Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 30
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
30 Θεσσαλικού έπιγραφαί' νπ6 Α. 'Αρβανιτοπονλου.

αε 19!7

διότι προ τοΰ ΟΥ ύπάρ/ουσιν Γχη Ρ , έκτος άν
παρελείφθη το I Άβρ) [[0ου· Έν στ. 3 παρέλιπεν
ο χαράκτης το ΤΟΝ, διότι εληγεν ή προηγουμένη
λέξις εις ΤΟΝ. Ό έν αριθ. 307 στρατηγός 'Αμν-
νανδρος είναι διάφορος τοΰ ένθάδε ομωνύμου, ανή-
κοντος τοις ολίγον πΧ ή ολίγον μΧ χρόνοις, έν ω
εκείνος είναι πλέον ή εγγονός τούτου. Έν στ. 5 το
σ<υθέν Ο Ν και το ΔΕ ΚΑΙ του στ. 8 έπιβάλλουσι
τήν τεθεϊσαν συμπλήρωσιν. Ό Μενέττος είναι πι-
θανώς θειος, ή θετός πατήρ, ή άμφάτερα, του
Μενεττίον, έ/οντος πατέρα Ξενώνα και υίόν Ξενώνα"
ούτω μόνον δικαιολογούνται ώς συνελευθερωταί"
περί της παράγωγης του Μενέττος βλ. τα λεχθέν-
τα έν αριθ. 301 στ. 20-29· άςιον σημειώσεως
είναι οτι μετά 200 περίπου έτη εμφανίζεται από-
γονος τοΰ εκεί μάρτυρος Αρμοδίου υίοϋ του Με-
νεττίον. Έν άρ/η του στ. 8 δυνατόν νά υπήρχε
το ξενική, όπερ προτείνομεν χάριν της συμμετρίας
του /ώρου. Έν στ. 9 έγραψε Γ άντ'ι Τ δ χαράκτης
εις το αυτών.

314· στ. 10-13. Ή άπελευθέρωσις αύτη Β
έτελέσθη έπι τών αυτών τη Α αρχόντων έν μηνί
Λεσ/ανορίω ύπό τοΰ Έλλανοκράτους κα'ι της συ-
ζύγου αύτοΰ (Δημ- Κλειτ- Νικ-) αρέτας.

314 στ. 14-19. Έπι ατρατηγοΟ Φιλίσκου
επίσης αναγράφεται κάτω έν άριθ. 334 ταμίας
Αυτόβουλος δ Σίμου άνευ δηλώσεως έςαμήνου'
άλλ' δ έκεϊ μην Απολλώνιος υποδεικνύει τήν
πρώτην έςάμηνον' άλλά ένθάοε, στρατηγοΰντος
Φιλίσκου, ορίζεται διαρρήδην ταμίας της πρώτης
έςαμήνου - · - - χάρης δ Μενεδήμου, ού ένεκα ύπο-
πτεύομεν οτι πρόκειται ού'/ί περ'ι του αύτοΰ στρα-
τηγού, άλλά περί δύο ομωνύμων, ών ό ένθάδε δύ-
ναται νά λογισθη πάππος έκείνου' έπίσης ό έν άριθ.
322 στ. / στρατηγός Φιλίσκος οαίνεται ών ό αύτος
τώ έν άριθ. 334, ήτοι ό έγγονος τοθδε υποτεθείς.
Είναι δε γνωστοί στρατηγοί τρεις ύπό το δνομα
Φιλίσκος, εις μεν υίός τοΰ Εύδήμου, έτερος υίός
,Αριστονείκον, τρίτος δ Αιλιανός Φιλίοκος έν 16
IX» 15' 21 ■ 1268" πάντων άρ^αιότερος άναοέρε-
ται Φιλίσκος πατήρ του στρατηγού Γοργίου, Γυρ-
τώνιος τήν πατρίδα, έν Εβναβ ΡΙιΠοΙο^ίθ 1911
288, ές ού εΐκάζομεν οτι οί πλείστοι, εΐ μή πάντες,
ύπό" το όνομα Φιλίσκος στρατηγοί ήσαν μιας οικο-
γενείας, της μεγίστης έκ Γυρτώνος, περί ής είπο-

μεν άνω έν άριθ. 312 στ. 1 -7. Οί /ράνοι τοΟ περ'ι
ού ό λόγος κείνται εγγύς τοΰ έν στ. 21 Δικαίου.
Περ'ι τοΰ έλευθερωτοΰ Θεωνίδου βλ. τά προειρη-
μένα έν άριθ. 303 στ. 21-23.

314· στ. 20-27. Ό ταμίας ουναται να είναι ό
έν στ. 15, ή ό έν άριθ. 311 στ. 1, άφ' ού πολλά-
κις, ήτοι επί διαφόροον στρατηγών, ήδύνατό τις νά
ταμιεύση. Ιο τελευταΤον γράμμα του υτρατηγοΰ
έχει μέν έ'μφασιν Γ, άλλ' ήμεϊς διεκρίναμεν σαφέ-
στερα ίχνη λοξών κεραιών Υ, ές ών προκύπτει
ουχί Δικαιογένης ή τι δμοιον, άλλ' ό Δίκαιος,
γνωστός ές" έπιγραφής τών Γόννων 10, ΙΧ2 1044°,
όστις έστρατήγησε πιθανώτατα τώ 41-42 μΧ,
άφ' ού έν έπιγραφη της Μελιτείας ΙΟ ΙΧ2 206 ΙΙΙΙ>
χρονολογείται ό επόμενος τώ Λικαίω στρατηγός
Εύβίοτος διά τοΟ 3ου (33ου) έτους του αυτοκράτο-
ρας Κλαυδίου, όπερ κατά Ηϊ11θγ-Κγοο§-Κθγπ είναι
το 43 μΧ" ώστε ό Φιλίσκος του στ. 16 έστρατή-
γησεν ισως τω 40-41 μΧ. Iαΰτα πάντα όμως
τά χρονολογικά δέονται πληρεστέρας έξερευνήσεως.
Έν στ. 2ο μετά το τέρμα Ω διεκρίναμεν [ννη Φ' έν
άρ/η του στ. 20, λόγω του γώοου, δέον νά τεθή
το έτερον τών έκεϊ γραφέντων. Ό έλευθερωτής
Κριτό?Μος είναι έμφανώς ό αύτος τώ έν άριθμ.
332 στ. 4-5" ό ελλείπων έν στ- 27 -ρώτος υίός
αύτου θά έκαλεϊτο βεβαίως Αγαθοκλής, όμωνύμως
τώ πάππω.

314" στ. 28-31. II άπελευθέρωσις Ε έτελέ-
σθη πιθανώς έπι τών αυτών τη Λ άρ/όντων ή Ρ
παρουσιάζει διάφορον χάραςιν και φαίνεται μετα-
γενέστερα- περί της οικογενείας Άβρίου και Μνη-
οιμάγρυ^'Κ. τά προειρημένα έν άριθ. 310στ. 8-15.

315" στ. 1-8. Της απελευθερώσεως Α μόνον
ό τελευταίος στ. διαγιγνώσκεται σαφώς. Τήν δέ
Β συνεπληρώσαμεν κατά τά έν άριθ. 311 στ. 25-
30 κα'ι τά έκεϊ άναφερόμενα, δι ών βεβαιοΰται οτι
είς ταμίας άναγράφεται έπ'ι στρατηγού Γραικηΐου
Γενναίου" άλλά κα'ι άλλοις ή ένθάδε άναγραφή τοΟ
μηνός Αγαγυλίου έπιβάλλει τον ταμίαν Άβρίαν.
Ή έλευθερώτρια, ής έσώθησαν ίχνη 6νΊ0'-', είναι
έμφανώς ή Εύκράτηα, ήτις έπ'ι τοΟ αύτοΰ ταμίου
και στρατηγοΰ έμιφανίζεται έν άριθ. 311 στ. 28.

'ΑριΦ. 316-318 (εΐκ. 15-17 ΜΕ 118+126).
Σπόνδυλος παραστάδος παραλληλεπίπεδος, μαρ-
loading ...