Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 9
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1(Η7

Θεσσαλικαι έπιγραψαί ύπδ Ά. Αρβανιτοπούλου. 9

της απελευθερώσεως Α, περιέχον και τον στρατη-
γον και τον ταμίαν βεβαίως, είχεν αναγραφή έπϊ
υπερκειμένου λίθου. Το όνομα της άπελευθέρας
είναι βέβαιον" οί έλευθερωταΐ μαίνονται όντες υίός
και πατήρ, κατά τον Ρωμαϊκον τρόπον έχφερό-
μενοι.

303" στ. 3-8. Ιόν πατέρα τοΟ ταμίου δύνα-
ται τι; ευλόγως νά συμπλήρωση Πααίδιον, το μεν
διότι έχ των ϋπολειφθέντων ί/νών τοΟ στ. 3 δια-
κρίνονται -Α. το δέ διότι έν τη δημοσιευΟησομένη
ϋπ' άριθ. Η'ι'^ το Α επιγραφή αναγράφεται ταμίας
Παοίδιος, τό δέ διότι έτερον όνομα Πασιό - - —
δέν άπαντα έν ταϊς έπιγραφαϊς ταύταις. "Οτι δε Ό
Παοίφιλος ήτο ταμίας της πρώτης εξαμήνου, συμ-
περαίνομεν ασφαλώς εκ των στ. 9-10, ές ών βε-
βαιοΰται ότι έπ'ι του αύτοΟ στρατηγοΟ της δευτέ-
ρας έςαμηνου ταμίας ήτο ό Νεικάνωρ. Εν στ. 4
εγραψεν ό χαράκτης ΑΠΟΔΩ - - - ' παρέλιπεν
άρα τρία γράμματα ΟΛΛ λόγω της όμοιότητος.
Ό στρατηγός ούτος άναφέρεται τό πρώτον μεν
στρατηγησας έν ΙΟ IX, 1296 (- ΑΕ 1913 173)
κατά το 14™ έτος τοΟ Σεβαστού, τό δεύτερον δ'
έν τη δημοσιευΟησομένη ϋπ' άριΟ. 320 επιγραφή,
τδ τρίτον δέ ένΟάδε, και τό τέταρτον έν ΙΟ IX., 544,
ένθα αναγράφεται τό 10ν (31°*) έτος του αύτοκρά-
τορος Κλαυδίου, κα'ι έν ΑΕ 1916 87 και εν ττι
ΰπ' άριθ. 312 δημοσιευΟησομένη επιγραφή" λογί-
ζεται δέ υπό τοΟ Κθγπ κα'ι ΗΠΙθγ ώς 1ον έτος του
Κλαυδίου το 41-42 μΧ, ώς 14°" δέ του Σεβαστοί)
μετ' αμφιβολιών το 14-13 πΧ. Κατά ταΟτα, αν
πρόκειται περ'ι του αύτοΰ προσώπου, δέον νά ύπο-
λογίσωμεν ότι ό Απολλόδωρος τό μεν πρώτον
έστρατήγησεν έν ηλικία τουλάχιστον 30 έτών, τό
δέ τέταρτον έν ηλικία τούλά/ιστον 83 έτών τούτο
δεν είναι μεν αδύνατον, άλλά λίαν σπάνιον, ώς έπί-
σης σπανιωτάτη είναι ή το τέταρτον στρατηγία,
ής ένεκα δυσ/ερώς δυνάμεθα νά νωρίσωμεν τον
Λπολλόδωρον εις πολλούς ομώνυμους" βλ. και τον
έν τέλει τών επιγραφών τούτων τών Χυρετιών
παρατιθέμενον πίνακα τών στρατηγών. Σημειω-
τέον προς τούτοις ότι ό \νΠ1ΐθΙΐϊΐ αριθμεί διαφόρως
τά ετη πολλών χρονολογου μένων ούτως επιγρα-
φών. Την δέ άπό του Σεβαστού χρονολογίαν του
ΗΐΠβΓ παραδε/άμεΟα ώς όρθήν, ένεκα τών κάτω
έν άριθ. 303 στ. 1-24 κα'ι 312 στ. 1 έκτιθεμέ-

νων' ότι αύτη δέν δύναται νά λογί'ζηται άπό της
έν 'Ακτίω ναυμαχίας, ώς έγραψα έν ΑΕ 1915
20, αποδεικνύει ή έκεϊ ΰπ άριΟ. 257 έπιγραφη,
ένθα αναγράφεται ώς Σεβαστός Καίσαρ Αύγουστος,
και ή έν ΙΟ ΙΧ2 415 στ· 74-75, ένθα ονομάζεται
αυτοκράτωρ. Οί έλευθερωταΐ είναι βεβαίως πατήρ,
μητηρ και υιός νομίμου ηλικίας" ό υίός φαίνεται
ότι κατόπιν έγένετο ταμίας" διότι έν τή δημοσιευ-
Οησομένη ύπ' άριΟ. 312 έπιγραφ^ άπαντα « ΊΊυλά-
δου τού Φιλώτου ταμιεύοντος κτλ. »" ό αύτός άνα-
γράφεται ώς ταμίας άπλώς Πυλάδης έν άριθ. 310"
τον πατέρα της συζύγου συνεπ) ηρώσαμεν Πολύ-
χαρμον, διότι άπαντα δις ώς έλευθερωτής και πα-
τήρ έλευθερωτοΟ, ήτοι ώς πολίτης Χυρετιεύς λό-
γου άξιος, έν άριΟ. 310, επιγραφή τών αυτών πε-
ρίπου χρόνων τη περί ής Ό λόγος, έν ω Πολυχά-
ρης ή τι όμοιον δέν άπαντα ούδαμοΰ τών έπιγρα-
φών τούτων. ΚαλοΟνται δέ τά μέλη της οικογε-
νείας ταύτης Σεβάστηοι, διότι υπήρξαν άπελεύΟε-
ροι τοΟ αύτοκράτορος" βλ. περ'ι μέν του πράγματος

ΑΕ 1910 356, περί δέ τοο όρου ΑΕ 1913 132.

303" στ. 9-12. Το όνομα ΑΊμύλιος (Αιμίλιος
πρβ. αίμύλος) είναι πρωτοφανές έν ταϊς θεσσαλικαϊς
έπιγραφαϊς' ίσως ήτο άπόγονος αύτοΟ ό ταμίας
έπίσης Αδιστος Νεικάνορος, έν άρ ιΟ. 332 τό Β,
άπαντών' περ'ι τοΟ ταμίου κα'ι τοΟ στρατηγοΟ προ-
είπομεν ευθύς έν τοις άνω" ή ξενική λύτρωσις άνα-
φέοεται εις τήν Φίλαν, διότι στερείται έΟνικου ό
έλευΟερωτής.

303" στ. 13-19. Το όνομα τοΟ ταμίου φαίνε-
ται βέβαιον" αί δύο έσω κεραϊαι του Α άπετρίβησαν
τά πολλά, τών δύο δέ προτελευταίων γραμμάτων
άρ/.ούντως σαφή ί/νη ΕΩ διετηρήθησαν" υπάρχει
δέ και άνάλογον έν άριΟ. 300 στ. 8 Ήγησιπόλεως.
Ό στρατηγός άπαντα ομοίως Εύρυδάμα έν ΑΕ
1916 31, ένθα είπομεν ότι πιθανώς είναι υίός του
Άγαΰάνορος. Οί έλευθερωταΐ είναι σύζυγοι, της
γυναικός προσφωνουμένης διά του εαυτής πατρι-
κοί) κατά το σύνηθες" περί τοΟ ξενική ϊσ/ύουσι τά
εις στ. 9-12 σημειωθέντα. Οί όβολο'ι άπεδάθησαν
συμβολικώς διά Ζ Γ, ώς συμβαίνει έν έπιγραφαΐς
του 30-1 πΧ κα'ι ολίγον κατόπιν" πρβ. ΑΕ 1913
171. Τά ονόματα τών άπελευθέρων είναι ασφαλή.

303' στ. 19-23. Λόγω τή: όμοιότητος της/α-
ράξεως κα'ι τής παραλείψεως τών αρχόντων, συμ-
loading ...