Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

Seite: 153
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1915/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1915

Το 'Ωδέϊον τον Περικλέονς' υπό Π. Καστριώτον.

153

δστέϊνον σύμβολον θεατρικόν, στρογγύλον,ήτοι είσι- θέσεις έν τώ άμφιθεάτρω ή θεάτρω. Μεταξύ αύ-
ττριον (είκ. 13) διαμ. 0*03, πάχ. 0Ό02, φέρον των εύρέθησαν καί τινα επί των όποιων άναγινώ-

σκονται οί τίτλοι κωμωδιών ώς και ονόματα δια-
σήμων άγώνων' πρβ. Β&ιιηΐθϊδίθΓ, ϋθηΙίΠι&ΙβΓ
άβ8 ΚΙ&88. ΑΙίβΓΠιιιπίδ σ. 1756 είκ. 1835.— Α.
Η&ϊ^1ι-Ρϊο1ί3Γά-ΟαιηΙ>ΓΪά§Θ, Τΐΐθ ΑΙΐίο ΤΙΐθδίΓβ.
ΟχίοΓά 1907 σελ. 333" όθεν και το ήμέτερον το
φέρον το όνομα του Αισχύλου, είναι θεατρικον είσι-
τήριον άναφερόμενον εις τήν παράστασιν έργου αύ-
Είχ. 13. τοΰ (πρβ. είκ. 1833 και 1837 έν ΒβηΙίΠΐ&Ιβΐ",

Β&ιιιηβΐθίθΓ σελ. 1756, ενθα επί θεατρικού είσι-
έπί της μιας όψεως τό όνομα Αισχύλου και άνωθεν τηρίου εικονίζονται τρία κωμικά προσωπεία και ή
μεν του ονόματος τά σημεία XIII, κάτωθεν δέ ΙΓ. επιγραφή Θεοφόρου (=Θεοφορουμένη) έργου του
Έκ του σχήματος τών γραμμάτων άποδίδομεν αύτο Μενάνδρου, Όίοχλ-ηρου ή μόνον των χωρικών και
είςτοΰς ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Προ- λυρικών μερών και κάτωθεν τό όνομα τοΟ ποιητοΰ
φανώς πρόκειται περί θεατρικοΰ εισιτηρίου άναφε- ( ΜΕΝ ΑΝ = Μενάνδρου).

ρομένου εις τήν παράστασιν έργου τινός του μεγάλου Ό δέ έμπροσθεν τύπος, έν ω παρίσταται οίκοδό-

τραγικοΟ; τό δέ έπί του όπισθεν είκονιζόμενον έν μημΑ, καθ'ήμάς εικονίζεται ίσως αύτό τό 'Ωδεΐον
κατόψει οικοδόμημα έξελάβομεν κατ'άρχάς ώς πυ- έν καΧόψει> διότι τοΟ θεάτρου του Διονυσίου έ'χο-
λώνα ήτοι όχυρωματικήν πύλην, ώς βλέπομεν έπί ^εν ή§η έπ{ νομίσματος εικόνα αύτου όλως διάφο-
νομισμάτων τών ρωμαϊκών χρόνων. Νομίζομεν ρον; έπομένως δεν δύναται νά είναι του Διονυσια-
ό'μως ό'τι τό είσιτήριον τοΟτο αναφέρεται μάλλον κοΰ θεάτρου 2.
εις αύτο τοΟτο τό οικοδόμημα, ί'σως το 'Ωδεΐον, έν ω

παοίσταται τό έ'ργον. Τήν συνήθείαν ταύτην είχον 2 Τάόστέϊνα εισιτήρια είναι σπάνια, οΰχϊ 8ε αρχαιότερα τών Έλ-

> α λ \ ν , \ , \ ληνοοοωααϊκών νοόνων. ΤΗσαν 81 ταΰτα διαοκή φιλοτέννως έίειογα-

οι Αθηναίοι κατα τους οωυιαίκους αυτοκοατορικους , ' ', , , , 0, " ~ ,

' γ i 11 σμενα και προωρισμενα δια τους κατέχοντα; καθίσματα της πρώτης

χρόνους τοϋς άπό ΑορίανοΟ μέχρι ΓορδίανοΟ Γ , σειράς, άπερ έν Αθήναις τοις υπέρ πατρίδος άνδραγαθήσασιν, ενίοτε

οτε Οϋδέν πλέον ενδοξον έχοντες άνήγον έαυτοϋς 8ε ^ τοις εαυτών «πογόνο.ς άπενέμοντο,'Εφερον » συνη'θως έπί της

μιας όψεως μορφήν η έμβλημα και τό όνομα τοΰ εμβλήματος έλλη-

είς τοϋς κλασσικούς χρόνους της ισχύος αύτών και νί5.(ι >$Κι δε τ55ς έτέρα10'|8ω. άριθμ0ΰ; δι" ελληνικών καί λατινικών

άναπαοίστων έπί τών νομισμάτων καί άλλων συμ- γραμμάτων. Έπί τίνος τοιούτου εισιτηρίου εικονίζεται έμπροσθεν κε-

^ ,-, ,, ,-> , „, < / λ / φαλή τοΰ Κοόνου καί όπισθεν τό ό'νομα ΚΡΟΝΟΟ καί οί αριθμοί XIII

οοΛων τα εν τη πολει αυτών υπαργοντα όιασηαα ,

" > γ» Η και κατωτέρω ΙΓ.

μνημεία, ώς φέρεται καί έπί νομίσματος είκονίζον- Οί αριθμοί ούτοι ουδέποτε όπερβαίνουσι τόν αριθμόν δεκατρία, έπο-

ΤΟς τήν υ,εσημβοΐνήν 8ψΐν της Ακροπόλεως μετά ^νω? δέν Αναφέρονται είς ατομικά καθίσματα τών διαφόρων δ.αμερι-

1 1 σμάτων Πιθανώς αμφότερα αριθμοί καί έμβλήματα δηλοΰσιν ίδιαιτέ-

τών ιερών αύτής καί τοΰ προς μεσημορίαν αυτής ρα. κΕ0Ζ;3ας

κειμένου θεάτοου τοΟ Διονύσου, ή άνεύρεσίς τοΰ Γνωρίζομεν ό'τι έν τω θεάτρω τών Συρακουσών κερκίδες τινές Ικα-

, , , , ,-, , , λοΰντο δια τών ονοαάτων τών θεών καί τυοάννων, ώς τοΰ Ίέοο^νος,

οποίου, ως γνωστόν, μεγαλως συνετεινεν εις την „ . . - «ο ·>< π· ^ · > .. ■ Β> -π

ι ii ι χου Διος, του Ηρακλέους. Ινς δε το ρωμαικον οεατρον ο 1 ερμανικος

εύχερή άποκάλυψίν τούτου ώς έξαφανίσθέντος θεω- έδωκε τό όνομα αύ:οΰ ε!ς ίδιαιτέραν κερκίδα (01(5 5369, Τηο. Αηη.

ρουμένου θεάτρου τοΟ Διονύσου. 11 > 33)· "09:ν δύναται τις να είκάση 8τι τό έμβλημα ώς τό

-. , τοΰ Κοόνου εξηγείται κατα τόν ί'διον τοόπον.Τά συνήθη θεατοικά εϊσι-

Ο Ο1ι&1)οπ11βί έν τώ συγγραμματι αύτου 0&- τη-ρια φαίνεται 8τι άπ6Χ6χοϋντο έκ μικρών μολύβδινων νομισμάτων

1&1θ§-αβ άθ8 031ΉΘΘ8 καί είς τό κεφάλαΐΟν περί φερόντων ϊκτυπα θεατρικά έμβλήματα (πρβ. ΒθηηάΟΓΪ, ΖθϊΐΒΟΐΐπίΙ

: , , αζ α-, 'Λ > ι ίαΓ άίβ 08ίΘΓΓβίο1ιί8θ1α6η Ονιηηαβίβη 1875 σ. 579 95) Πρβ.

αντικείμενων ες ελεφαντοοοντος, περιγοαφων τα , . Π , , ,' η . χΤ ' ,

1 ι ι ι ι Γ και ^,οοοιονον Περί εισιτήριων εν Διευνει ΓΝομισιιατ. Εφημέριοι της

σύμβολα τών αγώνων ή θεάτρων, άναφέρει ό'τι έπί Αρχαιολογίας 1898.

τίνων στρογγυλών συμβόλων ευρέθησαν φέροντα , Τ* 8« Ε'; τ<ΰ Οεάτρω της Μαντινείας ευρεθέντα πήλινα εισιτήρια

, , * έξηγοΰσιν ότι έ/οησίαευον όις ψήφοι τών έν τώ θεάτοω της Μαντι-

σημεία και γράμματα, άτινα άποοεικνυουσι τας νείας Οϋν6ρ70μιένων 3ί3ί την ίκκλησίαν τοΰ Δήμου (πρβ. Ροιι§βΓβ8

ΒΟΗ 1890 σ.249).Επιγραφή δέ τις κεχαραγμένη έν τινι σημείω (της
1 01ΐίΐΙ)ΟΙΐ11βΙ ΟβίαΙο^ΙΙβ 6β11ΘΓΕΐ άθ \& 1)ΐΙ)1ίθΙ;1ΐβςΐΙΙβ ΙίΤΙ- Προεδρίας) δεικνύει όποία ή θέσις της Γερουσίας έν τώ θεάτρω της

ρβΓΐαΙθβ Ρ3ΓΪ8 1858. Μαντινείας.— Βλέπε καί Σβορώνον έν Διεθνεΐ Νομισματική Έφημε-

20
loading ...