Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 118
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0126
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

τήν κορυφήν του χείλους ύπάρνει λεπτή ταινία
έδαΐόχρωμος ει; τον πυθμένα του κυπέλλου
υπάρχει κέντρον έδαφόχρωμον μετά ένος κύκλου
μέλανος 2.

Μία παοαλλαγή, ής υπάρχουσι πολυάριθμα πα-
ραδείγματα , οέ ο ε ι το κέντοον τοΰτο μείζον και
δια μελανόμορφου παραστάσεως κοσμούμενον, πε-
ριστοιχιζόμενον δε υπό ραβδωτού κοσμήματος έν
κύκλω ό'πως έν τοις άγγείοις του τύπου Α.
Κύλιξ τον τύπον Β έκ 'Ρειτσώνας.

Είκ. 4 (1:4). Τάφ. 49 άριϋ·. 264.

Είκ. 4, υψ. 0,12μ., δίάμ. στομ. 205, τάφ. 49
άριθ. 264, Β8Α XIV σ. 254 και σ. 263 είκ. 12.3.
Τ2ς προς τον μόνον ιππέα (γυμνον έπΐ της άλλης
πλευράς) πρβ. ΕοιινΓβ Α 243 (αϊ β 4). Όμοιαι

θεν χριοΰ, βΐ). 2168,2169, ΟβιηΟΓΪα^β 06 (α2, β επιγραφή άνευ
νοήματος εκατέρωθεν μορφής)' Μόναχον 2170 (α2, β άνθρώπιναι
μορφαί (13 + 15)). Αύται πασαι έκ Τυρρηνίας προέρχονται. [Μόναχον
2157. ό πους είναι ασυνήθης, άλλα πιθανώς δεν ανήκει εις τό κύπελλονί

1 '1·>.τ6ς ΗβηηονβΓ Κ. 8. 757 (αϊ βΐ). Βλέπε χαί Μόναχον
2130. \νΰΐ·ζ1)11Γ§ Η 1645, ων τό χείλος εσωτερικώς είναι δλον
Ιδαφόνρωμον ρετα λεπτών μελαίνων ταινιών.

2 'Κκτό: ϋΓθδάβη, ΗβΙΙηθΓ4 134 (α2 βΐ), μέλαν όλον.

■ Ββι-ΐίη 1770 1775, Οβιηοι-κΙ^β 68, 69, Βηί. Μυβ. Β 416,
419-423 και (αετά μέλαινης ταινίας περί τόν έσωτεριχόν κώνον του
ποδός) 418, Μόναχο-, 2131 2136, 2142-2147, 2171, 2172, Οχ-
ίοΓά V 233. Ι,οιινΓβ Ρ 82, Ρ 83. Ρ 83 1>ϊβ, Ρ 84, Λ 241, Συ-
ρακοΰσαι ΝοΙίζ. 1893 σ. 127-8. λνϋΐ·ζΙ)ΙΙΙ·£ 399 (βάσις οπως
Ρ3ΓΪ8 Ρ 97 σ. 117 ύποσ. 5). 400. 038ΐ1β ΑδΗΙ)γ άνευ άριθ.

Τόπος ευρέσεως* Κάμειρο; 3, Κύπρος 1, Συράκουσαι 1, 8. Μ3ΓΪ3
<ϊϊ 03ρΠ3 1, ναΐοΐ 2, Τυρρηνία 22.

Των 39 τούτων αγγείων είναι 3 αϊ βΐ, 1 αϊ (53, 20 α2 βΐ,
1 α2 β 3. 13 α2 β4, 1 (Μόναχον 2172) α2 β άντίνωτοι σφίγγε; και
ανευ νοήματος έπιγραφαί. Λί σφίγγες του Μον. 2172 έ/ουσιν ε'να
πόδα άνυύούμενον κατά τόν αρχαιότερο·/ ρυθμόν. Αβάσιμος είναι ή
γνώμη τοΰ \ν3ΐΐ6Γ8 (ΑηοίβηΙ ΡοίΙβνμ I σ. 374) ή όποστηρί-
ζουσα ότι ή σειρά αϋτη είναι μεταγενέστερα τών άνευ μελανόμορ-
φου κέντοου συνήθων Β κυλίκων.

άνευ νοήματος έπιγραφαί άπαντώσιν έπΐ 18 (10
αϊ β 1, 3 α 1 β 3, 3 α 2 β 1) έκ τών 88 κυλίκων
σ. 117 ύποσ. 4.

Τύπος ϋ (είκ. 5-10).

ΙΙούς και κατώτερον μέρος του έςωτερικοϋ τοΟ
κυπέλλου, όπως Β' ούτω και το έσωτεοικόν τοΰ
κυπέλλου, πλην ό'τι το χείλος διαχωρίζεται σαφέ-
στερον άπο του κατωτέρου αέρους έν τω Β ή έν
τω Ο. Έξωτερικώς, χείλος μέλαν' μελανόμορφος
παράστασις έπι της ζώνης τών λαβών.Έν τη πλου-
σιωτάτη σειρά του τύπου τούτου (ΟΙ)4 το κόσμηυ,α
της ζώνης τών λαβών ομοιάζει προς τό τοΟ τύπου
Β. Απαντώσιν έν διαφόροις συνδυασμοΐς (βλέπε
σ. 118 ύποσ. 4) τά ίδια άνΟέμια εκατέρωθεν τών
λαβών, αί ίοιαι έπιγραφαί (ύπογραφαί, προπόσεις,
ή άνευ νοήματος) και αί ίοιαι μικρογραφικαι μορ-
φαί. Μόνον, έν ώ έν ταΐς Β κύλιςΊν αί τελευταία;
είναι συνήθιος έπί του' χείλους 5 καί ή μόναι ή έν
μικροΐς συμπλέγμασι δύο τριών μορφών, έν ταΐς Ο
κύλιςι σχηματίζουσι πολλάκις συνεχές διάζωμα
εκατέρωθεν τών λαβών 6. Εν γένει αί μορφα'ι του
διαζώματος τάσσονται έν άπλη σειρά βλέπουσαι
πάσαι προς το κέντρον (είκ. 5,7, 8). 'Αλλ' έν

4 Ακέραια τυπικά παραδείγματα έχουσιν αί Αθήναι 3, Β3Π 2.
ΒθΐΊϊη 17, ΒπΐΧθ11θ8 3, 031Ιΐ1)ΓΪά§β 2 (ων μία, 64, άνευ ται-
νίας περί τό χείλος, πρβ. Η31ΐηονβΓ σ. 118 υποσ. 1), ϋΓΘδάθη 1,

6δ11ϊη£βη 1, Ι,,βϊάβη 1, Ι,βίρζί^Ι, ΒγϊΙ. Μυ«. 12, Μόνα/ον 47
(ων 2 83πιηι1. ΑΓηάΙ.), ΟχϊοΓά 1, Ι^οανΓβ 4, Βΐΐιΐ. Νβί. 3 (ών

μία μ3τά τοΰ ποδός 3886Ζ ΟΟΙΙΓί), Τάρας 26, νίβηΐ13 2. λνίΐΓΖ-

1»αΓ§ 7.. ΝοιΊΐιαιιιρΙοη (038ί1β ΑδΙιΙ>γ) 1.

Τούτων 9 Ι/ουσιν άνΟεμια εκατέρωθεν τών λαβών κα'ι έπιγραφάς.
7 άνθέμια, έπιγραφάς, μορφάς (π /. Νοίϊζ. 1903 σ. 36 είκ. 5), 1 τά
ίδια εκτός τών άνθεμίων, 18 άνθέμια και ζώα, 51 άνΟέμια και άνθρώ-
πους (τούτων 9 και ζώα), 21 μόνον ζώα, 10 μόνον άνθρωπου;, 13 άν-
Οοώπου; και ζώα, 4 σφίγγα; εκατέρωθεν τών λαβών και άνθρώπους
(δηλαδή 3 έν Τάραντι έκ Οτ3νΠ1θΐ3, ων μία προϊόν άμελοΰ; έργα-
σίας, και ΒΓΪΙ. Μϋ8. Β 387, νυΐοί, όπου αί σφίγγες άνυψοΰσι τόν
πόδα).

Τόπος ευρέσεως Κόρινθος 2, Ισθμός 1, Χαλκί; ή Τανάγρα 1, Κά-
μειρος 3, Ί'όδυς 1, Άμαθους 1, Αρσινόη 1, Σαλαμίς (Κύπρου) 1,
Τάρας και έν τοις πέριξ 26, Νθΐ3 8, 0311033 1, νΐΐΐοί 8. Οΐ'-
νίθΙΟ 1, Τυρρηνία 47, ϋβροάπηοηΐθ 1. Ιΐροσθετέαι αϊ έ?ής πα-
ραλλαγαί— (1) μελανόμ. κέντρον όπως Α' Αθήναι, ΝΪΟΟίβ 895

('Ρόδου), ΒθγΙι'π 1799 (να1οϊ),1800 (ναΐοί), Μόναχον 2238.2240
(άμφότ. Τυρρηνία;). Τά τελευταία 4 μεγάλα και μετά τεθρίππων έπί
τή; ζο>νη; τών λαβών. (2) έσιοτερικόν όλως μέλαν. ΒΗΙ. Μΐΐδ. Η
398 <να1οϊ> (3) πού; ασυνήθης· ϋΓθδάθΐι, ΗβΙΙηθΓ4 133(Νοΐ3),
Μόναχον 2188. 2189 (άμφότ. Τυρρηνίας), Ι,ΟΙίνΓβ Ρ 74.
6 Βλέπε σ. 117 ύποσ. 6.

6 Πρβ. τοΰ τύπου Β μόνον Μόναχον 2170, σ. 117 ύποσ. 6.
loading ...