Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 85
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0107
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1910

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπο Α. Σ. ' Αρβανιτοπονλλον. 85

ώς εμφαίνεται έκ της έπιγοαφής ΙΟ IX2 ίκαναί βελτίονες αναγνώσεις και υπομνήματα έρμη

12(38 στίχ. 12 καί της έν ΑΕ 1915 σελ. 22 αριθ. νευτικά. Το εκτυπον αύτης, άποσταλέν τω Α. Κβϊ-

260. ΓΙ πρώτη απελεύθερα ώνομάζετο πιθχνώτατα η&οΐι έν έτει 1913, άπώλετο μετά των ποοειρημέ-

Φάίππα, άφ' οδ ο ελευθερωτής έκαλεϊτο Φίλιππος. νων έν σελ. 81 και 84.
Έν στίχ. 8 διετηρήθησαν τά γράμματα ΊΕΝΑ,
άπερ ήδύνατό τις νά άποδώση τω ονόματι ετέρας

άπελευθέρας- άλλ' ούτω οέν θά ύπελείπετο '/ώρος Άρι^. 290 (είκ. 13' Μουσ. Έλασσ. άριϋ:

προς θέσιν τοΟ άπελευϋερωϋ'εΐσαι ή όμοιου- διο 103). Κιονόκρανον παραστάδος, μαρμάρου ύπομέ-

προυτιμήσαμεν νά άναγνώμεν ώς άνω, άποδόντες λανος, άριστερά έλλεΐπον, όπισθεν οέ άποκοπέν ουχί

τω χαράκτη παράλειψιν του τελικού I, άφ' ου και προ πολλών έτών' ή έμπροσθεν επιφάνεια λήγει

πολλά άλλα βλέπομεν έν τω αριθμώ τούτω παρα- άνω εις προεςέχον γεϊσον μετκ κυματίου, εφ ου ή

λειφθέντα ύπ'αύτοΰ' σημειωτέον δμως δτι ήδύνατο έπιγρα^ή, και ύπ' αυτό πλατύ μέτωπον, προεξέ-

νά παραλειφθή το «άπελευθερωθεΐσαι», ώς συμ- χον έπίσης, ού το άριστερον ήμισυ άπεσχίσθη' θά

βαίνει έν πολλαΐς όμοίαις έπιγραφαΐς- το πρώτον ύπήρχε οέ και έπ κύτοΟ επιγραφή, ήτις όλως άπε-

σωθέν γράμμα, οπερ άνέγνωμεν ώς Μ, είναι οιωρ- τρίβη' ή ύποκάτω επιφάνεια είναι λεία, ή οέ δεξιά

Οωμένον ή έφθαρμένον επί του λίθου. φέρει έξειργασμένον πλαίσιον άρμογής ετέρου ομοίου

Στίχ. 9-11. Είναι φανερον δτι ή άπελευθέρωσις λίθου παραπλεύρως" το δλον επαθεν ούχί προ πολ-
Γ έγένετο έπί του αύτου στρατηγού-διο ούτος παρε- . λών έτών πολλαχοΰ έκ καύσεως καί διατηρεί τά

λείφθη" οί δ'έλευθερωταί είναι έμφανώς οί αύτοί τοις ίχνη αυτής. "Τψ. 0'53, πλάτ. 0'60, πάχ . ΟοΙ.
έν στίχ. 2-3' έν στίχ. 10 παρέλιπεν ο χαράκτης Άπετείχισα αύτο έκ τίνος Τουρκικής οικίας της

το Υ του πρώτου ονόματος- έν δέ στίχ· 1 I το σύμ- Ελάσσονος.

βολον του ήμίσεος έχει ιδιάζον σχήμα. — Ή έπι- Ή έπιγραφή έχαράχθη βαθέως καί καλώς, άλλ'

γραφή αύτη έξεδάθη ύπ' έμού έν τή Κθναβ Ερΐ§ι\ άπετρίοη ισχυρώς- ύψ. γραμμ. 0Ό08-0*018,

1914 σελ. 32-33, άριθ. 272- ένθάδε ύπάρχουσιν διαστιχ. 0-007.

Ειχ. 13 (επιγρ. άρι&. 290). Απελευθερώσεις εν 'Ολοοσοόνι επί στρατηγού

Α Στρατηγοϋντος δεινός-ταμιεΰοντ]ο[ς τ]ή[ς] πόλεως τρέπετο νά ταμιεύση τις. Εν στίχ. 1 ό χαράκτης

Κ[λ]έωνο[ς τοϋ] Ά[ντιγένους· φαίνεται δτι έγραψε μάλλον Κλέονος, έν δέ στίχ . 3

δείνα----, οΐ άπελευθερωθέντες ξε]νική, έ'δωκεν παρέλιπε το άρθρον ή, διότι προηγεϊτο Η. "Ενεκα

τή πόλει εκ[α]στος τ[ά γινό- τών άναγκα(ως *παιτουμιένων συμπληρώσεων υπό-
μενα 1χ τοϋ νόμου δι(νάρια)^ΚΒ <'. Καί - - -]ίστη, νοο0μεν δτί & λ;0ος ήτο λίαν ή δτ'{ έπ1 έτέ-

ΙΓήΤΙ απελευθερωθεΐσίαΐ υπό Σωπάτίρου τοϋ , , , , * Λ ,

^ , , οου ομοίου, προς αοιστεοαν αυτοΰ τεΟειαενου, ηο-

[δεϊνος εδωκεν κτλ.] (τέρμα). , ' „' , , ',

χετο ή επιγραοη. Ιο όνομα της απελευϋερας εν

στίχ. 3 ήτο { Ηδ ιστη ή Καλλ ίστη ή τι δμοιον,

Είναι λίαν εύλογον νά είκάσωμεν δτι ο έν στίχ. διότι έσώθη προ τοΟ I ίχνος Λ. Εςεδόθη καί ή έπΐ-

1 ταμίας είναι ό αύτος τω άνω έν άριθ. 281 πολ- γραφή αύτη ύπ' έμου έν τή Εβνιιβ Ερΐ§ΐ\ 1914

λάκις άπαντώντι' περί του στρατηγού ούδέν άσφα- σελ. 33-34, ύπ' άριθ. 273' ύπάρχουσιν ου

λές δύναται τις νά είκάση, άφ'οδ πλέον ή άπας έπε- ένθάδε ίκαναί προς το βέλτιον διαοοραί.

;υ.ω:
loading ...