Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Seite: 111
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0133
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 191(1

Βνζαντιακοι ναοί τής Βορείου Ήπείρον νπο Φρ. Βερσάκη. 1 11

κατ' άφύσικον και περίεργον τρόπον μετά θαύμα- ρικώς τετράγωνος πύργος, έφ' ού εδράζεται το τύμ-
σμοΟ διερωτάται -τις ποίω πλέον ττατιχω νόμώ -ανον τοΟ τροΰλλου. Ούτος απολήγει άνω κωνοει-
ύπείκει 6 τροΟλλος, ώστε νά μή πίπτη εισέτι ! δώς όπως πάντες οί τροΟλλοι των ΰπ' έμοΰ μελε-

0 τροΰλλος έκοσμήθη εσωτερικώς οία το'./ο- Οέντων Ηπειρωτικών ναών. ΈπΙ δέ του τυμπά-
γραφιών, παρά τήν βάσιν δέ τοΟ τυμπάνου δια φυ- νου ανοίγονται τέσσαρα σταυροειδώς συναντώμενα
τομ'όρφου πλαστικής παρυφής, ί>φ ήν έγράφη έ'γ- διμερή τοξωτά παράθυρα κα'ι μεταξύ τούτων ύπάρ-
χρωμον επίγραμμα. χε: άνά μία κόγχη τοξωτή, περιβάλλονται δέ πάντα

Ένεκα τοΟ ύψους μόνον οιά καταλλή-
λιυν φωτογραφιών ήτο δυνατόν νά εχη
τις τό σύνολον της έπίγραφης, άλλ ή
λήψις φωτογραφιών ήτο πράγμα δι έμέ
άκατόρΟωτον. Διά τον λόγον τούτον περι-
■ωρίσθην οιά πάσας τάς εργασίας ταύτας
εις το άρ^ιτεκτονικον μόνον μέρος.

Ως ήδυνήΟην όμως έκ διαφόρων στοι-
χείων νά εικάσω φαίνεται ότι έν τη επι-
γραφή αναφέρεται ότι ό ναός κατεσκευά-
•σθη τό δεύτερον ήμισυ του ΙΒ' αιώνος
έν τη θέσει καταστραφέντος άρ/αιοτέρου
τών χρόνων τοΟ Ιουστινιανού (είκ. 5).

Καί τά κράσπεδα τών θολωτών δια-
δρόμων και τών τοξωτών άνοιγμάτων
εκοσμήθησαν και αύτά διά φυτομάρφου
παρυφής, μεταξύ δέ δύο διαφόρων τοξω-
τών ανοιγμάτων ετέθησαν στέφανοι κα'ι
όίλλα (είκ. 6, 7).

Πλήν τών τοιχογραφιών τοΟ τρούλ-
λου, ων τήν περιγραφήν παραλείπω, ελ-
λείψει, ώς ειπον, φωτογραφιών, θά ύπήρ-
χον βεβαίως και άλλαι κατά τους λοι-
πούς τοί/ους του ναοΰ. Νυν όμως τά
πάντα έξηφανίσθησαν κα'ι παρεμορφώθη-
υαν, ώς δύναται νά πείση άπλοΰν βλέμμα
επί τών εικόνων Ο, 6 καί 7. Ένεκα δέ '
της καταστάσεως ταύτης μόνον τάς γε-
νικάς γραμμάς τοΰ κτιρίου δύναται τις
νά διάγνωση, κα'ι ταύτας άποδίδουσι τά

σχεδιαγραφήματα ήμών. Διότι άφθονοι είναι καί ύπό τής συνήθους κοινής σειράς πλίνθων,
ένταΰθα αί προσθήκαι, τά νέα στηρίγματα, οί Τά άκρα τών θολιυτών διαδρόμων διαμορφοΰν-

νέοι τοΐ/οι, ώς συμβαίνει έν πασι τοις ηπειρώ- ται εις προσόψεις να'ιδίων μετά διμερούς παραθύ-
τικοΐς ναοϊς. ρου έν τω μέσω. Ανω άπολήγουσι σαγματοειόώς,

ΊΙ εσωτερική διαμόροωσις τοΰ ναοΰ παρέχει τά αί δέ γραμμαί τής στέγης συναντώσιν έκατέριυθεν
■στοιχεία καί είναι ό γνωμών προς εκορασιν τής δύο καθέτους γραμμάς άρ/ομένας από τής όιαμέ-
εςωτερικής όψεως τοΰ κτιρίου. Ούτω έπί τοΰ ύπό τρου ή τή: βάσεως τών θολωτών διαδρόμων καί
-τον τροΰλλον τετραγώνου κενοΰ αντιστοιχεί έξωτε· έοαπτομένα: τοΰ έξιοτερικοΰ νοητοΰ κύκλου του-

Είκών 4.
loading ...