Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 80
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0102
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
80 Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπδ Ά. Σ. Άρβανιτοποΰλλον.

ΑΕ 1910

άριθ. 277 στίχ. 2-3) άπαντα άπλώς Λύκος, στρα-
τηγήσας έν τοις ολίγον ρ.. Χρ. χρόνοις' έκεΐ όμως
ταμίας είναι Αδαΐος δ Εύηθίδου, όστις βεβαίως Οά
έταμίευσε την δευτέραν έξάμηνον, άφ' οδ έν τή περί
ής ό λόγος έπιγραφή αναγράφεται διαρρήδην της
πρώτης έςαμήνου ταμίας Άριστόνικος ό Κασσάν-
δρου" δεν δύναται τις όμως να άποκλείση το ότι ό
ενταύθα Λύκος Οά ήτο εγγονός εκείνου, καίτοι φυσι-
κώτερον είναι νά πιστεύσωμεν, λαμβάνοντες ΰπ'
όψιν το σ/ήμα των γραμμάτων άμφοτέρων των
επιγραφών, οτι είναι Ό αυτός, λόγω δέ συντομίας
δεν καΟωρίσΟη έκει ή κατά τήν δευτέραν έξάμηνον
ταμιεία Άδαίου του Εύηθίδου. Ή έν στίχ. 6 ανα-
γραφή του κατά διαϋήκην θά ήρμοζεν έν τω στί/.
4" διότι ή άπελευθέρωσις έγένετο κατά τήν διαθήκην
της Κρατύλλης, ώς έν στί/. 29, ένθα ετέθη έν τη
προσηκούση θέσει, έν ώ έν στί/. 11 άνεγράφη ώς
άνω μετά το εδωκεν, έν δέ στίχ- 22-23 παρελεί-
φθή έξ αβλεψίας, ή ώς υπονοούμενος εκ τών προη-
γουμένων ο οοοςουτος' φαίνεται όμως ότι έν τή δια-
θήκη περιείχετο ή διάταξις της πληρωμής τών
νομίμων τελών της απελευθερώσεως ΰπο τών άπε-
λευθερουμένων' σημειωτέον ότι το κατά διαϋήκην
άπαξ άχρι τούδε ήτο γνωσιον έν ταΐς θεσσαλικαϊς
έπιγραφαΐς έν ΙΟ IX2 1301 = ΑΕ 1913 σελ. 177.

284' στί/. 8-17. Ή άπελευθέρωσις Β έγένετο
έμφανώς, καΟ' ά ή Α' περ'ι δέ της Γ, ήτις έπ'ι τών
αυτών άρχάντων κα'ι ΰπο της αυτής Κρατύλλης
θά έτελέσΟη, ουδέν βέβαιον δύναται τις νά συμ-
πλήρωση, λόγω τών οικτρών άποτριβών. Περί του
έν στί/. 9 υποκορισμού του Νικοκράτης εις Νικόκ-
κας κα'ι άλλων όμοιων βλ. ΑΕ 1915 σελ. 2ο κα'ι
Κβνιΐθ άβ ΡΜ1ο1ο§ϊβ 191 1 σελ. 282.

284- στίχ. 18-30. Κα'ι αί απελευθερώσεις Δ
κα'ι Ε έγένοντο, καθ' ά αί προηγούμεναι, παραλει-
φθείσης έν τή Δ της διατάξεως κατά τήν διαϋήκην.
'Εν στί/. 18 το ΟΝ του ταμιεύοντος δεν έγράφη,
το δέ ΗΣ του" της φαίνεται οτι έγράφη ύπεράνω
έπ'ι τοΟ διαστί/ου και άπετρίβη. Ό έν στί/. 22
Πρόκλος είναι πιθανώτατος έκ τών ύπολειφθέντων
γραμμάτων κα'ι τών σκιωδών ΐ/νών' έν δέ στί/. 24
άντ'ι του έκάτερος ήδύνατο νά κείται έκαστος. Καί-
τοι ή άπελευθέρωσις Ε άπετρίβη ίσ/υρώς, παρέ-
μειναν ίχνη τινά, βεβαιοΟντα τήν ώς άνω ταυτό-
τητα ταϊς λοιπαϊς ώς προς το τυπικόν της έκφοράς.

28Φ στί/. 31-39. Ό χαράκτη; έδιττογράφη-
σεν έν τέλει τών στί/. 31 και 35, ή έν άρ/ή τών
έπομένων, το τήν κα'ι το νπό, έν δέ στίχ. 32 έγραψε
βραχυγραφικώ; έξά μ κχΐ 8 ό ταμίας είναι μάλ-
λον Σώσιμος, ήττον δέ Ζώσιμος' έν στί/. 33 παρέ-
λιπε το τελικόν Σ της λέξεως στρατηγοϋντος, ίσως
διότι έοηλουτο έν τω χειρογράφω διά τίνος βραχυ-
γραφίας μετά του Ο (πρβ. άνω στί/. 1)' το Α τοΟ
στίχ. 34 έγράφη ώς Δ μάλλον. Σημειωτέον δέ ότι
τά άπό το Ο στί/. 35-37 εύρηνται έν ανακολουθία
προς τά προηγούμενα, άτινα άπήτουν όνομαστικήν'
προς τούτοις το οίάπελενϋερωϋένιες είναι τυπικόν,
διότι περ'ι εΐ'ός πρόκειται, καϊ τούτου θήλεος. Σπου-
δαιοτάτη δέ είναι ή έν στί/. 36 ανορθογραφία Δει-
δήμου = Διδύμου (πρβ. ΑΕ 1913 σελ. 151 κα'ι δή
σελ. 237, ένθα το παράδειγμα τούτο άπεδόθη ετέρα
έπιγραφή), δεικνύουσα ότι ήδη άπό τών μέσων που
τή; Α' μ. Χρ. έκατονταετηρίδος ήρξατο ή παρ'
ήμΐν νυν έν τή Νέα "Ελληνική αδιάφορος προψοο7.
του I. Υ. Η. ΕΙ. Ό στρατηγό; Έπιμένης νυν τό
πρώτον εμφανίζεται" οί /ρόνοι αύτοΟ κείνται περί
τό 50 μ. Χρ.. Ή γραφή δεδωκώσαν, άντί δεδω-
κυϊαν δεικνύει έπικράτησιν του τύπου του άοσενι-
κοΰ' το μετ' αΰτο δύναται ποικίλω; νά συμπλη-
ρωθή, π. /. άπδ\ το[ύτου\ ή [αΰ]τ[ώί!· πιθανώ-
τατον είναι τό έν τή μεταγραφή συμπληρωθέν,
γνωστόν πολλάκι; έκ Θεσσαλικών επιγραφών.

284' στί/. 40-43. Είναι πιθανόν ότι ό έν στί/·
43 - - - νιος ήτο αδελφό; του ■προψι'ουμ.ένου' ή διά
μικρότατων γραμμάτων άμελεστάτη γραφή τή;
απελευθερώσεως ταύτη; κα'ι ή άποτριβή αύτη; οΰ-
δεμίαν έπιτρέπει έρμηνείαν.

285Ά στίχ. 1-3. Φαίνεται ότι .τα ύ.πολείφθέντα
έλά/ιστα ίχνη γραμμάτων προέρ/ονται έκ τέρμα-
τος άπελευθερώσεως' διότι άνάθεσιν ή τι έτερον
δέν άναμένομεν έπί τοιούτου λίθου' κα'ι τό σ/ήμα
άλλως τών γραμμάτων δέν μηνύει τοιοΟτόν τι.

285' στίχ. 4-13. Ό έν στίχ. (3 στρατηγός Λ —
δέν είναι ο Λύκος- διότι, ώς έδηλώσαμεν έν άριθ.
284 στί/. 1-7, άμφότεροι οί ταμίαι έπ' αύτου
είναι γνωστοί1 ενταύθα ο' έμφανίζεται διάφορος εκεί-
νων , ό Απολλώνιος, ή Άπολλωνίδης' ώς εΐκασίαν
δυνάμεθα νά έκφράσωμεν ότι ένταΟθά τε κα'ι ανω
άριθ. 283 πρόκειται περ'ι τοΟ στρατηγού Λεοντο-

κράτονς, έφ ού τής μεν πρώτης εξαμήνου ταμίας

29· 12- 16.
loading ...