Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 22
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

τ]ή; Ζωπΰρου, κατά Ουγατροιτ[ο]ι[ί]α[ν
δέ Τιμοκράτου[ς], εδ[ωκ]εν τη πόλ[ει
δινιίρκί ε[ϊ]κοσι δΰ[ο] ημυσυ. Άγ«γ[υ-
15 λίου ενάτη.
Γ Ταμιεΰοντος της πό[λε]ως Φίλωνος τοΰ Γαΐο[υ,
στρατηγοϋντος [Ά]π[ο]λλοδώρου τό δ· Σώπα-
τρος, ό απελεύθερο θ'ις υπό Άαιδήμου τοΰ
Καλλίππου, έ'δωκεν τη πόλι τά έκ τοΰ νόμου
20 δι(νάρια) ΚΒ' (όβολούς τεσσάρας).

309' στ. 1-17. Π ταμίας συμπληρούται
ασφαλώς διά τοΟ στ. 21 καΐ των προειρημένων έν
άρ:0. 306 στ. 8- [18]" οτι ήτο της πρώτης ές"αμή-
νου, δεικνύει ίχνος καθέτου κεραίας έν στ. 2 πρό
τοΟ Ν, εξ Η, οΰ/Ί έςΑ προερχομένης. Στρατηγός
Λεοντομένης, Φεραίος έπίσης, αναφέρεται £»πο τοΰ
Εύσεβίου και άπαντα έν έπιγραφαΐς, στρατηγήσας
τω 186-185 πΧ" άπόγονος αΰτοΰ, πιθανώτατα
δισέγγονος, είναι δ έν ΙΟ ΙΧ2 528 στ. 19 ι^εΓνα
(Μεγαλοκλής;) Α εοντομένους Θεσσαλός άπΰ Φε-
ρών, νικητής άφίππολαμπάοι ολίγον προ του 1 (·"
πΧ' ό περί οδ ο λόγο: άρα φαίνεται έπίσης από-
γονος τούτων, και δη εγγονός τοΰ προειρημένου"
σημειωτέον δέ 5τι νΟν το πρώτον γνωρίζεται ήμϊν
το πατρικό ν αΰτοΰ, ές ου δυνάμεθα νά εΐκάσωμεν
5τι το έν ΙΟ ΙΧ2 12941) στ. 3-4 ΕΝ | ΓωΜΕΓΑΛΟ
συμπληρωθέν εν| [στρατη γώ Μεγάλο κλεΐ\ δύνα-
ται νά οηλοΐ υίον τοΰ Αεοντομένους τούτου, του
σχήματος των γραμμάτων επιτρέποντος τοΟτο. II
έν στ. 5' 17" 24 30 έμοάνισις των στατήρων,
παρά τό μνημονευθέν άνω έν άριθ. 307 στ. 5-7
διόρθωμα, δηλοϊ ότι οι αναφερόμενοι στρατηγοί
κείνται ολίγα έτη μετά το 27 πΧ. Αςία σημειώ-
σεως είναι καϊ ή ακολουθία των μηνών Απολλώ-
νιου -Έρμαιου-Λεσχανορίον τοΰ κοινοΰ άπό τοΰ
•τους 30 πΧ μηνολογίου τών Θεσσαλών και Περ-
ραιβών. ΊΙ απελεύθερα Πάρα άνηκε τη ιδία κυ-
ριάτητι, ήτο δέ ίσιο; φυσική θυγάτηρ τοΰ Δημο-
κλέους' άπηλευΟερώθη δέ ύπ' αϋτοΰ και της συ-
ζύγου αΰτοΰ και της Ουγατρος αυτών Σωσίδος' τό
όνομα τοΰτο άπαντα κυρίως ώς άρσενικον Σώσις
άλλ ίχνη ΗΣ τοΰ ζ^ς μετ αυτήν βέβαιοι το θηλυ-
κόν, εκτός έάν τις Οελήση, λαμβάνων ύπ' όψιν ότι
το δεύτερον Σ τοΰ ονόματος αυτής έν/ει εμφασιν Π,
νά άναγνώ καίσω π ίδο-=κ\αι) Αίσω π ίδος, όπερ
ήττον πιθανόν Τό έν στ. 13-14 χρηματίζοντος

άπαντα και έν ΙΟ IX, 415 στ. 20 και έν 187 κατ'
έπιτυχή συμπλήρωσιν τοΰ \νΠβιιιο\νϊΙζ· δηλοΐ δέ
πιθανώς ούν-'ι δεύτερον όνομα, ώς τι παρώνυμον,
άλλά πατρικόν οΊγ\ ές αίματος. Ή Ξεναρίστα εμ-
φανίζεται έν τή κάτω ΰπ άριθ. 311 στ. 17-18
επιγραφή ώς θυγάτηρ τοΰ Νικάρχου, σύζυγος δέ
τοΰ Αρμενου- ή λοιπόν ή ένθάδε είναι άλλου πα-
τρός, ή, χηρεύσασα ή άλλως, έλαβεν εις δεύτερον
γάμον τον Αρμενον, άφ ου έκεϊ εμφανίζεται
έχουσα και έγγονον το δεύτερον τοΰτο φαίνεται
πιθανώτερον.

309" στ. 18-30. Αί άπελευθερώσεις αύται I!
και Γ έγένοντο έπ'ι τών αύτών τή Α άρ/όντων,
ές ου εμφαίνεται ότι κα'ι κατά το διάστημα της
ταμιείας αύτοΰ ήδύνατό τις νά απελευθέρωση, ώς
ό ένθάδε Πυΰοκλής, άφ' ου μάλιστα ή απελεύθερα
άνηκε τή κυριότητι της συζύγου αΰτοΰ. Έν τέλει
τοΰ στ. 29 είναι ευδιάκριτα τά γράμματα ΣΤ,
άτινα κα'ι έν άρχη τοΰ στ. 30 έχαράχθησαν πάλιν
περισσώς" διό φαίνεται 6τι έπειράθη νά έςαλείψη
πως ταΰτα ό χαράκτης.

309" στ. 31-30. Είναι γνωστός και της πρώ-
της εξαμήνου ό ταμίας έπ'ι στρατηγού Κοΐντου έκ
της άνω ΰ-' άριθ. 306 επιγραφής* έν στ. 31 τό
δεύτερον Α του Αλεξάνδρου άπέδωκεν ό χαράκτης
ώς Δ, άλλα διώρθωσε, προσθεϊς τάς δύο έσω κε-
ραίας, μη έζαλείψας όμως τήν ύποκάτω. 'Εν άρχή
τοΰ στ. ·>·> διακρίνεται ίχνος Π τοΰ Μεγαλοκλέου.

310' στ. 1-7. Υπέρ τον στ. 1 υπάρχει διά-
στημα προς ύποδο·/ήν ενός στίχου, ένθα θά άνε-
γράφετο ό στρατηγός, ελλείπων έκ της άπελευθε-
ρώσεως Α' ίχνη όμως γραμμάτων ασφαλή δέν
διακρίνονται" ίσως έπ'ι τοΰ υπερκειμένου σπονδύλου
τής αυτής έδρας άνεγράφοντο έτεραι, ων συνέχεια
ή Α" ούτως έρμηνεύεται και ή παράλειψις τοΰ
ταμιεύοντος, υπονοουμένου έκ τών υπερκειμένων"
είναι δέ ό πιθανώτατα συμπληρωθείς Πυλάδης ό
αυτός τω ταμία Πυλάδΐ] τω Φιλώτου, περί ού βλ.
τά έν άριθ. 303 εις στ. 3-8 προειρημένα.

510· στ. 8-15. Τοΰ ταμίου Αρμενου τήν οΐ-
κογένειαν μανθάνομεν διά τής ΰπ άριθ. 311 στ.
19-22 επιγραφής. Ό αύτός βεβαίως στρατηγός
Φιλοξενίδης, γνωστός έξ επιγραφής τοΰ Ατραγος
ΙΟ IX» 474 στ. 42, εσφαλμένως τίθεται εις προ-
γενεστέρους τής εν 'Ακτίω ναυμαχίας χρόνους'
loading ...