Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 24
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Ε 1917

ύπόλειμαα όιαλεκτικόν, λίαν συ/νόν έν ταΐς έπι-
γραφαϊς, λόγον εχει την έν τοιαύτη θέσει παχεΐαν
προροράν τοΟ ώς <?/ι περίπου, ήτις οιετηρήθη
ένια/οΰ και μέχρι της σήμερον. Κν στ. 18 κα'ϊ 24
παρέλιπεν ο χαράκτης το <τ του ζ^ς και τοΰ όβολονς.

31 1 στ· 25-30. Ή άπελευθέρωσις αύτη άπέ-
χει πολύν /ρόνον των προηγουμένων περί της οι-
κογενείας του ταμίου βλ. τά προειρημένα έν αριθ.
310 στ. 8-}5. Ό το πρώτον γνωριζόμενος ήμΐν
ί/. των έπιγραφών τούτων στρατηγός Γραικήιος
Γενναίος, εμφανιζόμενος και κάτω έν ταΐς υπ
χριθ. 313· 315 3211· 321 έπιγραφαΐς, φαίνεται
συγγενής τοΰ Οππίον Γραικηΐον Πρόκλου, περί
ν, 3λ. ΑΕ Ι'.ΜΓι /Γι, ώς έ/ων το αϋτο όνομα του
γένους· έν ΙΟ IX,, 1268 ι=Λ#19Ι3 156 στ. 43·
'ί.'ίι αναγράφεται απλώς Γραικήιος ούτως, ώστε
να άμν.βάλλη τις περί ποτέρου πρόκειται άμφό-
τεροι έστρατήγησαν περί τά μέσα της Β . μΧ έκα-
τονταετηρίδος. Ή γραφή Γρηκήιος δηλοΐ δτΐ τό ΑΙ
προυφέρετο ώς Ε, έν ώ το Η έξηκολοΰΟει προφερό-
μενον ώς Ε·

312 στ. 1-7. Τπέρ τον στ. 1 διακρίνονται
τίνες έξαλείψεις γραμμάτων, ίσως τοΰ άτόπως

γραφέντος στρατηγοϋντος---' έπισης το ΤΑ έν

4ρχη του στ. 2 έγράφη περισσώς, άφει'Οη οέ κε-
νόν διάστημα, ένεκεν ανωμαλίας τοΰ λίθου πιθα-
νώς, εις την Οέσίν των έν στ. 3' 7' 8 παυλών, Τό
έτος τοΰ Σεοαστοΰ είναι πιΟανώτατα ΙΟ, οϋ/ί
απλώς Ο, ούόόλως οέ ΚΟ ή ΛΟ' όίότ'. έν άρ/ή
Γθ0 στ. 3, κατά τήν καθέτως ίσόμετρον γραφήν
τών πρώτων γραμμάτων τών στίβων, διακρίνεται
τί ί/νος άπα'.τεΐτα: οέ κατά την συμμετρίαν
τοΰτο' είναι άρα το (90ν ή το) 19** έτος, όπερ κατά
τά προειρημένα έν αριθ. 303 στ. 3-8 συμπίπτει
τώ (19-18 πΧ ή τω) 9-8 πΧ. της αριθμήσεως
λογίζομένης άπό τοΟ έτους 27 πΧ κατά τήν όρθήν,
ώς νομίζω, έρμηνείαν του ΗίΠβΓ, καίπερ άμφι-
βάλλοντος' άλλ , έπειδή κάτω έν άριθ. 331) εν τώ
!·'" έτε'. του Ιεοαστοΰ, δντι εύδιακρίτω, στρατηγός
αναγράφεται άλλος, πιΟανώτατα ό Σώσανδρος,
Οεωροΰμεν βέβαιον ότι ένΟάδε αναγράφεται τό 19&ν.
Ο στρατηγός άρα τοΰ στ. 3-4 ήρς"ε τώ 9-8 πΧ,
είναι δε π'.Οανώτατα ό Πετραΐος' διότι έν τέλει του
στ. 3 έσώΟησαν τά δύο πρώτα γράμματα, άπεκό-
πη δε χώρος, δυνάμενος να περιλάβη τέσσαρα

κατά μέγιστον όριον γράμματα, έκ της αργής όέ
τοΰ στ. 4 ουδέν έλλείπει πρό του σαφούς ον προς
τούτοις έμφανίζεται έν τή σ/εδόν συγ/ρόνω, κατά
το σ/ήμα τών γραμμάτων, έπιγραφή τών Γόννοη·
ΙΟ ΙΧ2 1042 στρατηγός Πετράϊος, τό δεύτερον
στρατηγησας, ό αυτός βεβαίως τώ ένΟάοε" διότ; ό
ίξ επιγραφής της Τρίκκης 10 ΙΧ2 302α άλλως
αμφίβολος ΙΙετραϊος, είναι, καίπερ απόγονος τούτου
πιΟανώτατα, λίαν μεταγενέστερος· πάππος τοΰ
περϊ ου 6 λόγος φαίνεται ών ό Πετράϊος Θεμιστο-
γένους Θεσσαλός άπό Γυρτώνος, νικητής άν.ππο-
λαμπάδι έν 10 IX» 334, έξ ου έμφαίνεται οτ'. οί
ύπο το όνομα Πετράϊοζ, Θεμιστογένης, Ανδροσΰέ-
νης, - Φιλίσκος, Γοργίας, "Ιταλός στρατηγοί τών
Θεσσαλών άπό του 188 πΧ, είναι της αυτής μεγί-
στης και πολυ/ρονκοτάτης οικογενείας της Γυρ-
τώνος, ώς αποδεικνύω έν Κβνΐιβ (1β Ρ1ιϊ1ο1θ£Ϊθ
1911 288. Περ'ι τοΟ όρου Σεβάστηος βλ. τά προ-
ειρημένα έν άριθ. 303 στ. 3-8. Τά έν στ. (5-7
κατά τό ψήφισμα και εν τω κατά τον νόμον χρόνο)
•/,οαΓ,νεύσαυ,εν άνω έν άοιΟ. 310 στ. 23-31.

31"^· στ. 8-13. Περί τοΰ ταμίου βλ. τά λε-
χθέντα άνω άριθ. 310 στ. 1-7. Έν στ. 8 μετά
τό Φιλώτον εγραψεν ό χαράκτης Τ, άφήκε κενόν
χώρον δύο γραμμάτων, και είτα έ/άραςεν ΟΥΑ'
ήθελεν άρα νά γράψη Φιλώτον τοϋ ταμιενοντος, και
μεταγνοϋς ώς προς το τον, εγραψεν ώς έσημειώσα-
μεν. Ο στρατηγός Φιλόξενος νΰν το πρώτον καθί-
σταται ήμίν γνωστός" φαίνεται δέ ών πατήρ τοΰ
έπίσης στρατηγοΰ Ενδήμον, περί ού βλ. κάτω
άριθ. 316 στ. 22. Έστρατήγησε δέ ό Φιλόξενος,
λόγω της μετά τον Πετραΐον θέσεως, πιΟανώτατα
τώ 8-7 πΧ' διότ; το τυπικον και ό χαρακτήρ τών
απελευθερώσεων Α και Η, ώς και τό σχήμα τών
γραμμάτων, είναι τό αύτό ούτως, ώστε νά θεώ-
ρηση τι: πιΟανώτατον ότι έ/αρά/Οησαν υπό του
αϋτοΰ τεχνίτου άμφότεραι, έν διάφορα ένος ή δυο
έτών. Επίσης τό Σεβάστηος ύποδηλοι συνηθέ-
στατα τους χρόνους τοΰ αΰτοκράτορος Αυγούστου,
όστις φαίνεται ότι πλείστους άπηλευΟέρωσε και
αποκατέστησε πανταχοΰ τοΰ ΕλληνικοΟ κόσμου
άπό τοΰ έτους 27 πΧ.

312· στ. 1(5-20. Περί τοΰ στρατηγοΰ Απολ-
λοδώρον εϊπομεν άνω άριθ. 303 π-. 3-8 οτι δί:

χρονολογείται" ή τό τέταρτον στρατηγία αύτοΰ

10 Γ, 1 Γ
loading ...