Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 23
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0035
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Κ 1ί)17

Θεσσαλικοί έπιγραφαί· ΰπδ Α. Αρβανιτοπούλου. 23

διότι, ώ; βεβαιοΟσι τά ένΟαδε, έστρατήγησε μετ
οιύτήν μίαν ή δύο δεκάδα; έτών. II δέ οικογένεια
Μνησιμάχου τον Αβρίου είναι ή μεγίστη τών έν
Χυρετίαις, περί του; δύο αιώνα; διαρκούσα, ή;
προγενέστεροι τούδε μέλος φαίνεται ών δ εν Α Ε
1916 88 αποθανών τινά τών μελών αύτής υπήρ-
ξαν ταμία;' 3λ. περί πάντων του; αριθ. 31 I ' 313-

315· 320 3-> I 327 328· 331 332- 339 345 κλ..

310' στ. 16-24. Ό ταμία; Πόπλιος Σέξτιος
είναι λίαν προγενέστερο; τού ίσως απογόνου αυτού
τ α μ; ο υ Ποπλίου τοϋ Εύτρόπου το υ άριθ. 325. Τοϋ
νυν τό πρώτον εμφανιζομένου στρατηγού το όνομα
θεωοοϋαεν πιΟανώτατον έκ τών ύπολειοθέντων

Γ ι ι

ίννών ,λ,ΗΥ ΓΟΥ' έστρατήγησε δέ ούτο; μετά τον
Φιλοζενίδην έν τοις ολίγον πΧ χρόνο;;. Οί έλευ-
θεοωτα'; είνα; έμτ-ανώ; πατήρ καΐ υιός. Έν τέλει
τοϋ μεν στ. 22 φαίνεται ότι έςήλειψεν ο χαράκτης
άτόπω; τεθέν καί', τοϋ δε 23 έτερον τ: τελείως.

310' στ. 25-31 Μ ή αναγραφομένων αρχόντων
έν τη απελευθερώσει ταύτη Α, εΐκάζομεν 5τι ύπο-
νοοΟνται οί αυτοί τη Γ' Ό μην, παραλειφθείς έν
χ.αιρώ, προσετέθη έν τέλε-.' ακολουθεί άρα ό Φυλ-
λίκός τώ Ομολωω και λογίζονται αμφότεροι τη;
δευτέρας εξαμήνου. Οί έλευθερωται είναι εμφανώς
πατήρ, μητηρ, υίό;' ή έν αριθ. 303 στ. 6 Νεικώ
είναι πιθανώς μελο; της οικογένεια; ταύτης" έν στ.
"27 ό χαράκτης έγραψε ΡΤΟΛΕΜΛ;ΔθΥ Πτολε-
μάίδον αντί Πτολεμαίου. I ά δυο πρώτα γράμματα
τοϋ πατρο: τη; Χικαρίστα; είνα·. ασαφή, πιθανώς
ΜΟ. έ; ών προκύπτει το τεθέν. Εν τέλει τοϋ στ.
2ΐ( άναμένομεν τοϋ; όβολούς τεσσάρας, αλλ έκ τοϋ
έν στ. 30, κα#' α εδοξεν τι) πό/.ει, δηλοΟται ότι
εκτακτόν τι συνέβη' περί τοιούτου εκτάκτου οηλοΐ
ο στ. 6- / τη; ύπ άριθ. 312 έπιγραφής, ότι το
τίμημα κατεβλήθη έν τω κατά τον νόμον χρόνω,
ήτοι έντ'ο; προθεσμία;, μεΟ ήν, μή πληρωνομένου
ολοκλήρου, έπεβάλλετο ποινή- ήδύνατότις άρα και
/-ατά δόσεις να πληρώση (πρβ. έν αριθ. 313 στ.
'8- 19 τα συναγόμενα), προβλεπομένου τούτου διά
■ψηφίσματος, ώ; μανθάνομεν έκ τοϋ στ. 9 της ύπ
αριθ. 325 έπιγρατ,ή; της πόλεως μή ΰείσης διχα-
ομόν, ήτοι μη έπιτρεψαση; την εις δύο ίσα; οόσει;
"Ληρωμήν τοϋ τιμήματο;, έντο; ένοεϊται τή; νομί-
μου προθεσμία;. Κατά ταύτα ή έν στ. 29-30
ασαφής λέζις ... α .ον αναφέρεται είς τινα τών

περιπτώσεων τούτων τά ίχνη ό'μω; είναι άσατ,η'
διακρίνονται μεν γράμματα ""ΡΟΠ/ , αλλά μόλις
το τελευταϊον φαίνεται άσφαλέ; Α ή Λ ή Δ, -ών
λοιπών δυναμένιον και άλλως νά διασα^ηΟώσι'
κατά ταϋτα νομίζω ότι τρεις είναι πιθανα'ι συμ-
πληρώσεις, ή τ ρ {ΐ α Γ ον, δι ου θά έδηλοϋτο
οπωσδήποτε ή εί; τρεϊ; δόσεις πληρωμή τών 22
δηναρίων, τών 4 ό3ολών χαριζομένων ούτω;, ή
■π\όπα\ ν ον, δι'ού Οά έλέγετο ότι άντ,Ί τών 4 ό3ο-
λών κατέβχλεν ή άπελευθέρα αύτη, και άλλο:
ταυτόχρονοι 3ε3αίω;, κατ ίδιαιτέραν άπόφασιν τή;
πόλειο;, ποπανοΐ', κατάλληλον πράς τινα δημοσίαν
θυσίαν, και άνάλογον προς τό νυν ύπο τών γυναι-
κών τοϋ Ελληνικού λαοϋ ποιούμενον «ψωμί τοϋ

Αγίου Φανουρίου», διανεμάμενον εϊς τμήματα
δωρεάν, ή προς άλλους «άρτους» έκλεκτού; τών
πανηγυρικών «αρτοκλασιών», ή, όπερ πάντων
πιθανώτατον, χ ρο ν α ΐ]ον ή χ]ρο[νί]α|[ίΊο»>· ή
συμπλήρωσι; αύτη ενεΐ ύπέρ έαυτής το μνημο-
νευΟέν έν τω κατά τον νόμον χρόνω και είναι άςία
προτιμήσεως τών δύο ετέρων, ίκανώ; 3ε3ιασμένιυν.

311' στ. 1-15. Περί τοϋ υποκορισμού τοϋ
Μενεπτόλεμος είς Μενέττος, Μενέττιος 3λ. τά
προειρημένα εί; άριΟ. 301 στ. 26-29. Ό στρα-
τηγό; Κέφαλος, τό πρώτον άρ;α;, εμφανίζεται έν
Α Ε 1916 28, τό τρίτον δέ αύτ. 32-33- άνηκε;
δέ τοις ολίγον πΧ νρόνοις. Έν στ. 5 ο χαράκτης
έγραψε γεγονεύα, άμν/ΐ3άλλων, άν έπρεπε νά
γραψη γεγονεΐα ή γεγονυϊα, λόγω τοϋ άσταΟοϋ;
τή; προοορας και τοϋ σχηματισμοϋ' πρ3. δεδω-
κώσαν έν ΑΕ 1916 79.

311- στ. 16-25. Επειδή έλλείπουσιν οί άρ-
χοντες, υπονοείται οτι έπί τών αύτών τή Α έτε-
λέσθη κα'ι ή άπελευθέρωσι; αύτη Β" ή ελλειψι;
τοϋ διπλασιασμού έν τώ απελευθερωμένη έμφανί-
ζεται, μετά τή; ελλείψεως και της χρονική; αύςή-
σεω;, καΟ' ά έν τή νϋν Νέα Ελληνική γλώσση,
ουχί σπανίω; έν ταϊ; έπιγραφαϊς ταύται;' πρβ.
ΑΕ 1916 77. ΊΙ αναφορά τή; -εναρίστα; προ
τοϋ συζύγου αυτή;, λόγον έχει τό οτι ή απελεύ-
θερα άνήκεν ιδιαιτέρως αύτή' ότι πιθανώ; ήλθεν
εί; δεύτερον γάμον, εϊπομεν έν άριθ. 30!) στ. 1-1 /.

II οικογένεια τοϋ Αρμενου εμφανίζεται πολυπλη-
θή; και μακροχρόνιο;, ώ; δηλοϋσιν έτι οί άριθ.
310 343. Η διά ΣΣ γραφή τοϋ Αρισστάργον,
loading ...