Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 112
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0120
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
| [2 Λεύτεροι ανακαλύψεις μνημείων ύπο Ν. Γιαννόπουλου.

ΑΕ 1915

λορρεύμματος ευρέθη υπο τοΰ μυλωθροΟ Αντω-
νίου Κασάνου πήλινον σωμάτιον δισκσειοες κατά
Σεπτέμβριον τοΰ 1910. Τούτο εδωκεν ήμΐν ό εύ-
ρέτης προ: μελέτην. Έξετάσαντες δ έπί τόπου το
έδαφος είδομενοτι άπασα ή εκτασις εκείνη, ή αρ-
χομένη άπό τοΟ ύορομΰλου Βαίτση μέχρι του ύορο-
μύλου Μεμέτ-έφέντη, παραλλήλως τή αριστερά
ο/6η του Χωλορρεύματος, είναι κεκαλυμμένη υπό
κερχμίτιδος, αναγόμενης εις τον παλαιολιΟικόν και
νεολιθικον αιώνα και διηκούσης μέχρι των βυζαν-
τ'.ακων '/ρονων. Αντιπροσωπεύονται ο εν αυτη
έπαρκώς πάντες οί χρόνοι, οί μυκηναϊκοί, οί ιστο-
ρικοί και οί βυζαντιακοί, πλην των παλαιολιθικών
και νεολιθικών, οίτινες έπικρατοΟσι σχεδόν. Παρά
δέ τΌν ύδρόμυλον Μεμέτ-έφέντη, εκεί ένθα διέρ-
χεται ή εθνική αμαξιτός άπό Αλμυρού εις Ακ-κε-
τσί, άνευρέβησαν κατά τήν κατασκευήν της όδοΰ'
ταύτης τάφοι ορθογώνιοι έκ μεγάλων άςέστων έγ- ΕΙκ. .9.5. Αίακος πήλινος.

χωρίων πλακών, οδς και ήαεϊς εϊδομεν, τά δέ έν , ( ,

Λ , „ οιπου προς το ανω οηαοσιευοαενον φερουσι ουο

αυτοΐς κτερίσματα οιηρπαγησαν υπο των εργατών. 1 , ( , ν ' , , , ' 1, Γ ν

φ, ,' , , ,,ρ, τοηυατα προ; τα ανω οι αναοτησιν. Ό οε I . Αα-

1 ινων χοονίον ήσαν οι τάφοι; αγνοοΰαεν. Λχου,εν ' ' «, ν , ~ ,

, τ(ηζωγίοη; προ ετών εϋοων εν Ηεσσαλια όμοιον

οε πεποιβησιν οτι εκει υπαοχει αοχαιον νεκτρο- , , , , , ,

' ' μετα παοαστασεω; πτηνού, αναγομένου ει; του;

ταοειον. 1 ■ 1 · '

.'ρ. , » , / , , ,/ ιστορικούς γοονουζ ώ: έκ της έν γένει τεννοτρο-

υ συνοικισμός ούτος αφισταμενος ήυ.ισειαν (οραν , .., « , ,

, , „ .ι.Λ ,λ η 1. , ' , , πια; αύτοϋ έςαγεται, έοημοσίευσεν αυτό έν τή

απο των Ψίπωτιοων Οηοων, μαίνεται οτι ανήκει \ ,

, , , „. 'αλ ,λ π « Ανηνά», κατατάςα; αυτό ει; τα; άγνυθας της

εις κωμην τινα αρχαιαν των Φϋιωτιοων Ηηοων, , ,

. % , ' , ·, , - Λ , άρναία: ταλασιουογία;.

ιορυ<ιεισαν μεν απο του παλαιολιθικού αιώνος χα- 1 ,. , , "<>, , ~ >

_ „ ,, (ν, ',, Αλλ ό προκείμενος οίσκος, ώ; έκ τών έπ αΰτοϋ'

ριν του υοατος του ποταμού, συνεχισθεισαν οε καθ , „,1 1 , (

?- > ,. . " 0, , σημείων έςαγεται,φαίνεται αναγόμενος εις ποοϊστο-

ο/.ον τον μακρόν χρονον τοϋ ελληνικού [4ιου αεχοι 1 , , [ , 1 ' ; '

ο ν ~ , , ρικους νρόνου: και οη εϊς την αυκηναϊκήν πεοίο-

των βυζαντιακων χρονών, ως εκ της ανευρέσεως ^ . , ' ρ Τ , '

~λ / , οον.Φαίνεται οε ό'τι είναι κατα τινα σηαεϊα ό'αοιος τώ

ενταοβα συντριμματων χγγείων τεκμαιρόμεθα. « , *>, Τ ' '

'α }; ,, " > / (\ (\(\ , , η πο οίσκω τή: έν Κρήτη Φαιστού . Οποία όέ ήτο ή νοη-

<' οισκος εχει οιαμετρον 009 και πάχος 003 ' -Γ Γ , , ,η

_ < ι , . « , , λ, , σις τοΟ οισκοειοοΟς τούτου σωματίου; Ενργισίμευεν

γρίπου και προς το ανω μέρος φέρει ουο τοηαατα ( 1 ΛΓ ' 1

Λ,,^Α^ν,^.Μ <Ι>; · ι ~ ~ »Ί ' - ω? «Ύνυς; ήτο άνάΟηαα εΐ; τι ίεοόν; Αγνοουαεν.

προς αναρτησιν. Φέρει οε επί της μιας όψεως έν Τ,' , , '■ ? , ,

4«<ν«"λ. -...·«' ~ ^ ^Χ επ'- τοΰ όίσκου τούτου παοιστάαενα σηαεϊα

αναγλύφω σημεία τινα, ως φαίνεται εν τω οημο- Τ , , '1 ,

«·,ί,.Λ..ί«,, ______, γ· . / » ' α <>, ε'-ναι σύνθετα, ιδεογραφικά και γραμμογραφικά.

σιευομενω ιχνογραφικφ απεικασαατι" όπισθεν οέ Τ ~ ' τ

ουδέν φέρει σημεΐον. (Ίδέ πιν. Α', 33). Το έν τφ κέντρω εΐκονιζόμενον έν είδει οΐκοδο-

Τ.' ,, - ,λ μήματος, είναι αρά γε οίκοδόυ.ηαα, ώ; έν τώ δί-

ΐοιαυτα οισκοειόη σωμάτια πήλινα ή λίθινα, 11 Γ '1

ευρεθέντα έν προϊστορικοί συνοικισαοϊς ιδίως έν ^ ^ <1,χιττο0' "0 *λλο τιί Τί'ν* ^Μ-^^ν εχει

Θεσσαλία είναι πολλά γνωστά, διάγων αεγεΟών, ^ " αύτ0° έν ε?δΣι έρωτηματικοα λατι-

άποκείμενα έν τώ μουσείω ΆλμυροΟ. Τούτων άπο- ^ Η ά?ιστε?ά αύτ&0 εζόγκωσις έν σχή-

Οίοομεν ένταυΟά τινα φωτογραφικώς (πίν. Γ'. 1 , , „ .

1Α\1 Τ' * I ~ · / ί< « ΡβΓηιβΓ, II άβ8θο άί Ρ/ιαβ3ίο3 έν ^4?/5ο?ίΐα III, 1908,

ι«) · ία επι των πήλινων οε τα ισομεγέθη πε- σ. 266-302, μετα 5 π^άχων *αί 19 εί^νων. Κΐτα 1ν Εβνηβ Α?·-

ι Τ· · . - , , βΜοίο^ίςιιβ XV, 1-65, Ζβ Ζ)ζ*βρ-?<β (Ζβ ΡΙιαίβΙοβ. Λ. Εν3Πδ,

π'λ,νον = " ^ Τ&'Τ,"ν γ?αΐλΙ^Τα Λ' 5ηλο2σι Λ,'Λνβν· ββτίρΛ» Μίηοα I, 273 «έ., 276. ε!Χ. 126 [»(ν. XXIV], 280,

πη "'0"' ε?χ. 128α. 282, εί*. 1295, -ίν. XII και XIII.

11 9 15.
loading ...