Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 20
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΘεσσαλικαΙ επιγραφαί' ΰπό Ά. Σ. 'Αρβανιτοπούλλου. αε ΐ9ΐ5-

πιθανώτερον το πρώτον" είναι δέ σύνηθες έν ταΐς άλλων, π. /. άπό του Γερμανικού" Καίσαρος κλ.,

άπελευθερώσεσι νά δμοιάζωσι τά ονόματα τών άπε- βλ. έν ΑΕ 1913 152-153" 173-174. Έν στί/.

λευθερουμένων προς τά των απελευθερωτών* έν 17-18 πρόκειται χσφαλώς περί μηνός ένβολίμον

άο/ή του στί/. 4 τά τρία πρώτα γράμματα έ/α- άλλ', αν έδηλοΟτο ήμερα, και εν τοιαύτη περι-

ράνθησαν υπεράνω έπΐ του όιαστίχου μικρότερα. πτώσει θά έδηλοΰτο δι' αριθμητικού σημείου, δεν

Ταγός ή ταμίας ή πατήρ αύτοΰ Άριστίων άπαντα είναι βέβαιον.

έν ταΐ'ς ένταΰθα εΰρεΟείσαις άπελευθερωτικαΐς έπι- Επίσης ό στί/. 20 παρέκει μεγάλας όυσ/ε-

γ^αφαΤς ΙΟ- IX 2 1042· 1044" ό δε στρατηγός ρείας" έν πρώτοις τό όνομα τοΰ Ίΐροιζρεύονιοζ των

Αριστίων, ασφαλώς συναγόμενος, νυν το πρώτον ταγών όέν είναι όλως βέβαιον, πλην τής τελευ-

έμφανίζεται' είναι οέ του κοινοΟ τών Θεσσαλών, ταίας συλλαβής και ίσως του τ ρώτου γράμματο;"

του περιλαβόντος από τοΰ έτνυς 30 πΧ και το τών μετ αύτόν ύπάρ/ουσιν έφθαρμένα τινά γράμαατα,

Πεοοαιοών. „ „ . .,"1*.. .... , - >-,

'' - ... ,ιγ . , η , . ητοι ΚΑΝ οΜφΙΛΟΥ0|· το συμόοΛον αεταϋύ Ν
Στί/. 7-15. 11 απελευθερωσις 1) έ/αρα/θη

ύπ' άλλης /ειρός έπί της δεξιάς μόνον έδρας και Μ έΟεωρήσαμεν ως έκφράζον κατά την έν θεσσα-

είναι βεβαίως μεταγενεστέρα της προηγουμένης" λία συνήΟειαν τό στρίατηγονντος) βρα/υγραφι-

δυστυ/ώς είναι λίαν άμελώς κεχαραγμένη κα'ι κώς" φαίνεται δ' ότι μετ' αϋτου άπεδόΟη και συμ-

ίσ/υρώς έφθαρμένη ούτως, ώστε τό όνομα τοΰ πίλημα ΠΑ δηλωτικόν τών δύο πρώτων γραμμά-

στρατηγοΰ μόνον ώς λίαν πιθανόν δύναται να θειο- "ων τοΰ στρατηγοΰ, ού τά λοιπά είναι βέβαια" τό

ρηΟή" το ΚΑΝΟ τοΰ στί/. 3 είναι βέβαιον, τοΰ Κ πρώτον δ' ένταΰθα εμφανίζεται στρατηγός Πάμ-

έ/οντος μορφήν τοΰ μεταγενεστέρου τύπου" κα- φάος' επειδή δ'έν ΑΕ 1913 173 εμφανίζεται

τ' αρχάς εί/ομεν υπονοήσει τον συνήθη στρατηγόν στρατηγός Απολλόδωρος έν έ'τει τεσσαρεσκαιδε-

Άγαΰάνορα, έπειτα προσεπαθήσαμεν νά διαγνώ- κάτω Σεβαστού, ΰποχρεούμεθα έν στίχ. 16 τής

σωμεν Εύφράνορα' άλλ' ούδέτερον τούτων προ- περί ής ό λόγος επιγραφής νά άναγνώμεν ώς πι-

σαρμόζεται μετ' ασφαλείας προς τά περισωθέντα θανόν τ]ρ[ισκ\αι\δεκ\α\του, συμπληροΰντες κα'ι έν

ίχνη" τουναντίον ό Νικάνωρ εύαρμοστεΐ μάλιστα 1(5 IX ' 1290 στί/. 5 κα'ι 11 τό σωθέν ....ου τοΰ

πάντων" νΰν δέ τό πρώτον εμφανίζεται κα'ι ό στρα- στρατηγοΰ ώς Παμφίλ ου μετά πιθανότητος επίσης.

τηγός ούτος. Γοΰ πρώτου ταγοΰ το όνομα έν στί/. Τό δέ τέρμα τοΰ στί/. 20 φέρει ίχνη ΟΙ, άρ-

14-15 είναι πιθανόν" είναι δέ ήδη γνωστός ΰπό τό κτικον τοΰ οί άπελευ'&ερω'&έντες, άτόπως ένταΰθα

όνομα τοΰτο ταγός τών Γοννέων κατά τους νρό- τεθέντος" τ'ο δέ τής άπελευθερωθείσης όνομα θά

νους τούτους, τους ολίγον πΧ δήλον ότι, ώ; εϊπο- ήτο Καλλώ ή Μαλλώ' τούτων πιθανώτερον είναι

μεν άνω εις στί/. 1-6. τό πρώτον, άν τις μάλιστα άναγνώ έν στί/. 22

Στί/. 10-25. Ή άπελευθέροοσις Γ έ/αράχθη τον έλευθερωτήν ώ; Καλλεϊνον-— Καλλΐνον, όπερ

δια μεγάλων γραμμάτων άβαθώς κα'ι έφθάρη ίσνυ- καθ' εαυτό λίαν πιθανόν" το πατοικόν τούτου είναι

ρότερον τών λοιπών" έν στί/. 16 ουδέν βέβαιον άβέβαιον δυνατόν νά έληγεν εις -Σ" . . . . Μως ή

γράμμα δύναται νά συνα/θη, πλην δύο ή τριών ομοίως.

πιθανωτάτων" τοΰ δέ στί/. 17 το οεξιον ήμισυ σ/ε- Στί/. 25-29. Η άπελευθέρωσις αύτη Α έγράφη

δον είναι άσφαλές, καίτοι μεταξύ Ε και Λ (=Α) διά μικροτέρων γραμμάτων, ίκανώς έπίσης φθα-

τοΰ Σεβαστού μόλις ύπάρ/ει θέσις και ούδέν ?/νος ρέντων' τά τεθέντα ονόματα θεώρησον μόνον πι-

διά το Β, όπερ ίσως έ/αρά/θη άνω έπ'ι τοΰ διαστί- θανά" τό Έπένετος θά έγράφη άντ'ι Επαινετός.

/ου μικρόν και άπετρίβη' ει/εν άρα το πρώτον Στί/· 30-35. Η άπελευθέρωσις Ε έγράφη έπ'ι

γραφή Σεαστοϋ' κατά ταΰτα τό έτος τής έπιγρα- τής άριστεράς στενής έδρας άμελέστατα" το όνομα

φής είναι το 18 πΧ, ή δ'έκκρασις αύτοΰ ούτως τοΰ στρατηγοΰ είναι βέβαιον" το Ρ έγράφη κατά

ουοεμιαν αφινει αμφιοοΛιαν οτι πρόκειται περι την σήμερον εν χρήσει γραφην ρ" είναι οε γνω-

/ρονολογίας από τοΰ Αύγούστου, ήτοι άπο τής έν στος ούτος ώς στρατηγός τών Θεσσαλών έκ τής

Ακτίω νίκης αύτοΰ" περι όμοιας /ρονολογίας κα'ι επιγραφής ΙΟ IX 2 548" ανήκει δέ τοϊς ολίγον μΧ
loading ...