Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 4
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4 Αρχαίοι τάφοι εν Σαλαμϊνι' υπό Π. Ά. Φουρίκη.

ΑΕ 1916

τοΰ γήρατος κάτισχνον κατάστησαν χείρα τοΰ πρε-
σούτου.

II οέ άριστερά αύτοΟ ύψουμένη μέχρι τοΟ στή-
0ου; κρατεί μετά πολλής χάριτος το επί του βρα-
χίονας έλισσόμενον ίμάτιον, όπερ θαυμασίως πτυ-
χοΰμενον περί το λοιπόν σώμα, άφίνει γυμνον τον
οεςΥον κορμ'ον άπο της όσφύος.

Η εργασία του ιματίου είναι τόσον έπιμέμε-
λημένη, ώστε ολαι αί σφριγώσαι γραμμαϊ του σώ-
ματος τοΰ νεανίου ύποτυποΟνται, ώσεί ούτος έφό-
ρει διάφανες ίμάτιον.

Ή αριστερά στηρίζεται έπϊ οζώδους ράοδου,
διακρινόμενης εκατέρωθεν των διασταυρουμένων
χειρών των προσώπων), έξ ου ασφαλώς δύναται
τις νά ειπη, οτι ο νεανίας είναι ό θνήσκων.

Ιίπί του έπιστυλίο.υ φέρονται γεγραμμένα διά
συνήθους αττικής γραφής άνωθεν μεν του γέρον-
τος το όνομα ΚΑΛΛΙΑΣ, άνωθεν δε του νεανίου
ΠΡΟΜΑΧΟΣ.

Κρίνων τις εκ του σχήματος των γραμμάτων
και της άριστης τέχνης του έργου πρέπει άσφα-
λώς νά παραδεχΟή, οτι τοΰτο έποιήΟη εις τάς άρ-
χάς της Δ' εκατονταετηρίδας.

§'). Ή δέ εν τω ΙΙίνακι 2 είκονιζομένη πλάξ
καταμετρηΟεΐσα ευρέθη έχουσα υψος μεν 1'81,
πλάτος 1 ' 02 και πάχος Ο-12 περίπου.

II μορφή αυτής είναι όλως άσυνήΟηςή μάλλον
δεν άπαντα εις επιτύμβιους στήλας. ΆνουΟεν έ'χει
κανόνα μόνον, επέχοντα Οέσιν γείσου, μετά δυο
έγκοπών πλάτους 0'8, ων τά 0'4 κατέχει ή εύ-
ρυτέρα ζώνη έπϊ της όποιας μετά πολλής στενο-
χώριας έ'χουσι χαραχΟή τά ονόματα των εικονιζό-
μενων προσώπων. Κάτωθεν οέ έ'χει πλινΟίον ΟΊΟ
έφ οδ βαίνουσιν οί εικονιζόμενοι.

Ούτε άέτωμα, οϋτε παραστάδες, ού'τε άνΟέμιον,
ούτε άλλο τι σύνηθες κόσμημα κοσμεί την τόσον
έπιμεμελημένην παράστασιν φέρουσαν πλάκα. Αί
στενα'ι πλευραϊ έχουσαι πάχος 0Ί2 περίπου, ώς
εϊρηται, φέρουσιν ανά τέσσαρας όπάς επιμελώς
είργασμένας, έχουσας διάμετρον όλιγώτερον τοΰ
ΟΊ μ. ΧαΙ βάθος 0'2· αί δύο εξ αύτών φέρουσι
και γόμφωσιν.

Έπϊ τής πλακός ταύτης εικονίζεται:
Δεξιά οπλίτης ήοών μέ μορφήν λιπόσαρκον και
αύστηράν, καΟισταμένην σοοαρωτέραν διά τον ίου-

λον, όστις καλύπτει το γένυ, όπερ δυστυχώς είναι
έν μέρει άποκεκρουμένον. Ή κεφαλή αύτοΟ είναι
έντελώς προς τά αριστερά έστραμμένη (ρΓοίϊΙ) και
προσβλέπει εϊς το κενόν.

Γό σώμα καλύπτεται υπό χιτώνος δωρίου άρι-
στα έςειργασμένου, κολπουμένου, κατά την οσφύν
και καθήκοντος μέχρι σχεδόν τών γονάτιυν, άτινα
δεν καλύπτονται.

Ό δεξιός πους πατεί σταθερώς έπ'ι τοΰ' πλινΟίου,
έν ω ό άριστερός ολίγον προς τά οπίσω κεκαμμέ-
νος έ'χει την Οέσιν ποδός αίρομένου προς βάδισιν.

Διά τής άριστεράς κρατεί άσπίδα στρογγύλην
(άργολικήν), ήτις αίρομένη άπό τοΰ πόρπακος στη-
ρίζεται επί τοΰ" άριστερού' ώμου, ίνα ούτω καταστη
έλαφροτέρα κατά την πορείαν.

Μ δεξιά, άπο τοϋ καρπού μόνον όριυμένη, διότι
το λοιπόν αυτής καλύπτεται ύπό τής άσπίδος του
παραστάτου, αίρομένη δε εις φυσικωτάτην διάθεσιν
μέχρι του στήθους, κρατεί δόρυ, όπερ στηριζόμε-
νον έπϊ του ώμου διηκει μέχρι τοΰ άκρου τής πλα-
κός. Ολίγον κάτωθεν του στήθους και μεταξύ τοΰ
κενοΰ τοΰ σχηματιζομένου ύπό τών χειρών δια-
κρίνει τις διπλούν άορτήρα άπό τοΰ όποιου πιΟα-
νώτατα έκρέματο ξίφος' ό χιτών ελάχιστα άνασυ-
ρόμενος κατά την άριστεράν πλευράν ύπό τοΰ άορ-
τήρος κολποΰται ελαφρώς και υπενθυμίζει τάς χα-
ριεστάτας άπεικονίσεις τής Αρτέμιδος. Οί πόδες
αύτοΰ είναι ύποδεδεμένοι διά κοίλων υποδημάτων,
ων οιακρίνει τις ζωηρότατα εικονιζόμενα τά κατ-
τύματα, ίσως δε και το άκρον τών ιμάντων ολίγον
ύψηλότερον και άριστερά τοΰ σφυροΰ τοΰ δεξιοΰ
ποδός.

2). Άριστερά εικονίζεται έτερος οπλίτης τε-
λείως διαφέρουν τοΰ πρώτου κατά την μορφήν και
την λοιπήν παράστασιν. Ούτος έχει την κεφαλήν
στρογγύλην, το δε πρόσωπον μάλλον στρογγύλον
καϊ άγένειον. Προσβλέπει σχεδόν προς τον παρα-
τηρητήν μέ μικράν προς τά άριστερά κλίσιν, ήτις
καθιστά χαριεστάτην την διάθεσιν. Ή μορφή αύ-
τοΰ, παρά τήν άπόκρουσιν τής ρινός καϊ τοΰ ήμί-
σεος τών χειλέων, γλυκεία και αύστηρά ώς ή τοΰ
παραστάτου, προξενεί τήν έντύπωσιν, ήν προκαλεί
ή θέα νεανίου έχοντος πεποι'Οησιν επί τής νεανικής
αύτοΰ άκμής.

Το σώμα τούτου είναι έντελώς γυμνον (πλην
loading ...