Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 108
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0120
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
1(·Ν Άγγελίαι: Δ') Κορινΰίας. Ε) Ναυπλίας.

Τή 12η Ιουλίου ήρξάμην τη; ανασκαφή; αρχαίου παρά το Λέ-
/αιον ίν θισει «Λιαβατίκι· Ρωμαϊκού χτίσματος, όπερ εί/εν ανασκά-
ψει προ εικοσαετίας περίπου ό ιδιοκτήτης του /(όρου τούτου Θεοφάνης
Ρέντη;. Τοΰτο εί/εν άνασχαφή τότε όλω; άνεπιστημόνω;, μετά τινα
8* ϊτη χατε/ώσθη έκ νιου, ούτω δέ ουδέν περί τούτου ην γνωστόν,
διότι χαί ουδεμία έγένετο ποτέ δημοσίευσι;. "Ηδη μετά μηνό; έργα-
αίαν απεκαλύφθη όλόχληρον τό έρείπιον τοΰτο. έπιστοποιήθη δε ότι
ητο Ρωμαϊκή επαυλι;, ήτις [ϊραδύτερον μιτεποιήθη. πιθανόν, ίί;
λουτρον, τέλος δ" εις '/ριστιανικόν ναόν.

Το αχλλον άςιόλονον τοϋ κτίσματος τούτου είνε το έκ πολυ/ροΊ-
αο»ν μαΐΆαοίνων πλακιδίων κεκαλυμμενον δάπεδον. ου μόνον ε/.ά/ιστα
τμήματα διεσώθησαν. Τα πλακίδια ταύτα σ/ηματίζουσιν έν εϊδει ψη-
φωτοΰ ποικιλο'ιτατα χαί όιραία γεωμετρικά σ/ήματα, οίον ρόμβους,
αβάκια, συμπεπλεγμένου; κύκλους κλπ.

Κατά τόν αυτόν περίπου /ρόνον μετεκόμισα πέντε χοριν&ιαχά
χιονόχρανα !3υζαντια/.ου τύπου τοϋ Ε' αιώνος έκ της έν Ν. Κορίνθιο
οικίας /ήρα; Θεοδώρου εϊ; τό μουσεΐον Π. Κορίνθου.

Τά κιονόκρανα ταύτα ανήκον εί; τόν αποθανόντα θ. 'Ρέντην.
όστι; εί/εν ενεργήσει άνασκαφά; ίδίαι; δαπάναι; πολλα/οϋ τη; Κο-
ρινθία;, έν δέ τή «ίρημενη οίκι'%, ην κατόπιν επώλησεν εϊ; τόν νϋν
ϊδιοκτήτην, έκτός τών κιονόκρανων τούτων είσί κατατεθειμένα χαί
άλλα τιν» άρ/ιτεκτονικά μί'λη [ίυζαντιακοϋ τύπου.

Εί; τό έν Παλαιά Κόρινθο» μουσεΐον μετεκόμισα παρα/ο»ρηθέντα
προθύμω; ΰπό της κ. Σοφίας <"·). Ρέντη χαί τοϋ υιού αυτής κ. Χρί-
στου Ρέντη τά έξή;:

1) Άνάγλυφον (ήκρωτηριασμένον) παριστών αμαζόνα έφιππον
έν καλπασμό».

2) Άπότμημα μαρμάρινη: λάριαχος, έφ' ου σειραί γλυφών, οίον
ταινίαι, κανόνες, λέσβιον κύμα κλπ.

3) "Ετερα τεμά/ια της αυτής λάρνακο; μεθ' ομοίων γλυφών.

4) Κολοαοιαία μαρμάρινη χεφαλή λέοντος προερχομένη έ;
ΰδρορρόη; άρ/αίου ναοϋ.

Λ Ε 1917

5) Ηάοις μαρμάρινου αγάλματος, έ; ου σο»ζονται οί δύο πόδες
μετά τοϋ κάτω μέρους τοϋ ιματίου και παραπλεύρως χορμό; δένδρου.

6) Επιτύμβιος πλαζ μαρμάρινη, εφ ' η; παρίσταται άνακεκλιμε-
νο; έπί τοϋ αριστερού άγχώνο; άνήρ πωγωνοφόρο; εις φυσικον μέ-
γεθος ε/ων γυμνόν τό σώμα μέ/ρι της οσφύος. Έλλείπουσιν άμφότε-
ραι αί /εϊρε; 1ί0" °^ ^όδε; άπό τοϋ ήμίσεο; τών μηρών. Τό γλυπτόν
τούτο αποτελείται έκ τριών τίμα/ίων.

7) Μαρμάρινη λεκάνη έν εϊδει άναορυτηρίου διακεκοσμημένη δια
γλυφών. Έπί τη; οπίσθια; επιπέδου επιφάνεια; εϋρηται έπιγραφή
ρωμαϊκών /ρόνων.

8) Στι'ιλη (πιτύμβιος, έφ η; μεταςϋ δύο παραστάδων παρίσταται
γυνή άνακεχλιμένη έπί κλίνης, παρ' αυτήν δ' άνήρ μεσήλι;, τιθεί; έπί
της προ αύτών τραπέζης πόπανα* άνωθεν :

ΑΠωΛΛϋϋΝΙΑ
Ε Ο Υ Πϋ) Ρ ΙΑ

Κ) ϋάοις ήμιχνχλιχη έχ πηλοϋ, έφ' ή; δύο αντιμέτωπο: ίπποι.

10) Ί'εμάχιον μαρμάρινου άνδριάντο: παριστών το όπισθεν της
οσφύο; μέχρι τη; άρ/ή; τών μηρών.

11) Πέντε τεμάχια πήλινης χορωνίδος έζ θριγχοϋ άρ/αίου κτιρίου.
"Εκτός τών άνωτέροι παρίλαβον έκ τή; οίχία; Ρέντη και άνάγλν-

ψον κεφαλήν Μεδούοης, φέρουσαν όπισθεν σταυρόν, ην και απέστειλα
κατ' Ιπιθυμίαν τή; κ. Ρέντη εί; τό έν "Αθήναι; Χριστιανικόν μουσεΐον.

Έν Παλαιά Κορίνθω έξηκολούθησαν ζατά τό παρελθόν θέρο; και
αί άπό εικοσαετία; ύπο τή; Αμερικανική; σχολή; ένεργούμεναι άνα-
σκαφαί. Κατά ταύτα; άπεκαλύφθηααν ύπο τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. ΗΪ1Ι
πολλοί τάφοι μετά κτερισμάτων τών καλών Ελληνικών /ρόνων. "Η
αυτή σχολή διά τοΰ αυτή; γραμματέως κ. ΒΙβββΠ άνέσκαψεν έν μέν
τή θέσει «Κοράκου» παρά τό Λέ/αιον μυχηναϊζοΰ χαί προμυχηναϊκοϋ
συνοικισμού λείψανα, παρά δέ τό χωρίον Έξαμίλλια προϊστορικούς
τάφους.

Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς.

Ε) Ναυπλίας.

'Εν τώ μουσείο» Ναυπλίου, όπερ έτακτοποίησα κατά το προπαρελ-
6όν έτος, έξηχολούθησα τήν σύνταξιν τοϋ ευρετηρίου, εν ω κατέγραψα
και άπεικόνισα πλέον τών δισ/ιλίων αρχαίων, είτα δέ διεκόσμησα διά
πολλών γύψινων έκμαγείων έκ γλυπτών εν Άργολίδι ε6ρεθέντο»ν και
διά τή; άναρτήσεω; ωραίων πολυ/ρο'»μο»ν πινάκων τών τοι/ογραφιών
Τίρυνθο;, ού; εί/εν εκτελέσει ό κ. ΟΪΙΙΪΘΓΟΙι, έδωρήσατο δέ πρό; τό
μουσεΐον Ναυπλίου ό διευθυντή; τή; Γερμανική; σ/ολή; κ. Ο. ΚίΙΙΌ.
Περισυνέλεξα δ' έκ Ναυπλίου και τών περι/ώρων τά έςή; γλυπτά,
άτινα κατέθηκα έν τώ είρημένω μουσείο»:

1) Έπιτύμβιον άνάγλυφον (ϋψ. 0 60, πλ.0 32, πά/. 0 07), έφ'
οΰ παρίσταται γυνή πεπλοφόρο; μετά τοΰ τέκνου. Και άνωθεν μέν
φέρεται:

ΟΥ60ΠΙΚΙΑΠα)ΛΛΉ
κάτωθεν δέ: ΛΙΚΙΝΙΟΟ ΙΟΥΚΟΥΝΔΟΟ

Π Α Τ Ρ 0) Ο Ο

2) Έπιτύμβιον άνάγλυφον (ϋψ. 0 7-1, πλ. 0 34, πά/. 0 09). 'Επ'
αΰτοΰ παρίσταται έντός τετραγώνου πλαισίου άνήρ πεπλοφόρος, άνω-
θεν δέ ναΰ; μετά ιστίου και κώπη;. Και ή μέν πρώρα έχει σ/ήοα
νήσσης, έπί δέ τή; πρύμνη; παρίσταται άσιήρ* κάτωθεν τή; νεο»;:

ΜΗΝΟφΙΛβ Χ Ρ Η Ο Τ 6 ΧΑΙΡ6
Αμφότερα τά ανάγλυφα ταύτα έδωρήσατο τω μουσείο» ο έν Ναύ-
πλιο» ξινοδό/ο; κ. Ν. Κόντο;.

3) Άνάγλυφον έπιτύμβιον τεθραυσμένον διαγώνια»; εις δύο μεγάλα
τεμά/ια· ϋψ. 1 11, πλ. 0 5δ (άετοΊμ. 0 61). πά/. 010. 'Επ' αύτοΰ
παρίστανται τρεϊ; πεπλοφόροι μορφαί υπό άψιδο»τόν πρόπυλον. "Άνω-
θεν το έπιτύμβιον τοΰτο στέφεται ΰπό αετώματος, έπί δέ τής ζωοφό-

ρου φέρεται:

ΣΩΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑφΡΟΔΙΤΟΝ
ΧΑΙΡΕ ΧΑΙΡΕ

Τοΰτο εχόμισα εί; τό μουσεΐον έχ τοϋ ξενοδο/είου «Μ. Βρεττανία;»·
τοϋ χ. Χιλέλη έν Ναύπλιο».

4) Επιτύμβιον άνάγλυφον άπολήγον άνωθεν εί; αέτωμα, ϋψ. 0 70,
πλ. 0 50" τοΰτο χατέσ/ον έν "Αργεί, ητο δέ πρότερον έν τώ χωρίο»
Πυργέλα τή; Αργολίδο;. 'Επί τούτου παρίσταται γυνή καθημένη και
προ αυτή; παιδίσκη κρατοΰσα πυξίδα μετά κοσμημάτων. Ύπό τήν
παράστασιν ταύτην εινε κε/αραγμένη ή έξης έμμετρος επιγραφή (τε-
τράστι/ον έλεγεΐον) :

ΠΑΤΡΟίΕΡΩΤΟΣΟΡΑί
ΕΥΑΜΕΡΩΗΔΕΤΕ
ΚΟΥΣΗίΜΟίΧΙΟΥ
Ο ΚΤΑΕΤΗ ΠΑ ΙΔ Α ΚΑ
:> ΤΑφθΙΜΕΝΗΝ

ΔΕΙΡΗΝΤΤΝΙΧΘΕΙΣΑΝ
ΑφΕΛΚΕ ΟΣ ΕΚΤΑΝΕ
ΜΟΙΡΑ ΑΜφΟΤΕΡΟΥί
ΠΕΝΘΕΙΠΑΡθΕΜΕΝΗ
10 ΤΟΚΕΑΣ
παιρός "Ερωτος οράς ,Εϋαμίρώ ήδέ Μ,χσόοης

Μοσχίο» 4όκταετή παϊδα κα-ΐαφθιμένην.
ί|ν Γδειρήν πνιχΟεϊσαν 7όφ' ελκεος έκτανε 8μοϊριχ
αμφότερους ,,πένΟει παρθεμένη ιοτ<»κέας.

Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς.
loading ...