Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 152
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0160
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Είκ. 11. Εϊκ.11.

Είκ. 12.

τά όλίγα ταύτα θεωροΟμεν ούχί άπλώς ενδείξεις, μικρόν άλλα πολυτελές δια στύλων κεκοσμημένον,
άλλα πολύ σπουδαία τεκμήρια ανήκοντα άναμφι- οίτινες ήσαν έ'σω τε και έ'ξω του της σκηνής οίκο-
βόλως εις το 'Ωδεΐον. δομήματος, άμα δέ και ύπέρ τάς τών εδωλίων σει-

ράς κατά ρυθμόν βτοάς κύκλω περιΦεούσης τον
περίβολον (προ. είκ. 10).

Η άποκάλυψις της Στοάς (ταύτης και ή κατά
μήκος τής κορυφής του κοίλου, ήτοι τής γραμμής
τής άνωτάτης σειράς τοΰ διαζώματος 1 διάταξις, ώς
βλέπομεν τοΰτο επί τών δύο πλευρών τής βορείου
και τής δυτικής πλευράς, συμφωνοΰσι πληρέστατα
Τά λείψανα τών θεμελίων τής Στοάς, ώς κεί- προς τά ύπο τοΰ Βιτρούβιου λεγόμενα περί τής
μενα εις το ύψηλότερον σημεΐον του επικλινούς εσωτερικής αύτοΟ διατάξεως.

εδάφους, έκαλύφθησαν ένωρίτερον έκ τών άπό τής και ανωτέρω είπομεν, το κοίλον δεν ήτο

Ακροπόλεως παρασυρθέντων χωμάτων, και τού- άμφιθεατρικόν, άλλά τετράγωνον. Συνεπώς επειδή
του ένεκα διεσώθησαν, εν ω τά λοιπά μέρη τής Κονον μουσικαί παραστάσεις έν αύτώ έτελοΰντο,

διά τοΟτο φαίνεται ό'τι δεν ήσαν ώς εις τά θέατρα
αί έδραι ήμικυκλικώς διατεΟειμέναι άπέναντι τής
σκηνής, άλλα κατελάμβανον πάσαν την γύρωθεν
Στοάν.'Εν δε τη ορχήστρα ΰπήρχον μόνον αί έδραι
τών μυσικών ώς έν τώ μικρώ θεάτρω τής Πομ-
Στοάς, άπώτερον τοΰ σημείου τούτων κείμενα, προς πηίας (πρβ. είκ. 1837 έν Β&απίΘΪδίθΐ·)" δι'δ και ό
το άνατολικον μέρος, μείναντα περισσότερον χρό- Πλούταρχος (Περικλ. 15) λέγει ό'τι ήν «Πολνε-
νον άκάλυπτα, υπέστησαν την καταστροφήν και δρον».

δήωσιν, μετενεχθέντα δσα διεσώθησαν άλλοθι που Κα-όπιν τούτων δυνάμεθα ήδη νά φαντασθώμεν

προς χρήσιν μεταγενεστέρων οίκοοομημάτων. και άναπαραστήσωμεν τό σχήμα τοΟ Ωδείου. Ήτοι

Έν τή γωνία τής Στοάς εύρέθη κατά χώραν επί τοΰ διαζώματος, όπερ διαθέει γύρωθεν την τε-
γωνιαΐος ορθοστάτης (είκ. 10) τοίχου έκ πώρινου τράγωνον Στοάν και όπερ έσχηματίσθη δι' άποκο-
σκληροΰ λίθου ύψ.1'20, πλ. 1'40, πάχ. 0"40, ττής τοΰ βράχου οριζοντίως, έκεϊ ύπήρχον κίονες
ιδρυμένος επί τής ΰψηλοτέρας βαθμίδος τοΰ κρη- οίτινες όπεβάσταζον την στέγην' όπισθεν τών
πιδώματος.Τό σχήμα τής Στοάς ταύτης άποκαλυ- όποιων ήσαν αί σειραί τών καθισμάτων τών θεα-
πτομένης και τής νοτίου πλευράς (άτε μη άνασκα- τών άκριβώς ώς έν τώ Βουλευτήρια» τής Πριήνης.
φείσης εισέτι) θά άποτελέση μεγάλην τετράγωνον Τοΰτο μοί ύπέδειξεν Ό υποδιευθυντής τοΰ Γερμα-
Στοάν (αιθουσαν). νικοΰ Ινστιτούτου καθηγητής κ. Κιΐ3θ1ί£α88, όστις

Ύψηλότερον τών ευρεθέντων θεμελίων τοΰ κρη- μελετήσας επισταμένως τά άποκαλυφθέντα λεί-
πιδώματος και τοΰ όρθοστάτου τούτου τής Στοάς, ψανα ασπάζεται καθ' ολοκληρίαν την γνώμην μου
ό βράχος προς βορράν και προς νότον είναι κατά ©τι άνήκουσι ταΰτα τώ Ώδείω τοΰ Περικλέους,
μήκος οριζοντίως κεκομμένος εις πλάτος 1' 60 άπο- Και ό Αριστοφάνης έν Σρήκ. 1104 λέγει: οί

τελών οιονεί το διάζωμα, άκριβώς ώς παρατηρεί- δ' έν τώ 'Ωδείω' εστί τόπος « Φεατροειδής », έν ώ
ται έν τοις θεάτροις' διότι θέατρον και ώόεΐον ήτο είώθασι τά ποιήματα άπαγγέλλειν πριν τής εις τό
ταύτόσημον, ώς τό τοΰ Ήρώδου έν Αθήναις και θέατρον άπαγγελίας2.

θέατρον έλέγετο και ώδεϊον, και είχεν άκριβώς και Μεταξύ τών άλλων άντικεμένων εύρομεν και

έν όλοίς και ώς πρός τά καθέκαστα τόν ρυθμόν ι Τά διάζωμαι τοΰτο χατεσχευάσθη δΓοριζοντίου τομ^ί τοδ μαλα-

θεάτρου Ρωμαϊκού. κ0" βράχου "ζ βλέπομεν τοΰτο έιτί τών 86ο πλευρών της Στοχς αί'-

γτι, , , λ , γ , , >Γ\$ ι τίνες αίνοι τούδε ηλθον εις φως.

Ιην εσωτεοικην οιαταςιν του ημέτερου 12οειου , „Τ . , „, ,ηΛ . , „ , . 'Λ„,„^„^-,^. 1^1*'„

• ι ' ^ Ι~ Γ 1 2 Ισως το πυρποληΟεν 12οειον ο ρασιλευ; Αριοοαρςανης ανωκο-

γνωρίζομεν έκ τοΰ Βιτρούβιου (V, 6. 4) ότι ήν μεν δόμησεν ού/1 -/.ατ* τό άρ/αϊον σχεδιον.

11 12 15.
loading ...