Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 69
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0077
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Ε 1916

Ανασκαφώ, Νικοπόλεως νπο Α. Φι?Μ0ελφεως. Ι»1··

ττέοιζ φύλλων της άμπέλου ποικίλλει άπο 0,12-
0,13. Η διατήοησις σχετικώς καλλίστη. Εφθαρ-
μένη έϊνε ή άριστ. χειρ άπο του καρποΟ; ύπάρ-
χουσι δέ μικρά φάσματα έν τή κεφαλή και έπι του
γόνατος· Έκ τών φύλλων της αμπέλου δύο εΐτΐ
τελείως κατεστραμμένα.

Κύκλος 2(είκ. -20). Προς τά δεςιά του ανω-
τέρω εύρηται ο συνεχόμενος και συμπεπλεγμένος
μετ' εκείνου δεύτερος κύκλος (δμ. 0,82), έντος του
όποιου παρίσταται, ώς είπομεν, άγριον θηρίον,
άρκτος, ορμώσα κατά τοΰ είρημένου Οηοευτοΰ, όστις
μέ το άκόντιον ή δόρυ βάλλει ταύτην Οανασίμοκ
έν μέσω του στήθους, ές ού ρέει άφΟονον αίμα. Π
άρκτος παρίσταται εις τ,υσικόν σχεδόν μέγεθος ιύψ.
0,44, μήκος κεφαλής 0,22), άλλα κατά το ήμισυ
τοΰ σώματος, διότι τ'ο έτερον ήμισυ μετά τών
όπισΟίιον ποοών ελλείψει χώρου έ-ιοεςίως ό καλ-
λιτέχνης παρέλειψε, συγκαλύψας το άκρωτη|)ΐα-
σΟέν μέρος δια Φύλλων και μίσχων αμπέλου. Το
χρώμα αύτής είνε κιτρινό^αιον και μέλαν, εχει οέ
τήν κεφαλήν έν κατατομή μέ το ρύγχος ήνεωγμέ-
νον, ές οΰ προοάλλουσι λευκοί και αιχμηροί όοον-
τες και γλώσσα μακρά κεραμόχρους. < >ί οφθαλμοί
της άρκτου είσ'ι πεποιημένοι εκ τριών χρωμάτων :
λευκού, μέλανος και ερυθρού. II λόγχη είνε βα-
θύτατα έμπεπηγμένη εντός του σώματος τοΰ θη-
ρίου, εις μήκος 0,24.

II οιατήρησις καλλίστη έκτος μεγάλου /άσμα-
τος έν τω μέσω τοΰ σώματος της άρκτου. Έκ της
άμπέλου εν μόνον φύλλον είνε κατεστραμμένον.

Κύκλος 3ος (είκ. 21) (πλευρά δυτική έν τω
μέσω) δμ. κύκλ. 0,85. Παρίσταται έφηβος ή άνήρ
αγένειος γυμνός το σώμα, φέρων μόνον έλαφοον
χλανίδιον πεοί το στήθος κα'ι τους ώμους, ένοροιχί-
δας περί τους πόδας, έπι οέ τής κεφαλής κράνος"
ύψος τοΰ ανδρός 0,-685, τής οέ κεφαλής μετά τοΰ
κράνους Π,22. Ό έ'οηοος ούτος έχει καλλίστην
μορφήν κα'ι σώμα λίαν εύπλαστον, παρίσταται δέ
'-ονυπετή; κατά τον άοιστεοον πόδα, τον όείιον
έχει κατ όρΟήν γωνίαν κεκαμμένον, βάλλει οέ μετά
πολλής δυνάμεως δι ακοντίου ή οόρατος, όπερ κρα-
τεί δι άμοοτέρων τών χειρών, ελαφον, έναντι αύ-
τοΰ δρομαίως τρέχουσαν.

Γό περί τον κορμον έζωσμένον χλανίδιον ή λαϊφος
ε/ει χρώμα βαθύ κυανοΰν, το δέ κράνος είναι βε-

οαίιος έκ μετάλλου, κυανού άνοικτοΰ χρώματος,
φέρει δέ άνωθεν και λόφον. Γοΰτο είνε σχήματος
ημισφαιρικού" ώς τά ρωμαϊκά και έχει γεϊσον πέρις
τής στεφάνης.

Η διατήρησις τοΰ ψηφιοωτοΟ καλλίστη, έκτος
μικράς φθοράς τής ρινός και τοΰ στόματος τοΰ θη-
ρευτοΰ, ώς και τοΰ ποδός περί τήν πτέρναν. Εκ τοΰ
έίέο^ου είσ'ι κατεστοαυ.υ.ένα τοία φύλλα άαπέλου.

Κύκλος 4°* (είκ. 21) τιρός τά δεςιά τοΰ προη-
γουμένου' δμ. κύκλ. 0,80. Έντος τούτου παρίστα-
ται ελαφος κεραοφύρος, όρμώσα έν καλπασμώ ίνα
σωΟή, καθ ήν στιγμήν βάλλει ταύτην θανασιαως
διά τοΰ δόρατος ό έν τω προηγουμενω καί συμπε-
πλεγμένω κύκλω νεαρός θηρευτής. I ό δόρυ εισ-
χωρεί βαθέως εντός τοΰ στήθους, κατά τήν σφα-
γήν, διαπερών κα'ι έςερχόμενον όπισθεν έκ τοΰ
νώτου, άφΟονον δέ ρέει άκτινοειδώς τό αίμα έκ τοΰ
διανοιχΟέντος τραύματος. Τό χρώμα τής έλάοου
είνε ποικίλον, διότι τό -λεΐστον είνε κυανοΰν βαθύ,
παρ' αύτο δέ εύρηται κεραμόχρουν, μέλαν κα'ι λευ-
κόν. Τό ύψ. αύτής είνε 0,60, έχει τους πόδας τους
έμπροσθίους λίαν ανυψωμένους, ελλείπει δέ το
όπισθεν ήμισυ τοΰ σώματος κατά το προηγούμενον
σχήμα τής άρκτου. Ιά κερατά εϊσιν υψηλά μετα
χάριτος προς τάνω άνακλαόούμενα, ή δέ άνίσχουσα
κεφαλή κα'ι ή εκφρασις τοΰ δφθαλμοΟ έκδηλοΰσι
θαυμάσιους το βαθύ άλγος τοΰ άτυχοΰς ζώου.

Κύκλος 5°«. (Γωνία ΒΔ) δμ. κύκλ. 0,80 (είκ.
22). 'Εντος τούτου παρίσται άνήρ αγένειος, άλλά
μέ κόμην μακράν μέχρι τοΰ αύχένος, γυμνός δέ
τό σώαα, ώς πάντες οί προηγούμενοι, έκτος τής
στενής πεοί τό στηΟο; κα'ι ποόε τά όπισθεν άνευ.ι-
ζομένης λωρίδος υφάσματος χρώματος κυανοπρα-
σίνου και τών περ'ι τους πόδας κυνηγετικών ένδοο-
μίδων τοΰ αύτοΰ κιτρινοφαίου χρώματος ώς τών
λοιπών θηρευτών. Κα'ι ούτος κύπτων και κάμπτων
ισχυρώς τά γόνατα κρατεί μέ άμφοτέρας τάς χεί-
ρας μακρόν δόρυ, διά τοΰ οποίου μετά δυνάμεως
ορμών τραυματίζει κατά τήν γαστέοα Οήλειαν ελα-
φον μεΟ ορμής καλπάζουσαν όπως σωΟή.

Π άνήρ είνε ωραίος τήν μορ^ήν κα'ι τό σώμα,
(ύψος 0,60, κεφαλής 0,135); ή διατήρησις του
ψηφιδωτοΰ είνε άριστη, διότι μόνον ό άριστερος ποΰς
τοΰ θηρευτού μεθ ολοκλήρου τοΰ υποδήματος έςη-
φανίσΟη.
loading ...