Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 269
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0276
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Δη μητριάς-Παγαοαί υπό Ά. Σ. Άρβανιτοπούλλου. 269

Α Κ 1914

άϊβ ¥ηηάβ άβν Ιβίζίβη ^/ινβ §θ1θ1ιγΙ;, γΙειβη Ρα-
§88&β ίιη III. ιιηά II. ,ΐΗΐΐΓΐιπηάθΐ'ί, αίδο ίη (Ιβΐ'
ΖβιΊ. Λν&ΙΐΓθΐΐΓΐ άβΓ Θ8 ιιηίβΓ άϊβββιη Ν&ιηβη ηί-
βηιαίβ βννοάΗη,ΐ ίβϋ, βίηβ @νο88β ηηά δίύβηάβ
8ίαάΙ ()βυοβ8βη Ϊ8ί\ άϊβ ^βηι^ΐίβιι δίθΐβη, <ϋβ
Ιιϊθγ ΐη 8θ £ΐΌ88βΓ Ζ&ΙιΙ ζιιπι νονβοΐΐθϊη §β]ίΟΠ1-
ηιβη δϊηά, ννπΓάβη αΙΙβίη ζιιιη Ββινβίββ £βηϋ-
£βη. Τνβϋβνββ 1)βϊ Αι·ν&ηΐίορυ11θ8 ά. ά. Ο. 8.
218 ίϊ .

Τέλος εισερχόμενος εις τήν κατά Στράβωνος έπί-
θεσίν, εις τήν τοπογραφικήν έξέλεγξιν τών ύπ'αύ-
τοϋ λεγομένων και εις τήν χρονολογίαν τών τει-
χών τών τέιυς λεγομένων Παγασών, προστίθησιν
ό Ββίοοίι τάδε:

Ό388 άϊβ 8ί&<111>βί άίβδβΓ Οβ1θ§θη1ΐθί!; νθΓ§Γ08-
8βιΊ \νθΓάβη Ϊ8ΐ, Ϊ8ί ιη()§Πο1ι απά 80§&γ ντβΐιτ-
θοϋβίϊιΐίοΐι; λννά\ύίθ[}\χ\\ο^%νβίίβ7·βυηίβ7'8ΠβΗιιη-
$βη \νβΓ(ίβη απ8 ά&πϊβθΓ Ιιοίί'βηΐΐίοΐι Αιιίθοίιίαββ
^βββη . . . λνοΐιΐ 3Ϊ)θΓ δϊηά άίθ Μ&υβπι ηοη
«Ρ3§&8;ΐβ» ηϊθάβΓ^θΓίβδβη, υηά γΙηιιπ, ΐηι II.
οάβΓ ίπι Ι. ,ΤαΙίΓΐιπηάβιΊ; ηβιιβποΐιΐβί; ννοΐ'άβη (Αν-
ναηίίορπΙΙθ8 ά. η. Ο. 8. 203) ». Ύπεχρεούμην άρα
νά εξετάσω και πιστοποιήσω τά πράγματα,μάλιστα
τους '/ρόνους τής ποιήσεως τών τειχών της πό-
λεως, και άλλως να εξερευνήσω εύρύτερον το ζή-
τημα, άφ'οδ τοσούτον ευγενώς ό Ββίοοίι έξεκάλεσεν
επί τάς περαιτέρω έρευνας μου' έπραξα δε όντως
τούτο ευθύς αετά τήν μελέτην τής έαυτοϋ' πρα-
γματείας τω 1912 δια -/ρημάτων τής Λιμενικής
Επιτροπείας Βόλου και ιδού τά έν τοις Πρα/.τικοΐς
1912 213-218 άναγραφέντα αποτελέσματα τής
έρεύνης μου ταύτης:

«" Αγνωοτος πόλις παρά τάς ΙΙαγασάς' ή
άληΰ"ής Δημητριάς και αί άλη&εΐς Παγαααί'
Νήλεια,Όρμένιον, Ίωλκός.— Εν τοις Πρακτ'.κοΐς
του 1909 έγράψαμέν τίνα περί αρχαίας πόλεως,
ήν τότε το πρώτον παρετηρήσαμεν ύπάρ/ουσαν
Νοτίως τών Παγασών εύοόντες εύκαιοίαν έϊέτος,
περιήλθομεν τά κατ' αύτήν και έποιήσαμεν πρό-
χειρον διάγραμμα αύτής' εχει δε ώς εξής: Έκκι-
νουντες έκ του μνημονευθέντος τρίτου πύργου Νο-

άλλά δεν έΟεώρουν σημαντικόν και εΐνον δίκαιον, ώ; ΐχ των κάτω
ένθάδε αναγραφομένων προκύπτει· οτι 8' εί-/ον αυτό ΰπ'οψει, λέγω έν
τοΐ; Πρακτικοί; 1907 174 «αν δέ καϊ προ τον Δημηιρίον κατω-
κεϊτο ή πόλις αΰτη (ή έπί της Γορίτσα; δηλ* δη) - - δεν δυνάμεθα
ωρισμένω; νά ειττωμεν, καίτοι άποκλίνομεν έπί τη βάσει των —ηγων
ώημοσ&ένονς, Πανοανίον, Πλινιον χλ. ύ-'ερ τη; γνώμης ταύτης».

τίως και άφίνοντες αριστερά τον λόφον τοΟ Άγιου
Ηλία καϊ τήν εις ΑλμυρΌν άμαξιτόν, συναντώμεν
μετ ού πολύ ποτάμιον, καλούμενον Λιγαρόρεμα'
ευθύς άπο τή; δεξιάς όχθης αύτοΟ άρχεται τείχος,
τό μεν πρώτον μη διακρινόμενον καλώς, καθ'δσον
δ' άναβαίνομεν το ύπερκείμενον δρος εμφανές κα-
ϋτοτάμενον έκ του ενταύθα τέρματος αύτου φαί-
νεται πιθανόν οτι συνήπτετο μετά του τείχους τών
λεγομένων Παγασών έγγύς που τοΟ τρίτου πύρ-
γου και του λόφου Αγίου Ηλία. Προχωρουντες
εκείθεν προς τήν πρώτην κορυιήν, και μετροΟντες
δύο πύργους, συναντώμεν ίχνη αβέβαια πύλης ή
πυλίδος' παράκειται ενταύθα δεξιά ίδρυμένον γεω-
δαιτικόν σημεΐον' προχωρεί δ έμφανέστερον έντεΟ-
θεν το τείχος επί τής κορυφογραμμής του ορου^-
μετρουμεν εννέα ετι πύργους και συναντώμεν με-
γάλην πύλην. Οί τρεις τελευταίοι πύργοι διατη-
ρούνται άριστα' έποιήθησαν οέ . . . Άπο τής πύ-
λης . . . προχωρεί άείποτε εμφανές, άκολουθουν
τήν κορυφογραμμήν του δρους τό τείχος . . . Άπο
δέ του εικοστού εβδόμου πύργου της πόλεως
το τείχος παρετηρήσαμεν ό'τι προχωρεί Δυσμικώς,
Βορροδυσμικώς και Βορείως επί μακρόν μετά πύρ-
γων όμοιων, διατηρουμένων ένιαχου πολύ καλώς,
και διαβαΐνον πάλιν το Αιγαρόρεμα υψηλά, άνέρ-
χεται προς τάς Παγασάς = τήν Δημητριάδα και
συνάπτεται προς το τείχος αύτών κατά τήν Φεραϊ-
κήν πύλην' άλλ' άπο του είκοστοΰ εβδόμου πύρ-
γου ^έν παρηκολού'&ησα αύτό λεπτομερώς, επελ-
θούσης τής νυκτός" είναι δμως εμφανής ή ώς άνω
έκτεΟεϊσα διεύθυνσις αύτου, μόνον δ' ή κατόπιν
συνένωσις αύτου, συμπεσοΟσα εντός τής νεωτέρας
πόλεως, είναι άφανής. II ούτω σχηματιζόμενη
πόλις είναι μεγάλη, ολίγον υπολειπόμενη κατ'εκ-
τασιν τής τών λεγομένων Παγασών . . ., τά δέ
τείχη και οί πύργοι έποιήθησαν έκ μικρών τά
πολλά λίθων τους τεραστίους εκείνους λαξευτούς
ογκολίθους, ών μεγάλην και σχεδόν άποκλειστικήν
χρήσιν παρετηρήσαμεν έν ταϊς λεγομέναις Παγα-
σαϊς, δεν συναντώμεν ένταΰθα' ρυϋ·μός τής τει-
/οδομίας είναι μεν ο ΐσοδομικός, άλλ' άρχαιοτέρου
τύπου, συγγενοΟς τω πολυγωνικά», διότι προτι-
μώνται οί προς το κυβικόν κλίνοντες λίθοι . . .'
κατά ταύτα οί χρονοί, καθ' ους έποιήθησαν τά
τεί/η τής πόλεως ταύτης κα'ι οί πύργοι, δεν δύ-
loading ...