Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 136
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0144
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
136 'Αττικδν ψήφισμα τον 868/7 πΧ και ή εορτή των Ληναίων νπδ Κ. Μαλτέζον. αε 1915

τοΰ κύκλου τοΰ Μέτωνος, επομένως εμβολίου, των γενομένων κατά τά χρονικά ταύτα διαστή-
ώς απέδειξα έν ΑΕ 1908, ή πρώτη των συμπλη- ματα. Ούτως εχομεν τά ψηφίσματα του Δήμου II
ρώσεων τούτων παρέχει ήμέραν του ψηφίσματος 234 (Εά. Μ. 450), II, 470, Εά. Μ. 499 άναφε-
περιλαμβανομένην μεταξύ της 11Γ,ς και της 15^ ρόμενα εις την 11^ του Γαμηλιώνος καΐ το της
του Ποσειδεώνος δευτέρου.Ή δέ δευτέρα συμπλή- Βουλής II 47δ εις την 8ην του αύτοΰ, άντιτιθέ-
ρωσις παρέχει ήμέραν του ψηφίσματος μεταξύ της μενα προς την γνώμην του ΜοΓηιηββη. Άφ' έτέ-
1οΤ'; και τής 19Γ<; του Γαμηλιώνος, πιθανώτατα ρου το ψήφισμα του Δήμου II 256 0 (Εά. Μ. 483)
δέ την 18^ ή την 19ην τοΰ μηνός (τριών ή τεσ- « επί Φερεκλέους, Γαμηλιώνος δευτέρα μετ'είκά-
σάρων τών πέντε πρώτων πρυτανειών Ιγουσων ανά δας », άν ή άνάγνωσις του τύ~ου μετ' εϊκάδας ήτο
39 ημέρας). ή κατ'εύθεΐαν, άντιτίθεται τη εκδοχή του Βοθοίίΐι,
ΔΓ ούδετέρας τών δύο ημετέρων συμπληρώσεων ύποτιΟεμένου δ'τι αί έορταί διήρκουν 4 ημέρας, ώς
της επιγραφής θίγεται πως ή ακρίβεια τής διηγή- φρονεί ό ΜοιηιηΒθη. Άλλ' έδειξα έν ΑΕ 1913,
σεως τοΰ Διόδωρου. Ή δέ πιΟανωτέρα τών δύο, ώς 112 και 1914, 187 δτι το ψήφισμα τοΰτο πρέπει
Φρονώ, συμπλήρωσις είνε ή δευτέρα. "Επομένως να άναγνωσθή κατά την άντίστροφον εννοιαν, αν-
τί) ψήφισμα πρέπει νά άναγνωσΟη ούτως: τιστοιχοΰν εις την 28^ τοΰ Γαμηλιώνος.

Γ,„ , ΛΤ , , „ Γ , , . Πανδιο 1 Εχομεν δμως δύο σ/ετικάς έπιγραφάς τάς ΙΙδ,

[ Επι ΙΝαυσιγεν ος αργ οντος επι της ,. 0,,Λ ' , Λη. , , 1 1

1 1 1 Άκαμαν] 320^ και I 274 ανήκουσας εις το χρονικδν διά-

Γν,^0ς έκτης π]ρυταν[είας Μόσχος Κυδαθην] στ η μα 20-22 τοΰ Γαμηλιώνος.

-:/ γχ' * ι ^κ κουτών η πρώτη : « ϋπ Αναςικοατους,

[αιευα εγραμ]ματευε· [οευτεραι και τρι,ακο] ο>

[στήι'τής πρυ]τανεία[ς - - -. 1 αμηλιώνος δευτέρα έμβολίμω, όγδόει μετ' εΐκά-

δας ήμερολεγδόν », ην έν ΑΕ 1913, 122 άνέγνων

Ώς εξάγεται λοιπόν εκ τής συμπληρώσεως ταύ- αντιστρόφως, ήτοι ώς άνήκουσαν τη 22? τοΰ Γα-

της, ο Διονύσιος είχε πέμψη πρεσβείαν εις Αθήνας μηλιώνος, ουδόλως δύναται νά μειώση την ίσ/ύν

προ τής τελέσεως τών Αηναίων, εϊς ά έμελλε νά τής γνώμης τοΰ Βοθοίίΐι, καΟ' όσον έν αύτη πρό-

συναγωνισΟη, προς ύπογραφήν συνθήκης μετά τοΰ κείται περί ΓαμηΑιώνος τοΰ υστέρου έν άνωμάλω

Δήμου. Ή συνθήκη αύτη έγένετο προ ή μετά τά χρονολογικής ετει.

Αήναια; Άπάντησιν εις το ερώτημα Οά μας πα- Αλλως όμως έ'χει το πράγμα προκειμένου περί

ράσ/η ή ακριβής γνώσις τών ήμερών τοΰ Γαμη- τής δευτέρας επιγραφής, ήτις άφορα εις την διά

λιώνος, καΟ' ας έτελοΰντο τά Αήναια. δημεύσεως πώλησιν τών κτημάτων τοΰ Άξιάχου

και τοΰ Αδειμάντου, τών μετά τοΰ Άλκιβιάδου

Ήμέραι τών Ληναίων. συγκατηγορηθέντων επί ασέβεια κατά τον Πελο-

ποννησιακον πάλεμον . Κατά την έπιγραφήν, ή

Ώς γνωστόν ό Βοβοΐίΐι προτίμα ώς ήμέραν ένάρ- πώλησις έγένετο τή εβδόμη ισταμένου, τγι ένάττ]

ξείος τών εορτών την 20^ τοΰ Γαμηλιώνος, έδειξε φθίνοντος και τη έκτη φθίνοντος τοΰ Γαμηλιώνος

δ' ό'τι κατά την 19^ ελάμβανε χώραν τελετή συ- μηνός, επί τής Έρεχ'&εΐδος φυλής, εβδόμης πρυ-

νισταμένη εις την διά κισσοΰ στέψιν τοΰ άγαλμα- τανευούσης. Αλλ ή φυγή τοΰ Αλκιβιάδου έγέ-

τος τοΰ Διονύσου (κιττώσεις Διονύσου), καΟ'ήν νετο τώ 415 πΧ, ώς δέ ο Β. Κθϊΐ ορθώς έδειξεν

όμως ήμέραν ήδύνατο νά γίνη ή και έγίνετο εκ- (Ηβππβδ, XXIX, 4ο 8<}. η) ή έπιγραφή αύτη άνή-

κλησία τοΰ Δήμου [II, 237 (Εά. Μίη. 453), II, κει εις το έτος 414/3 πΧ. — "Ινα συμβιβάση τάς

236(8αηά\ν&11.— ΑΕ 1913,119.ΑΕ1914,190)]. χρονολογίας τής έπιγραφής μετά τοΰ άριθμοΰ « έ-

Ένώ ό Μοπιηίδθη προτίμα τάς τιμέρας 8-11 τοΰ βδόμης » πρυτανείας, Ό Κβϊΐ δέχεται ότι το έτος

Γαμηλιώνος, φρονών ότι α-ί έορταί διήρκουν τού- εκείνο ύπήρξεν -μβόλιμον και ότι ή πρώτη πρυτα-

λάχιστον τεσσάρας ημέρας. νεία είχεν άναλάβη από τής 14^ Σκιροφοριώνος

Η παραοοχή έκατέρας τών γνωμών τούτων τοΰ -προηγουμένου έτους, ενώ τουναντίον Ό ΚΙγοΚ-

ήγειρε δυσκολίας, λόγω τής ανευρέσεως ψηφισμά- Ιιοίί ορονεΐ ότι έγένετο λάθος κατά τήν χάραξιν

15 10 15
loading ...