Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 23
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0031
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 191ό

Τοΰτο τό Δαμοκρ[ά]ιους [μνημεΐον έ'τευξεν ό δήμος,
πα[τρ]ός Άριστοκρ|α]το[υς, έν προμαχοις φθιμένου '

δ[ς] καΐ δυσμενέων άν[δρών πόλιν έξαλαπάξας,
πο]λλάκις ώρθωσεν πατ[ρίδα μαρνάμενος1.

μα τών περισωθέντων ήμιστιχίων, μηδόλως αρ-
νούμενοι ότι δύναται τις να προσάρμοση ετέρας
μάλλον ποιητικάς καί έκφραστικάς' έν στίχ.1 πχ·,
ινα τις άποφύγη την ύπο τοΟ δήμου ποίησιν του
τύμβου, ήτις είναι μεν πιθανή, άλλ'ύπό ισχυρας
οικογένειας δύναται τις νά ύποθέση οτι δυσκόλως
Οά ένεκρίνετο, δύναται νά συμπλήρωση αορίστως
άριστ' άνάκειται ή άριστα τέτνκταΐ' και το μεν τε-
λευταΐον τοΰτο είναι σύμφωνον τοις εύρήμασιν
άλλ' ή τοΟ ηρώου ποίησις ύπο του λαοΟ προϋποτί-
Οησι μεγάλην τιμήν, και μετά θάνατον άποδιδομέ-
νην ύπ'αύτοϋ συνεχώς τω άνδρί τούτω καί τω πατρ'ι
αύτου. Διότι έκ τών στί/. 2-3 φαίνεται οτι καί ό
πατήρ του Δαμοκράτους έξυπηρέτησε σπουδαίως
την πατρίδα, ίνα μνημονεύηται ιδιαζόντως" βεβαι-
οΟται δε μάλιστα έκ της κάτω ύπ'άριθ.262 δημο-
σιευομένης έπιγραφής ό'τι έτιμήθη καί δΓ άνδριάν-
τος ούτος- το δέ δς του στ. 3 αναφέρεται βεβαίως
προς τον Δαμοκράτη, ύπέρ ου μάλιστα έποιήθη το

1 Έν ΙΙΑΕ 1911 324 κείται έξ αβλεψίας πατρός Άριατοφών-
τος άντί Άριστοχράτονς. καί λέγεται ώς πι&ανόν τό οτι προέρνε-
ται εξ επιγράμματος, έν οι τοΰτο είναι βέβαιον.

μνημεΐον, ώς μείζονας ετι τοΰ έαυτου πατρός προ-
σενεγκόντος υπηρεσίας τη πατρίδι.

Αί δέ ύπηρεσίαι αύται τοΰ Δαμοκράτους υπονο-
ούνται έκ τοΰ στί/. 4" ή πολλάκις ό'μοκ όρθωσις
της πατρίδος ύποδηλοΤ βεβαίως κινδύνους, έπενε-
■/Οέντας ούχί άπας πρός την πόλιν ύπο τών δυ-
σμενών ανδρών, ήτοι έ/Ορών, οίτινες φαίνεται δτι
έ'βλαψάν ποτε επικινδύνως αύτήν καί ές"εδιώ/θη-
σαν, ήγουμένου της έπιΟέσεως έναντίον αυτών τοΰ
Δαμοκράτους' διότι πα.σα ορΟωσις προϋποτίθησιν
αναμφιβόλως πτώσίν τινα' τούτων ένεκα προσεπά-
Οησα νά αποδώσω τοιαύτην έ'ννοιαν διά της συμ-
πληρώσεως τοΰ στίχ. 3, παραδε/όμενος ότι ό Δα-
μοκράτης μα/όμενος ώρθωσε πολλάκις την πα-
τρίδα, κατορθώσας καί τών δυσμενών ταύτη αν-
δρών νά κυριεύση την πόλιν.

Ήτο άρα ό Δαμοκράτης σημαντικόν πρόσωπον
καί το συμβάν ιστορικόν, ού ένεκα έτιμήθη ύπερ-
βαλλόντως' περί τοιούτου γεγονότος έν Γόννοις ου-
δέν εύρομεν ύποδηλούμενον ύπο τών συγγραφέων
έν δέ ταΐς έπιγραφαΐς αυτών πολύς γίνεται λόγος
περί της προς τους Ηρακλειώτας παλαιάς έχθρας
καί μεγάλης καί πολυχρονίου έριδος πρός αύτούς
περί όρων, ής ένεκα καί εκστρατεία; τίνες έγένοντο
καί οόνοι ανδρών ύποδηλοΰνται έν ταΐς άνω έρμη-
νευθείσαις έν' ΛΚ 1913 27 31" 40-41 έπιγρα-
'^αΐς' είναι λοιπόν πιθανόν ότι οί Ίΐρακλειώται
loading ...