Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 13
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1915

ΘεοσαλικαΙ έπιγραψαί υπό Α. Σ. Άρβανιτοποΰλλον. 13

. 11 'ΐ^ .

[1] [ - - - - δεινός τοϋ (Δΐ|μο)-]
1 χρ]ίτο[υ.

Ιό σγημα τοϋ' γόμφου και ο τόπος της εύρέσεως
συνηγοροΟσιν υπέρ χαρακτηρισμού" της στήλης ώς
έπιτυμβίου' άλλ' έν τοιαύτη θέσει αύτής Ο' άνεμέ-
νομεν ίχνη τοΟ Έρμάου χΰονίον, ών οϋίέν δύνα-
ται νά προσαρμοσθώ των περισωθέντων' Φαίνεται
άρα πιθανώτερον 5χι είναι τέρμα ψηφίσματος συ-
νεπτυγμένου τύπου, ενθα οί ταγοί άνεγράφοντο έν
τέλει' τα περισωθέντα λοιπόν άνήκουσι τω πα-
τρικώ τοϋ' τελευταίου ταγοΰ.

Άριϋ>. 248 (καταλ. άριΰ. 221). Τμημάτιον
στήλης μαρμάρου λευκοφαίου, αριστερά μόνον άκέ-
ραίον, όπισθεν δ' άπεσχισμένον. "Τψ. ΟΊΟ, πλάτ.
0 05, πάχ. 0 03.

Λιέλαθεν έν τοις περισυλλεγεΐσιν έκ των ανα-
σκαφών του 1911 τμήμασιν, ατινα προήρχοντο
μεν εμφανώς έκ στηλών, ουδέν όμως ίχνος επι-
γραφής έφερον, κα'ι ατινα πάντα έκομίσαμεν τότε
εις το Μουσεΐον, ενθα κα'ι νυν ύπάρχουσιν.

Έςετάσαντες ό'μως πάντα έκ νέου πάντοθεν, ευ-
ρομεν έν τούτω διατηρούμενα τά γράμματα Μί. . .
κα'ι ύπ' αυτά κενόν διάστημα ύψ. 0Ό8' ήτο άρα
και τούτο τέρμα ψηφίσματος, έν ώ οί ταγοί άνε-
γράφοντο έν τέλει, καί δύναται νά συμπληρωθή
ώς πατρικον του τελευταίου ταγού, π. χ. [θ«ο-
99ανου τοϋ \<4ρ Ιμέον, διότι δεξιά Οά ήκολούθουν
2-3 γράμματα, ίσως Με νεδήμου, πρβ. άρ. 24ο.

Και τοΰτο βεβαίως το τμήμα κα'ι άλλα όμοια
δύνανται νά άνήκωσιν έτέροις μεγάλοις εΰρεΟεϊσι
ψηφισμασιν, άλλ Ό /ώρος του εκεί Μουσείου και
ή έλλειψις έπαρκους χρόνου δεν έπέτρεψαν ήμΐν
νά δοκιμάσωμεν έπι πάντων.

ιγ'). "Ετερα ψηφίσματα νπέρ δικαστών
ή κοινά προξενικά.

(βλ. άνω άριθ. 148-164)

Άριΰ. 249 (καταλ. άριΰ. 132). Στήλη λευ-
κού εύθρύπτου μαρμάρου, κάτω καί αριστερά άπο-
κεκομμένη' άνω λήγει είς ήπίως προεςέχον, όρι-
Ιόντιον, άπλοϋν μέτωπον, ύφ'ό από της αρχής της
άκτηρίδος μέχρι του πρώτου στίχου τής έπιγραφής

υπάρχει κενόν διάστημα ύψ. 0Ό6, ίνα περιλάβη
πιθανώς κορωνίδα γραπτήν, καΟ' ά τό ύπ' αριθ.
91 κτδ.,Τψ. 0Ί3, πλάτ: 0-177, πάχ. 0Ό5.

II επιγραφή, ήν πάντοος έ'φερεν, άπετρίβη κα'ι
έςηφανίσθη τοσούτον οίκτρώς, ώστε ούδέν ασφαλές
γράμμα δύναται νά συγκομισΟή ές αύτής' μόλις
διεκριναμεν σκιώδη τινά ίχνη γραμμάτων έν άρχή,
ούχ'ι εμφανή, άλλ' εικαζόμενα, τά έςής:

... \. . . .XI I άγ]«[8ήι τΰ]χη[ι.

Εις την παραδοχήν τής στήλης ώς ψηφίσματος
συντελεί ή μή ύπαρξις ιχνών γραμμάτων έπι τοϋ
γείσου, ές ών θά ήδύνατό τις νά καταριΟμήση αυ-
τήν ταΐς άναθηματικαΐς.

Άριΰ'. 250 (καταλ. άριΰ. 182). Στήλη μαρ-
μάρου ΰπομέλανος καί που λευκοφαίου, άνω καί
αριστερά ακέραιος, όπισθεν δε άπεσχισμένη' άνω
λήγει εις ήπίως προεςέχον, άπλοϋν, όριζόντιον μέ-
τωπον, ύφ' ο άπο τής άρχής τής άκτηρίδος μέχρι
του πρώτου στίχου τής έπιγραφής υπάρχει κενόν
διάστημα ύψ. 0 023, ίνα πιθανώς περιλάβη γρα-
πτήν κορωνίδα. Ύψ. (Μ 28, πλ.0'14, πάχ. 0-05.

Ή έπιγραφή έχαράχθη βαθέιυς καί καλώς, τών
γραμμάτων διατηρούντων πορφυράν βαφήν, προς
το όόδινον άποκλίνουσαν" ύψ. γοαυ,υι.. 0Ό12-

ΑΓ. . . . Άγ[αΟΓμ τΰχηι.

Ανήκει βεβαίως ψηφίσματί τινι' καίτοι δεν έδο-
κιμάσαμεν, θεωρουμεν πιθανόν 6τι δύναται νά άνή-
κη τή άρχή του άνω ύπ' άριθ. 244 ψηφίσματος,
προς ο ύπάρχουσι πολλαι ομοιότητες, έκ τής πε-
ριγραφής αμφοτέρων τουλάχιστον συγκομιζόμεναι.

Άριΰ'. 251 (είκ. 5' καταλ. άριΰ'. 189). Στήλη
μαρμάρου λευκοφαίου, λίαν εύθρύπτου, ομοίου
άπλώ τιτανολίθω, άριστερά μόνον άκέραιος. "Τψ.
Ο 13, πλάτ. 0 15, 'πάχ. 0Ό7.

Ή έπιγραφή έξηφανίσθη σχεδόν ές ΌΑοΥΛτ,οου,
άποτριβεΐσα πάλαι έκ τής έν ύπαίθρω έκθέσεοκ
κα'ι ένεκα τής ύλης του λίθου, μόλις ο ύπελεί-
φθησαν άνω άριστερά σκιώδη τινά ίχνη γραμμά-
των συγκεχυμένα, ών ούχ'ι ολ(ος αβέβαια είναι τά
εςηί
loading ...