Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 17
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Ε 1917

Θεσσαλικού επιγραφαί' νπδ Α. Αρβανιτοπονλον. 17

15 - - - κ|α'ι τό[ν.....-] όρκ[ιζέσθω] κρ[ϊ]ναι [σ -------- -

- - - - ν]ακο[ - -.....]ανο[ . . κρ]ινε[ΐ - - - ]ω[ - -- -- -- --

- - - νικ]ώ[ντ|ω [.....-] ν[ικ]ήσ[η] χ[ό]ν άπολω[λότ« - - - - -

- - - -|ι [......ό ν]ό[μ]ος [δ----Μ6·] δε έν [-------

-.....- - - -]π τοΰ ά[π]ολωλό[τ]ος η άνα[γρα-

20 .............(Δ) δε]ξά[μ]ε[νός -----τ]ο[ΰ] Σωσ[ικ . .

-........-----Έρικι]ν[έ]ω[ν----έν]αν[τί]ο[ς ε]στ[ω. . . .

[πέντε στίχοι άποτετριμμένοι τελείως και τέρμα τοΰ λίθου|

308" στ. 1-21. Τά εύοιάκριτα γράμματα έΟέ-
σαμεν έκτο; αγκυλών, τά δέ πιθανά, ή μετά πιθα-
νότητο; συμπληρούμενχ, εντός' οιά στιγμών έδη-
λώσαμεν ένια/ου τον αριθμόν τών ελλειπόντων.
Ασφαλώ; συγκομίζονται οί Χνρετιεΐς έν στ. 15"
22, πιθανώτατα δέ οί Έρικινεϊς έν στ. 17'23(30)
και τι; Φαλανναΐος έν στ. 4. Πρόκειται άρα περί
καθορισμού ορίων Χυρετιέων και Ερικινέων, έν ω
καλείται τις μάρτυς Φαλανναΐος, ώς όμορο; και
γείτων, τούτου δ ένεκα γνώστης τών τόπων, ώς
έν ΑΕ 1913 29-32. Κατά ταΰτα αί Χυρετιαι
ήσαν όμοροι τώ Ερικινίω, ίσως δέ άμφοτέρων τά
όρια, ή του έτερου, ήπτοντο τών της Φαλάννης.
Ακριβώς δ έκ τών παρά Αιβίω αναφερομένων
κινήσεων στρατευμάτων συνηγάγομεν έν τοί'ς Πρα-
κτικοϊς 1914 182, και δη 184 και 168, ότι το
Έρικίνιον κείται έπί του νΟν καλουμένου Καστρί
Σκόμπας, εις άπόστασιν ήττονχ της μιας ώρας άπό
τών Χυρετιών Βορρανατολικώς.

Κατά ταΰτα παρά Αιβίω έν 36,13,4, ένθα ανα-
γράφεται ότι ό αντιστράτηγο; Μάρκος Βαί£ιος κατέ-
λαβε μετά τον Ατραγα 01ιγΓθΙΪ38 Ηίηο βίΕΗϋητη
οοοχιραϊ, δέον νά άναγνώμεν Ετίβίηϊηι» ασφαλώς"
τουναντίον δ έν παραγρ. 6 τοΰ αύτοΰ βιβλίου και
κεφαλαίου, ένθα αναγράφονται τα υπό τών ΛΟα-
μάνων κατειλημμένα πο/.ίσματχ, έν οΐς Αθ^ΪΠΪΠΠΙ
ΕΗβϊηίηηι ΟοιτιρΗί κτλ., δέον ή νά ύπονοησωμεν
έτερον πόλισμα όμώνυμον, άλλ άσ/ετον τώ περί
ου ό λόγος, Έρικίνιον έπίσης, ή νά άναγνώμεν
Ενϋίιιηι ή άλλως, νοοΰντες πόλισμα μεταςύ που
Αίγινιου και Γόμφων, ήτοι της νυν Καλαμπάκας
καϊ του Μουζχκίου κείμενον. Αλλά παρά Αιβίω
έν 39,25,16, ένθα κατά τό συνέδριον τών Τεμ-
πών τοΰ έτους 18"> πΧ οί ΙΙερρχιοοί άπήτουν νά
άποδοΟώσιν αύτοϊς αί κατά τον Αντίο/ικόν πόλε-
μον καταληφθεΐσαι υπό τοΰ Φιλίππου, συνεργα-

ζομένου μετά τοΰ προειρημένου Ηχιοίου, πόλεις,
αναφέρεται θΙ (1β ΜδΠοβίΐ βί ΕΗβίηϊο θ3άθΠΐ
ροδίυΐίΐΐϊο βΓ&ί, έξ ου έμφαίνεται ότι πρόκειται
περί του περί ού ό λόγος Έρικίνιον, άφ οΰ το
κατά τό Αίγίνειον Έρικίνιον (ή μάλλον Έρίτιον ή
άλλως), μή όν μηδαμώς Περραιοικόν, δέν ήδύ-
νατο νά άπαιτηΟη ΰπ' χυτών.

< >τι δέ το παρά τάς Χυρετίας Ερικίνιον ύφί-
στατο κα! μετέπειτα, κχ'ι εί/έ τίνα σπουδαιότητα,
άποδεικνΰει τό έν ΑΕ 1912 64 ψήφισμα τών
Γοννέων, τών περί το 100 πΧ /ρόνων, ένθα ανα-
γράφεται στρατηγός του κοινοΟ τών Περραιβών
ΌρΟαγόρχς Φιλίππου Έρικινενς. Πιθανώτατα δέ
συνώρευεν, ή εί'/ε γειτονίαν τινά και έπικοινωνίαν τό
Ερικίνιον τοΰτο προς την Φάνττον, κειμένην παρά
τον νΟν Ζάρκον, περί ής 3λ. Πρακτικά 1914 180
και σημ. 1" διότι έν ΙΟ ΙΧ2 487 αναγράφεται
νόμος ό Έρεικινέων, καθ όν διωκοΟντο άγοραπω-
λησίαι τινές πολιτών Ερικινέων και Φαυττίων.
Την δέ και προ; τους Φχλανναίους σ/έσιν ύποδηλοί
και ή έν ΙΟ ΙΧ2 1232 άπελευΟέρωσις, έν ή ανα-
γράφεται ό γραμματικώ; πλήρη; τυπο; τοΰ έΟν:-
κοΰ Έρικινιενς.

Εκ τούτων 3εοαιοΰται ή παρά το Καστρί Σκόμ-
πα; Οέσι; τοΰ Έρικινίου, μηδενός έτερου ανωνύ-
μου και λόγου αξίου πολίσματο; άρ/αίων Ελλη-
νικών /ρόνων ύπάρ/οντο; περί τά; Χυρετίας,
καθ όσον έςηκρίό'ωσα, ίδών τους τόπους και έρω-
τησας τους κατοίκους. II δ έν στ. ·> I I αναγραφή
τοΟ βασιλέως Κασσάνδρου λόγον έ/ει γενομένη ν
ΰπ' αύτοΰ διαιτησίαν, οί'αν έτέλεσεν ό βασιλεύς
Φίλιππο; ο Ε τών Γοννέων και Ηρακλειωτών.
ω; είδομεν έν ΑΕ 1912 27 33 38 43-44, και
άλλοι βασιλείς έτερων ομοίως πόλεων. Επειδή
όμως ή περί ή; ό λογο; έπιγραφή δέν δύναται νά
άνα/Οη ει; τού; περί τό 300 πΧ /ρόνου;, άλλα

3
loading ...