Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 68
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0076
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΛΕ 1916

και έν τώοε τώ τετραγώνώ ή αυτή θαυμαστή Ζωο-
φόρος τ'β'ο άύτοΟ μήκους και πλάτους, άλλ ώς έν
εκεινω κκι ενταύθα Λίαν ποικιΛΛουσα, οιοτι ουοα-
μόΟ έν κύτη δεν έπαναλαμοάνονται στερεοτύπους
κ! αύται παραστάσεις. Ίοού οέ έν πάτε; λεπτομέ-
ρεια ή άκοίβής ταύτης περιγραφή:

Βορεινή πλευρά. ΊχΟΟς το όλον είκοσι και ιρεΐς,
ών είς παμμέγιστο:. Προ; την ΒΑ γωνίαν έφηβος
γυμνός οέοων αόνον διάζωμα περί την όσ;>ύν και
κύπτών, εκτείνων οέ προς τά έμπροσθεν άμφοτέ-
ρους τους βραχίονας όπως συλλάοη πτηνον έν τω
ύοατι εύρισκόμ.ενον, μακρόλαιμον και ύψίπουν, πι-
θανώς *Ιβιν. Ανωθεν της κεφαλής αύτού ξέρεται
Ι/ηοιοωτή έπιγραοή, το κυρ ιόν αυτού όνομα έξαγ-
γέλλουσα: Ο Φ 6ΛΛ Υ Ρ Α Ο (έί<κ. Ιδ καϊ πίν. I)1.
"Ολίγον τ'. προς τά οεςιά έν τη αύτη ζωοφόρω
παρίσταται έτερος έφηβος ή άνήρ, έπίσης γυμνός,
άλλ ενων καϊ αύτος διάζωμα περί τήν οσφήν. Κά-
θεται ο επί βράχου σφόορα κεκυφώς και με τάς
χείρας προτεταμένας κρατεί οίκτυον, οΥ ού άγρεύει
μέγαν ί'/Ούν, ον σύρε; προς εαυτόν. Πέρις νήχονται
και πολλοί άλλοι ιχθύς οιαοόρου μεγέθους. Ανω-
Οεν οέ και τούτου φέρεται ψηφιδω/ςή έπιγρατ-ή
έςαγγέλλουσα το όνομα του άλιέως: 6ΡΜΗ0
(είκ. 22 και 23).

Ως βλέπει τις άαφότεοα τα ονόματα ταύτα ελή-
φθησαν έκ της Έλλην. Μυθολογίας τό οεύτερον,
το οέ πρώτον έκ συγχρόνου τίνος έθν.κού οδηγήμα-
τος ή μυθιστορίας. Έν τή αύτη πλευρά της ζωο-
'^οοου ύπάρχουσι προσέτι φυτά ύοροχαρή, αστα-
κό;, κτεϊς θαλάσσιος και έτερον πτηνον ένύοριον,
ό'αοιον ποός το έναντι έν τη ΒΑ γωνία, όπερ πει-
ράται νά συλλάοη ο Οφελλύρας.

\4νατοΛίκ?) πλευρά. Ιχθύς τό όλον (5εκα και
εννέα. Εν τώ μεσω άΐ'»)ρ γυμνός αλιεύων οιά δι-
κτύου μικρούς ΐνθΟς. Έν τη ζώνη ταύτη άπαντα
5 μέγιστος των ίγ&νων άπάσης της ζωοφόρου του
Ωκεανού, διότι έχει ούτος μήκος 0,72. 'Αλλά κα-
έτεροι ευμεγέθεις ϊ'/Οΰς ύπάρχουσιν έν αύτη, επί-
σης οέ πτηνον ύψίπουν, φυτά ένύδρια, πτηνά έντδς
φωλεάς, κτεις κλπ. (έίκ. 16, 17, 1Ν, 24 και 28).

Μεαημβρ. πλευρά. Ι/Ούς τό όλον εΓκοσί καί

1 Ό "ίναξ ουτο;, ω; /.αϊ ό δπ" κρ, 2, άαϊ'/Τίρο; ^ολύνοω;αο;, ξ;ξ-
τεΛεσΟηϊταν α-' ευθείας εχ του πρωτοτύπου εν Νιχοπο'λει 0-6 του οια-
-^ί-ου; ζωγοαψου κ. —-. Βά'νΐϊώρου.

τοεΓς, ές ών πολλοί ευμεγέθεις. Προς Α. παις γυ-
μνός και όρΰος αλιεύει ϊ/Οΰς. Προς τούτοις: φυτά
υδροχαρή, κτεϊς κλπ, (εϊκ. 19, 26 και 27).

Δυτική πλευρά. Αύτη περιέχει τους πλείστους
ιχθύς, όιότι ύπάρχουσιν έν αύτη πλείονες των τρίά-
κοντα και επτά, τό μέγεθος ο ου,ως τούτων είνε
μέτριον, έκτος οέ τούτοον ούοέν έτερον Οαλάσσιον
ζωον ή άλλο τι περιέχει (είκ. 20 και 21).

Μετά τήν τοσούτον ποικίλην καί πολύχρωμον
ζωοοόοον ταύτην τοΟ ί.'χ.εανου έπεται σειοά δέκα
και 'έζ μεγάλων κύκλων, οί'τινες αποτελούμενοι έκ
ούο κλάδων πελώριας άναοενοράοος (αμπέλου) ί'ί
αντιθέτου συμπεπλεγμένων, περιοάλλουσιν, άνά
πέντε έν έκάστη πλευρά τοΟ τετραγώνου, τον έν
τώ κεντρω μέγαν τετραγωνικον πίνακα, άντίστοι-
νον τώ έν τώ έναντι οωματίω της Προθέσεως.
Οί κύκλοι ούτοι εχουσι οιάμ. ποικίλλουσαν μεταςΰ
0,80-0,90, το οέ πλάτος της ταινίας (άναοενορά-
οος) είνε περίπου 0,10, έκ ταύτης οέ της άναοεν-
όράοος άποσπώνται εσοοΟεν και έξωθεν φύλλα καϊ
άκοέμονες ποάσινα, ύποπράσινα, ή ναλκόχροα.
Έντος οέ των κύκλων ή στεοάνων τούτων παρί-
στανται έναλλάς έν οιπλώ συμπλέγματι άνήρ γυ-
ανος θηρευτής ή ζωον (ήμερον ή άγριον), καθ' ού
ούτος ορμά μέ το άκόντιον κα'ι βάλλει θανασίμιος.
Ιοοϋ οέ ήοη και ή λεπτομερής περιγραφή τών εΐ-
οηαένων κύκλων:

Κύκλος Ι0*. (ΝΑ γωνία είκ. 20καί πίν. 2). Έντος
τούτου παρίσταται '^4τ^ργενειοφορών, σ/εοόνπολιός
και μέ κόμην βρα'/εΐαν, γυμνός οέ το σώμα, έκτος
/λαινιδίου ή λωρίοος, ήτις περιοάλλει όιαγωνίωςτον
κορμόν αύτοΰ κα'ι είτα άνεμίζεται προς το όπισθεν
ές άριστερών. Περί τους πόδας φέρει τάς συνήθεις
τοις θηοευταϊς «ένοοομιοας» , ών οί ιμάντες περιε-
λίσσονται πεο'ι τους πόοα; μέχρι του μέσου τών
κνημών. Οί ιμάντες ούτοι είσι /ρώματος κιτρινο-
25αίου. Ο άνήο ούτος ε'/ει την κεφαλήν πλάγιους
προς τον άοιστερον ώμον κεκλιμένην, όρμα οέ προς
τά έαποός, στηριζόμενος έπ'ι του κατ όοθήν γω-
νιαν κεκαμμενου αριστερού ποοος και οι όλης της
ουνάμεως αυτού βυθίζει μέγα άκόντιον, όπερ κρα-
τεί δι· αμφοτέρων τών χειρών στιοαρώς, έντος του
στήθους άγριου θηρίου όρμώντος έκ του άντιθέτου
κύκλου έναντίον αυτού" τό ύψος τού θηρευτού είνε
0,6ο, της κεφαλής αύτού 0,14' το μέγεθος τών
loading ...