Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 24
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0032
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
24 Θεσσαλικαι έπιγραφαί νπο Ά. Σ. Άρβανιτοπούλλου

ΑΕ 1915

περί το 250 πΧ είσβαλόντες εις τά μέχρι Γοννο-
κονδύλου φρούρια των Γοννέων, έξεδιώχθησαν ύπό
τοΟ έκεΐ βεβαίως οίκοΟντος Δαμοκράτους, άπω-
σθέντες μέχρι της εαυτών πόλεως, ήν ίσως και
έξεπόρθησαν οί Γοννεΐς, ηγουμένου τούτου.

Φαίνεται δέ δτι έφονεύθη έν τοιαύτη μάχη με-
τ' επιτυχή έκβασιν του αγώνος ό Δαμοκράτης, ή
δέ οικογένεια αύτου καϊ ή πόλις τών Γοννέων εποί-
ησαν κατά την συνήθειαν τών Μακεδόνων βασι-
λέων, ηγεμόνων και πλουσίων ανδρών, μέγαν τύμ-
βον καϊ ήρώον παρ' αυτόν' έν τινι ίσως προγενε-
στέρα συμπλοκή Οά είχε φονευθή και ό Αριστο-
κράτης, πατήρ του Δαμο^ράτους, καϊ ανετέθη
βεβαίως άνοριάς αύτου έκεΐ παρά τον τύμβον.

Ονόματα δέ Δαμοκράτης καϊ Αριστοκράτης εμ-
φανίζονται πολλάκις ως αρχόντων έν τοις ψηφί-
σμασι καϊ ταΐς έπιγραφαϊς τών Γόννων, άλλ'ούχί
αμφότερα ενός ανδρός, έκτος άν τις Οελήση εν άρ.
177 νά συμπλήρωση Αημο[κ ράτη ς Αριστοκρά-
τους, οπερ είναι πιθανόν, ού πρόκειται περϊ
εισφορών έν τοιαύτη περιπτώσει ούτος Οά ήτο έγ.
γόνος εκείνου" καϊ ό άνω δ' έν άριΟ. 232 θεωρο-
δόκος Νίκαιος Αριατοκράτους φαίνεται ων της αύ-
τής οικογενείας, άφ ού άνέλαβεν εκών αξίωμα,
απαιτούν δαπάνας' ίσως δέ τίνες της αύτής οικο-
γενείας λανθάνουσιν έν τοις άνω δημοσιευΟεΐσιν
ΰπ'αριθ. 80 Β' 95' 151' 240 ψηφίσμασι, μάλι-
στα δέ τις Δημ οκράτης ίσως, έντκυθα ευρεθείσης
επιγραφής1 και δημοσιευομένης κάτω ύπ' άρ. 263.

Άρίδ. 2Θ2. Βάθρον λευκού μαρμάρου ά/έ-
ραιον' είναι λίαν επιμελώς πανταχόθεν έςειργα-
σμένον, έμπροσθεν μεν φέρον άνω προεξέχον μέ-
τωπον καϊ έπιστύλιον, υφ' ο υπάρχει διπλούν γεϊ-
σον μετά κυματίου, εΐσέχον βαθέως, κατά δέ την
δεξιάν και άοιστεοάν έδραν φέρον λεΐον πλαίσιον
περϊ τάς άκμάς, διά της σμίλης εϊργασμένον' ή
άνω επιφάνεια οέρει εκατέρωθεν δύο δακτυλιοειδείς
τόρμους προς άρμογήν σιδηρών γόμφων δι εγχύ-
σεως μολύβδου, είναι δέ εϊργασμένη άδρώς διά της
σφύρας, ίνα άρμοσθη έπ' αύτής πλίνθος, συμφυής
μαρμαρίνω πιθανώς άνδριάντι' ή ύποκάτω έπιφά-

1 "Αναφέρεται αΰτη ίν ΠΛΕ 1911 327' άπιθάνως 0;αο>; λέγεται
έκεΐ ότι πρόκειται περί ι>ίοϋ τοΰ έν τι"ϊ> προηγουαένω αριθ. 261 Δαμο-
κράτονι.

νεια εχει έξεργασθή επιμελώς λεία, διότι, ώς φαί-
νεται, ό λίθος ούτος εϊχέ που έφ'ύψηλοΟ άρμοσθη
και προεξεΐχέ τι αύτής, φαινόμενον εκ τών κάτω'
κατα το μέσον του τέρματος τής άνω επιφάνεια;
ύπάρχει μεγάλη τραπεζοειδής τομή, ίνα, γομφού-
μενόν που το όλον βάθρον μετά τοΟ άνδριάντο; εκ
τών όπισθεν, συγκρατήται στερρώ;. Τψ. 0·335,
πλ. Η 05, πάχ. 0-528.

Ευρέθη Βορείως τοΰ προηγουμένου, κείμενον εις
όκτώ βημάτων άπόστασιν άπ' αύτου, καταπεσον
πάλαι έπϊ του αύτου επιπέδου έκείνω' ήναγκάσθη-
μεν οέ νά άφήσωμεν και αύτο κατά χώραν, ώς
πολύ μάλλον τοΰ ■προ'φι'ουιχίνου δυσμετακόμιστον.

Επϊ του μετώπου τής έμπροσθεν επιφανείας
έ/αράχθη ή έπιγραφή βαθέιυς /αϊ επιμελέστατα'
άφίνει δέ ή επιγραφή άριστερά κενόν 0Ό35 καϊ
κατέ/ει πλάτος 0-863-δψ. 0 015-0 027·

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΟΥΣ
Αριστοκράτης Δημοκράτους2.

Έν τω προηγουμένω έπιγράμματι μνημονεύε-
ται πατήρ του ζΐαμοκράτους ό Αριστοκράτης, ύπο-
νοεΐται δέ ότι παρέσχε και ούτος μεγάλας υπηρε-
σίας τή πατρίδι' καθ' ά δέ συνεπληρώσαμεν έκεΐ
έν στί"/· 2, φαίνεται ότι έφονεύθη έν πολέμω ύπέρ
αύτής' τοΰτο δικαιολογεί έπαρκώς το βάθρον και
ό έπ' αύτου άνδριάς' είναι άρα ούτος αύτος ό πα-
τήρ του Δαμοκράτους, ούχϊ δέ υιός αύτοΰ, ήτοι
εγγονός έκείνου.

Ή δέ διά του Η εκφορά του πατρικού τούτου,
έν ώ έν τώ έπιγράμματι το όνομα του υίου έκφέ-
ρεται διά τοΟ Α, ερμηνεύεται έκ του ότι έκεΐ είναι
ποιητικός ό λόγος' τό δέ ολίγον -ρο^ζνέστιοο^ τής
περϊ ής ό λόγος έπιγραφής, έμφαίνει και ή εσω
κεραία τών ένθάδε Α, ούσα τοξοειδής, έν ώ έν τω
έπιγράμματι έχαράχθη μάλλον τεθλασμένη ■ θά
ει/ε δέ ταφή καϊ ό πατήρ του Δαμοκράτους έκεΐ
που εγγύς, ώς δηλοΰσιν αί ένθάδε δημοσιευόμεναι
έν συνεχεία έπιγραφαί* ό δέ άνδριάς θά ήτο πήλι-
νος" διότι ευρομεν δάχτυλον χειρός αύτου τελείου
ανδρικού μεγέθους.

'4ρ4#. 263 (είκ. 12;. Στήλη λευκού μαρ-

• Ή μορφή τών Α δίν ιΐναι λκριδώς ή δνω τεθείσα, διότι ή ορι-
ζόντιος κεραία δεν έ/αρά/θη οϋτε «ιίθΐϊα οϋτε τεθλασμένη, άλλα το-
ξοειδή;.

28 δ 15.
loading ...