίαν. 1912, ήτοι προ της ενάρξεως τών έν φορίαν τεσσάρων όλων έτών προέτεινεν ομοίως τώ

τη έφημερίδι «Θεσσαλία» δημοσιευμάτων του Ν. Βθίοοίι, ουχί δ'ομοίως έμοί.

Γιαννοπούλλου. Λέγει δέ ό Ν. Γιαν. ότι προς ύποστήριξιν της

"Οπωσδήποτε όμως άγνοών ό Ν. Γιαν., ώς αυτός έαυτοϋ' κα'ι της του Βθίοοίι γνώμης « οννηγορον-

λέγει, και ώς ύποχρεούμεθα νά πιστεύσωμεν αύτώ, οιν αυτά τά μνημεία, τά άνακαλνφϋέντα νπ αν-

τά της γνώμης του Βθίοοίι, ώρμήϋη έξ αυτών τον τον Άρβ.», ϋποδηλών ότι αυτός πρώτος

τών έκΰ'έσεων τούΑρβ.' αλλ αί έκΟέσεις τοΰ ~οοσ-/]ου.ο^ε τά ύπ' έμοΰ άνακαλυαρθέντα μνημεία

Άρβ. έδημοσιεύθησαν έν τοις Πρακτ. του 1907, προς την ζήτησιν ευρύτερων συμπερασμάτων περί

1908 και 1909, τό δ'επίγραμμα του Άντιγένους της θέσεως κα'ι της ιστορίας της Δημητριάδος και.

μηνί Φεβρ. του 1909" ακριβώς δ'επί τών εκθέσεων τών Παγασών.

τούτων,αάλιστα της κυριώδους τον 1908,ϊσΐΥ\ρί- Αλλ ή ιστορική εκθεσις τών άπο της άνακα-

χθη ό Βθίοοίι, ώς λέγει διαρρήδην έν τή πράγμα- λύψεως τών στηλών λεχθέντων τε και γραφέντων

τεία αύτοΰ, και ώς θά ίδωμεν διά παρατιθεμένων ύπ έμοΰ, αποδεικνύει ότι λίαν ένωρίς ειχον έγώ

χωρίων αύτής' έγίνωσκε δέ ό Ν. Γιαν. πολλώ κάλ- προσαρμόσει τά ευρήματα δεόντως προς έξαγωγήν

λιον τοΰ Βθίοοίι τάς εκθέσεις μου ταύτας και έν νέων συμπερασμάτων, και δή μετά τόλμης τοσοΰ-

καιρώ, διότι άμα έκδιδόμεναι άπεστέλλοντο αύτώ' τον περισσής, ώστε, άν δέν έπήρχετο ή πραγμα-

έγίνωσκε δέ προς τούτοι; κάλλιστα πάντων τών τεία του Βθίοοίι κα'ι αί έξ αύτής νέαι κα'ι ακριβείς

ξένων τά άνακαλυφθέντα ύπ' έμοΰ μνημεία, ίδών αντιλήψεις περί τών πόλεων τούτων, ύπ'αύτοΰ τε

ά'ύτά πολλάκις, άριστα δέ τους τόπους τών άνα- και ύπ' έμοΰ ΰποστηριχθεΐσαι και άποδειχθεΐσαι,

σκαφών* πώς λοιπόν δέν έπεχείρησεν ευθύς αμέ- ουδείς βεβαίως έδικαιούμην νά λέγωμαι έν έπι-

σως άπο του 1908-1909 νά υποστήριξη, ή άπλώς στήμοσιν άρχαιολόγοις.

νά έκφραση ή ύποπτεύση τον ταυτισμόν της Δη- Δύο μόλις μήνας δήλον ότι μετά την άνακά-

μητριάδος και τών Παγασών; μήπως αρά γε Ό λυψιν της πρώτης ομάδος τών στηλών1, εύθύς

Βθίοοίι έπελθών ούτω δι έμοΰ έν Βόλω έπετέλε- μετά το πέρας τών άνασκαφών τοΰ' 1907, μετα-

σεν έργον μαίας και φροντίδ' έξήμβλωκεν έξηυρη- βάς εις Αθήνας, άνεκοίνωσα δημοσία άπο του βή-

μένην; ματος της Αρχαιολογικής "Εταιρείας, έν μηνί Ίαν.

Προς τοιαύτην έγκαιρον μάλιστα έκφρασιν εϊχεν 1908, κα'ι εύθύς έδημοσίευσα έν τώ α Μηνιαίω
ετι τό ύπ' έμοΰ έν τώ θεάτρω εϋρεθέν τμήμα βά-
θρου άνδριάντος, άνατεθέντος ύπό του κοινού τών ' Τδ5ν άνασχαφων ήρξά>ην^χατα τας τελευταίας Ιμέρας.τοί'Ιουλίο»

_ _ , η-, π ι λ πλπ ν-) ι , 1907· τας ποοίτας στήλας εύοον ζατ' Λυγουστον, έζηχολούθησα δε

Μαγνητών, πεοί ου Βλ. Πρακτικά \.ηη) ζζι, και . - - ,ν η ·ε' - · - ν & >

ι I ' "■'-{"· Γ'^ κ ' ανασκαπτων χαι πολλά; στηλας εϊαγον συνε/ως εν μηνι ώεπτειιορί'ρ,

τό κατά τό έτος 1909 γραφέν ύπ έμοΰ ότΐ πλεΤ- Όχτωδρίω και Νοεμβρίω, 8τε διέκοψα αύτάς λόγω τοΰ χειμώνος1

, λ/ , ~ V ι Χ)*-\ . βλ. Πρακτ. 1907 175 «έν ΙΙαγασαϊς έξετελέσαμεν εύουτέοαν άνασκα-

στα των ευοεΟεντων εν τω Ιναστοω Βόλου ψηφι- , , . „ ,. ,, ,, ', , ,, Γ.Τ Γ, ,' Γ,

' 1 11 ιιι ζρην απο του τέλους Ιουλίου ΐχεγρι του τέλους Νοεαοριου»· ρλ. χαί

σμάτων τών Δημητριέων και τών Μαγνητών ει- Θεοσ. Μνημ. I σελ. 70.
loading ...