Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 102
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0114
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
102 ' Ασκληπιακά μνημεία και κιονολατρεία έν 'Α&ήναις νπο I. Σβορώνον. λε Ι9ΐ7

σίον της Σωτείρας τοΟ «Λυκόδημου» (δηλαδή της
επίσης παρά πύλην της πόλεως κειμένης, νΟν ρω-
σικής εκκλησίας, ήν ό λαός καλεί τοΟ Νικόδημου ή
Ανκοδήμον — Ανκομήδου) ρρονών ό'τ'. εκείτο έπΐ
ναού τοΰ Λυκείου άλεζικάκου των λοιμικών ασθε-
νειών Οεοϋ Απόλλωνος του γένους των .Υυκομιδών
χοησμολόγων »*.«Μετά την επανάσταση,—λέγε-, ή
« υπό τοΟ κ.Ζησίου δίασωθεϊσα παράοοσίς, — έχρή-
« [Αν.σαν μέρος του τεί/ους της πόλεως και το
« Μπούρτζι, ευρέθη το λεβέτι, κα'ι επειδή οί άν-
« θρώποι δέν ήξευραν τί είχαν μέσα τά παν,ί,α (ήτοι
« τά ράκ*/ των μαντολογίων), τά έλυσαν και έτσι
« έσκόρπισαν αί άσΟένειαι κα'ι έπλήΟυναν εις τάς
« Αθήνας *» ■

Κατά πάντα ταύτα εχομεν εις τάς συγχρόνους
Αθήνας κιονολατρείαν εϊς ε: διάφορα σημεία της
24: »Α« Χατρεντ,χύι (ίν τ& ίκ τούτον χλη&έντ< πόλεως. Τά σημεία δέ ταύτα κείνται, ώς εύΟΰς ές

Κολοννακίω Άϋηνών). άρ^ής παρετήρησα, εις τά τέσσαρα αντίθετα ση-

„ λ ,λ μεϊα του ορίζοντος κα'ι δή έπ'ι τοΟ θεΐΑΐστοκλείου

ι σίον του καταστήματος του ρωταεριου, ένθα εΟα- .

, - ο ··-..*·' < ο» περιβόλου των τείνων, πλησίον των πυλών, των

« ψαν τον λερητα μετα των ονομάτων και συμρο- 1 Γ Λ '

, ~ , , , έν λόγω κιόνων τεΟειαένων,—ώ; ό την πύλην τών

« Λων των ασθενειών, το αροτρον και αυτούς τους '\ ι ~ ' ■

λ, . '/ ' - , , , Μυκηνών ιυλάσσων από παντός κάκου περίφημος

« μοσ/ους επιθεσασαι και μιαν κο/.ονναν την οποίαν * ' ." ' .

«ο "-. .ιι γ * » ν , ίλεζίκακος πάντως κίων, — έπ αύτών η πλησιε-

« εργαλαν οι 1 ερμανοι, οτε έκαμαν τον ορομον τοΟ

Π, > , , ι ν ~, ' ο ! στατα αυτών, έντο; ή έκτος της πύλης, ώ; τ-οου-

ειραιως, ευροντες υπ αυτόν και τον Λερητα και 1 ' , .

λ „___ · ι____ ., , (. ρών και προστατηοίων φυλάκων κατά τη; εισόδου

« τα συντεΟαμενα μαντολογια, ατινα παρερρίφΟη- , I ,

» · -ν · / . , εις την πόλιν τών υπό διαφόρους προσωποποιήσεις

« σαν ως άχρηστα, ως αποτελούμενα εκ τεμαχίων ' . " Γ 1 '

,ι___-ι _ " . πλανωαένων λοιαικών ασθενειών |πο3· Πολίτου,

« {ρακών) παντός πράγματος, ητοι υχ.ασυ.ατων, 1 1 1 ~"

«χάρτου, διαφόρων μετάλλων, όπωρών, ξύλων, Αί 4^ένι'α« *«τά του« Ι«»ους του Ελληνικού

« ωών, άνΟοάκων και ιδίως νημάτων « οΓ ών έδέ- λβ0° ** 1 ' κέ>' οίαί π· Χ' 0 'Ρ««λΐ6« τών νόσων

«νοντο αί άσΟένειαι». Μέχρι τούδε σώζεται ή ^^ς, ή Γασ^ρ (κοιλιακός τυρός;). ή Ζ7ανώ-

« πρόληψις, οτι ένεκα της έν'ετει 1833 καταστρο- ^ ^ ΧθΑ^' ^ Η *' **τών

« ρης ταύτης του στυλιόιου της αρχής της όδοΟ ύ™ τ°° λβ0° ^ έν"^ λε?ήτων ύπο τ0'^ *<ον*ί

« Πειραιώς έπαθε οεινώς ή της πόλεως ΰγίεια, διότι τούτους, άφ' ών άναρτα ράκη τών ασθενών, και ή

« έςεχύΟησαν εις την πόλιν πάσαι αί άσΟένειαι, κε- ^ ««αστρορη τών θηκών τούτων εισβολή

κλεισμέναι ούσαι άχρις εκείνου τοΟ χρόνου έντος τών νόσων είς τ*ς π6λειί ού5εν *λλο είναι ή '^ον"

τοΟ λέρητος και 6τι δν καταστραρή καΐ τό παρά τανά λείψανα της πανάρχαιου έπ'ι της Ακροπόλεως

τό Στρατιωτικά νοσοκομεΐον Κολωνάκι (είκ. 21- ^ών Ά9ιΊνών ύ™ (*ο?φήν κιόνων, βραουτερον δέ

22) όυστυ/ία είς τάς Αθήνας! 1 αρχαϊκών, οιά τών ενδυμάτων τών έξ άσθενειών Οα

Τέλος κατ' άλλην παράλληλον Άθηναϊχήν παρά- ν°υσών ΥυναιΧων ένδυομένων, αγαλμάτων Λατρείας

οοσιν, ήν οιέσωσεν ό Ζησίου *, ομοίως έν λέβητι Β?αυ?ωνί«« Αρτέμιδος κα'ι δη λείψανα συναφή

ήσαν κεχωσμέναι έν τή πόλει παλαιόθεν ολαι αί παναρχαίαν πρόληψιν περί τοΟ Ήσιο-

άσθένειαι «είς τοΜποΟρτζι (τουρκικόν πύργον) πλη- δει'ου πίθου Παν^ώ?α?' *ΰ άνοιχΟέντος εξεχυ-

Οησαν αί άσΟένειαι ("Εργα και 'ΙΙαέραι 102),

1 Καμπούαογλου; Έ'. ά.

2 Ν. Πολίτου, Αί ίσβέν^α·. /.ατά τοί,ς ζύθους τοϋ ίλλη»«ββ >.αοΰ : :{ ΑΕ σ. 1449, 1589 'Ιδ. χ«ί 1574-1589, 1590.—ΜοηΐιιΙΒβιι.
loading ...