Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 72
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0080
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
72 Ανασκαφώ Νικυπόλεως νπδ Ά. Φιλαδελφέως.

ακ ϋιΐι;

τοΰ δρομαίως τρέ/οντος αλέκτορος. Δυστυχώς τοΰ της μεγάλης ταύτης καταστροφής του ψηφιδωτοΰ

ωραίου τούτου ψηφιδωτού έλλε'ίπέί ολόκληρος ή πίνακος δεν διεσώΟη μεγάλη τις επιγραφή, ήτις

κετ-αλη, τελείως καταστραοεΐσα, επίσης όέ και ό έςετείνετο κατά μήκος οριζοντίως εις το ύψος του

δέξιος ~ου; από τοΰ γόνατος; ώ; και τ'ο άκρον της στήθους των δυο άνδρ'.κών μορφών κα'ι της όποιας

άοιστ. νειρό;' ΰψ. 0.(0.3. διεσώθησαν μόνον αί ακροτελεύτιοι συλλαοα'ι δύο

Κύκλος 16°ς. Έπι της αεσημβρ. πλευράς και στίχων προς το δείιόν του -ίνακος. Το διασωθέν

παραπλεύρως συμπεπλεγμένος μετά του προηγου- τμήμα της επιγραφής έχει ούτω :
αένου Δα. 0,84 ίεϊκ. "21). Εν τώοε τώ κύκλω

\ΜΟΝΑΟ

Γαοίσταται αλέκτωρ εις φυσικόν μέγεθος, υψ. 0,41........................_)6οΝΤΑ0

μ.έ πτεοωαα έναλλα; έουΟρόν και υ.έλαν, έν ό:μ.η- >.? ' ■ λ ,., ... *

1 » > ι ■ , ... Ινκ του οιασωΟεντος οε τμήματος του πλαισίου,

τικτί κινήσει ποό; τάοιστεοά, όπου έναντι είκονί.ε- , . . , «.,'.'.

" 1 ~ Γ εντός του οποίου περιεκλειετο η ειρημενη επιγραοη,

ζεταί 6 ποοειοηαένο; γυανό; άνήο, ό 6ίά του ;ΐ3ου; , ^ , „ '., , Τ\ ' ' ,

' , «» ' ' αποοεικνυται οτι αυτη ην τετράστιχος Ιο οε πλαι-

έπιτιΟέαενος κατ αϋτοΰ. II κίνησις του ζώου ου- * , , λ ι >■ μ ΐ-η ,ν

1 , \, ν , '' ' °~1ον ψ επίμηκες, μηκ. 1,1;) και πλ. II,Ψϋ, οιε-

σικωτάτνι και λίαν έπιτυ/'Λς, ή οέ οιατήοησις του λ, . 0 , ^ * ,

^ ■ . « κοσμειτο ο εκατέρωθεν κατα τα/.οα οία τριγουνι-

\!/7]Φΐδωτοΰ Οίά μεν τον άλέκτοοα άοίστη, οιότι ~ , ,' ινίίί ~ \ ,

' 'ι ' ' . ' , κων σχημάτων εναλλας λευκών και κεραυ.οτ· ροων,

έλά·/ισται ύπάρ/ουσι όωγμαί, όιά το πέρις ο όμως
έςεργον κακίστη ένεκα μεγάλων έν αϋτω '/ασμάτων.

έντος των οποίων παρίσταντο ζώα και τά τοιαύτα.

11 ποτε οε εοηλουη επιγραφή αυτη εΐνε ουσχε-
οέστατον νά υ,αντεύσοου,εν, διότι ούδεάία λέΗις διε-

Κεντρικός πίναξ έν τώ μεσημβρινό) τετρα-

γώνω (Διακονικώ). σώ0^ άλλα μόνον, ώς είπομεν, αί τελευ

(Είκ. 28 και 29).

ταιαι συλλαοαι ουο Λεςεων. ιύπισης εΐνε ουσκ:
λον, έάν μή άούνατον, νά εξήγηση

ν μεσω ακριοως του μεσημορινου τετράγωνου 0; ου"_0, £ν£3ε? κα; τ; :ν γ?νεί -Χ?ίσ-Χ ή βλη

Έ

της Κασιλικης Λουμετίου, πλαισιούμενος ύπο τών ^ Οαυμαστή'σύνθεσης, ή περίβαλλομένη υπό

άνωτέρω περιγραφέντων δέκα κα> εΐ κύκλων, ευ- τών 0πε?^χων τ^ καλχο; κχ) τήν' λαμπρότητα δε-

ρηται μέγας τετραγωνικός πίναξ, άντιστο(/ών προς καχ; κύκλων και τής ζωο?όρου τόΌ 'Ώάέανοα χ.
τον έν τώ κέντρα) τοϋ' Γίορεινου τετραγώνου, τον

Αλέξανδρος Φιλαδελφενς.

κυπαρίσσων, ώς είοομεν προηγουμένως. Ο παρών

πίνας ε/ει μήκος μεν "-,41), πλ. οε Ζ,^ίΖ μετα τοΰ ^ μνη^ονευβ^Ι δύο α?0ροι; αΟτοϋ"-=οί τη; ΒασΛ^ίί; Νικοπόλεα*

πλα'.σίου ό'πεο αποτελείται έκ ταινία; πλ. 0,10, ν! ''~· "'^/'Τ' 2Κ«Φίή«φ» (1ης ζα· 15 Δε/.ε;χό>ίου 1915) πειοάτα·.

^ οπω; ίραηνευση τον -ίνακα τούτον, εκλαυ.6άνων τα; ούο άνοοι/Λς

εντός της ΟπΟ'.ας παρίστανται τρίγωνα Χ.ατακορυ- μοριι; ιό; «μεγάλας οτραιιωηχάς προσωπικότητας, αδελφούς ϊαώς

οω; έσ/εδ'.ασαένα και έναλλάς" λευκά κ«Ι κεοαυ.ό- ^"τοκοαζ^ής οικογενείας - ,:>: δ=;«ύ=·. ή ο^ο,όπ,ί τών προοώ-

'· ' >ν, '5 ϊ πα"' —εκ Νιχοπρλεω; καταγόμενους, καύγ,ημα και Οοςαν τή; πό-

'/οοα. 'Επί δε τοΰ πίνακος παρίστανται ούο ανδρι- ).εως και Άωοηιάς τον ναοϋη ■/.).-. . . . ίϊ?ό; εν·σ/^α·.ν τί|; δ,το'-

κ«ί ιιορφαι, ει; ουσικον υ.εγε')ο; έναντι αλλήλων "· · 1 ·" · 11 ι'· ···".

ίσταμεναι άλλα κατ ενώπιον ατενι^ουσαι. Ιο υψος Μ6Γα'κλ6οο οληο πατρηο εονταο

αυτών εΐνε 1,7·)-;). Ιών οέ κεφαλών το ύψοςΟ,2'2- Άλλ" εννοείται ίίτ·. ζάντα ταϋτά είβι λίαν παραχώιν'Βυ'/ίΌμ,Ιν'α ζα·

ί) ·)τ 'Λ ' · " χ * «νευ,'οΰδείιιαςβΛσεω:; ο:οτι έν πομτοι; αντίκειται ~^ος το ό'λον ηνευμά

*),-:/. Λαΐοτεοοι οι ανοοε; ούτοι εισι πο)γωνοοο- ; - ί . ' - - .

ι Γ ι ι ' ' της ώηιριοωτη; ταύτη; οιακοσο.τ,σει.ι; η -αραατασι; προΐοιπων ιστορι-

001, ΟεΟΟυΤΙ Οέ πανοπλίαν πεθί τό σώΐλα, Οηλ. 0ώ· κών, προαο}πογραφιών οηλ. δ'ν ί, -αρουιία Οα ή7/η;χιζε τήν δλω;

„λ , ν, , „ ιλλ.1 ϊδειόοη κα· υύηλήν ταύτην τη; Δήμιουρνία'; άνα-α^άΐταιιν, είτα ττιο:

οα/.α, κνγιαιοα; και οοοατα ει; τα; νειοας, αλλα τ , . · - ~ - . ·»■ - . ~'

ι ' ·ι ' Γ ^ /. ι ·' εινε Οϋνατον νχ ηιαν οωρηται ούτοι του ναου, ενω ιδρυτής και οιακο-

κατά τήν κεφαλήν εϊσΐν άσκεπεΐ;. Ιίν μέσω τώ'> ο-αητή; ταύτη; εξαγγέλλεται και Βΐ'8λων τόΤν έ-ιγραιιών τοϋ ναοϋ

νεϊται ό περιφανή; και (Λεγάθυιχο; άρ/ιερεύ; Αονμέτιος ;

εςυανε

ουο ανορικων τούτων μορφών, παρίσταται οενορον, Άλλα και ή συα-λήρο.τι; τ^Ίηιγ^ϊ εΤνε'-.ΙπΒης άτυχ.η; χαί

πιθανόν δθΰς ή έλαία, εϊ; τό ύψος τών κεφαλών αυθαίρετος, διότι -ρβίϊον ·ύν ό κ. ϋ-οτηρίου έξελαδε ταύτην <ο; δίοτι-

μ , λ \» '/ Χ01'> ε'νΞ τετράοτιχος, οευτερον οέ ή συο^πλήρωσις της λε;εΓι>;

αύτών, παρα τους πόοας ο αμφοτέρων, κυωΐ' ή ομαιμοναο εΐνε αδύνατο;, διότι ιΐρό''τοΰ μ δεν Οπηρ/εν ι άλλα

Οηοίον τΐ λίαν δυσδίάκοίτον, δΐότΐ όλόκληοον το σώζεται κεκλιμένη τις κεραία ι, οίον α η α. Έπίοη; ?έ καΐίν^τ,ο

" 1 Μ 2<? -3τί/"> προ του 6 υηιρ/ει ημικυκλική γραιχαή 3, οιςίρ Οα ητο

κέντρον τοΰ πίνακος εΐνε τελείως έ^Οαρμένον. Εκ πιθανόν ο \ Θ, ουδέποτε ''υί',>:0. όι; τυ^-ληροϊ ό κ. Σωτηρίου.

2ί? 72 76.
loading ...