Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 75
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0087
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΚ 15)17

προν Βφλ. Μαρασλή σ. "264 πανομ. 34, πρβ
και β. Λ/βϊ/βΓ 00» 86).

Κάτωθεν τη; φερούσης τήν έπιγραφήν ταινία;
υπάρχει σειρά άνΟεμίων, λίαν ασυνήθους μορφής,
εναλλασσομένων μετά κλαδί σκων, οίτινες άπολή-
γουσιν εις τρίφυλλα χαΐ παρουσιάζουσι πολλήν
άναλογίαν πρόε του; του άνω περιγραφέντος επι-
θήματος του Ασκληπιείου. Επι δέ του εν δεςια
τω θεατή άκρου βλέπομεν πτηνΟν κα'; τμήμα
σταυρού, επίσης λίαν ανάλογα προς τά έπΐ του
έπιθήματος τοΟ Ασκληπιείου. Κα; έπΐ τοΟ έπι-
στυλίου οέ τούτου πάντα τά διακοσμητικά θέματα
είναι έπίσης επίπεδα κα'; το περί αϋτά έδαφος ενει
δμοίως ίχβαθυνθή ολίγον παρουσιάζον και τήν
ναραχτηρίστιχήν άνωμαλίαν τής έπιφανείας. Σκο-
πός δε τής τοιαύτης ανωμαλίας τού έδάφους είναι,
νομίζω, ίνα το έκ χηροΟ μείγμα, οι ου πληροΟται
το χοιλανθέν έδαφος, προσκολλάται κα'; συγκρα-
τήται ϊσχυρότερον, πράγμα όπερ οέν Οά ήτο εύκο-
λον, άν το έδαφος ήτο εντελώς έπίπεδον και λεϊον.

Ως προς τήν χρονολογίαν τοΟ τεμαχίου τούτου
νοαίζω ό'τ*. ιδιαίτερος λόγο; είναι περιττός. Ιό
σ/ή μα τών γραμμάτων της έπιγραφής και ή έν
γενεί μορφή τών διακοσμητικών θεμάτων κα'; ή
κατά ουσιν εκτέλεσις αϋτών πείθουσιν δτι και το
τεμάχιον τούτο του έπιστυλίου δύναται να Οεω-
ρηθη συγ/ρονον προς το άνιοτέρω περιγραφέν ίπί-
Οημα τοΟ Ασκληπιείου.

Έκ τών έν τώ αϋτώ χώρω του Ασκληπιείου
εύοισκομένων χριστιανικών συντριμμάτων ανάγκη
να έξετάσωμεν εν έτι τεμά/ιον σπουδαιότατον,
καΟ' όσον αποδεικνύει ότι ήθη κατά τους χριστια-
νικούς χρόνους, όποτε ή τυναίσθησις τής σημασίας
έκαστου άρ/ιτεκτονικοΰ μέλους και τής ενεργείας
αυτού ύπήρχεν ε'τι πλήρης, τό έπιπεδόγλυοον
έχρησιμοποιεΐτο ού μόνον προς οιακόσμησιν επι-
πέδων έπι^ανειών, οίον έπιστυλίων κτλ, άλλα και
κιονόκρανων. Πράγματι έν τώ Ασκληπιεία) ευρί-
σκεται κυρτον τεμάχιον ποοερχόμενον έκ τοΰ
χάτω μέρους κιονόκρανου (εϊχ. 4). Επ αύτοΟ
βλέπομεν δύο φύλλα μαλακής ακάνθου έχοντα
λίαν κανονικόν τό περίγραμμα και έν τώ μέσω
κάλυκα άνθους, ήτις εΰρύνεται πρός τά άνω και
6ά άπέληγε άναμφιβόλως εϊς κρινοειοές τρίφυλλον
κόσμημα, ώς τοΟτο εικάζεται έκ πλείστων άναλό-

4 (εν τα> Άοκληπιείω' λϊΰον ψωτογράφημα ) :
κιονοχράνον άπότμημα.

γων παραδειγμάτων. Γά κοσμήματα έπί του τε-
μαχίου τούτου είνε εντελώς έπίπεδα. αί οέ έντος
τών φύλλων τής ακάνθου λεπτομέρεια! ενουσι δη-
λωθη δι άπλών χαρακτών γραμμών. Τό έδα-
φος τέλος, όπερ απομένει κενόν μεταςύ τών φύλ-
λων καϊ τής κάλυκος, ενει πολύ ολίγον έκβαθυνθή
και παοουσιάζει τήν αυτήν άνώααλον έπιιάνειαν.

Εν τή χρονολογήσει τού τεμαχίου τούτου πρέπει
νά ληφΟή ύπ όψιν ό τύπος τής μαλακής άκάνθου
και ή συνάφεια αύτού προς τά άλλα έν τώ Ασκλη-
πιεία» ευρισκόμενα χριστιανικών χρόνων τεμάχια
τά παρουσιάζοντα τήν αύτήν οιακόσμησιν. Κα'ι ή
μέν μορφή του φύλλου τής ακάνθου είναι τυπική
κατά τόν 50ν αιώνα (ΑΕ 191.") 58), τα οε έν τώ

Ασκληπιεία) ευρεθέντα χριστιανικά συντρίμματα
ανάγονται, ώς άπέδειςα άλλοτε, εις το δεύτερον
ήμισυ τού 5°" αιώνος (ΑΕ 1915.61). Όθεν και
το περί ου ό λόγος τεμάχιον δύναται εις τους
αυτούς χρόνους νά άναχΟή και δή κα'; νά θει»-
ρηθή σύγχρονον προς το άνω περιγραφέν επίθημα
(είκ. 1) το έκ τού αύτού χώρου προερχόμενον.

Μετά τά ανωτέρω παραδείγματα άνα-οέοω τέ-
λος και έτερον τεμάχιον κατά τόν αύτόν τρόπον
έςειργασμένον κα'ι δημοσιευθέν έπ εσχάτων. Τό
τεμάχιον τούτο, άνήκον εις έπιστυλιον ή ΰπέρθυ-
ρον, ευρίσκεται έν Χίω και χρονολογείται κατά
τόν δημοσιεύσαντα αυτό κ. Σωτηρίου από τού 6ου
ή 7ου αιώνος, όπερ όμως Οά ήδύνατο ίσως, νομίζω,
νά θεωρηθη κα'ι παλαιότερον (ΑΔ 1916 Παράρ-
τημα σ. 2!(, πίν. παρένΟ. 4, εϊκ. I). Ιό τεμάχιον
loading ...