Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 116
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0128
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
116 Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπο Α. Αρβανιτοπούλον.

327 στ. 1-5. Το έν στ. ο σύμβολον των δη- Άρι*. 328 (ΜΕ 94 + 106). Βάθρον, φαιό-

ναρίων *, περί ού βλ. αριθ. 324 στ. 1-8, οηλοΐ ΧΡου μαρμάρου, δεξιά και οπίσω άποκεκομμένον

λίαν μεταγενεστέρου; χρόνου;, το τέρμα τη; Β' ή και έλλεϊπον. τμηθέν υπό τών μεταγενεστέρων ει;

τά;άρχά; και περαιτέρω τής Γ μΧ έκατονταετη- δύο τεμάχια, άτινα και μετεξειργάσβησαν κατά

ρίδος, καΟ' ού; έστρατήγησεν ό Ενπραξίδης, ό την τομήν διά τής σφύρας" άνήκουσιν ό'μω; άλ-

αύτό; βεβαιώ; τω έν τη ύπ' άριΟ. 307 στ. 5 έπι- λήλοις. καίτοι ελλείπει ίκανόν μεταξύ' κατά την

γραφή, έν ή δέν αναγράφεται ταμία;, διότι ούτος, έμπροσθεν, την άριστεράν, και την άποκοπεϊσαν

ή αμφότεροι, θά έξέλιπον, ή Οά έξέπεσον, διετάχθη δεξιάν εδραν φέρει προεξέχον μέτωπον κα'ι κυμά-

δέ είδικώ; ό εΐ; απόμεινα; τών τριών ταγών νά τιον κατά το σ(υθέν άκρον τής επάνω επιφάνεια;

άναλάβη και ταμίου καθήκοντα, ώς ειπομεν έν διατηρείται μέρο; τόρμου έπ' άμφοτέρων τών τμη-

άριθ. 325 στ. 1-8. Και έν ΙΟ [Χ, 538 φαίνεται μάτων, δηλοΟν δτι έγομφοΰτο χαλκούς άνοριάς.

ό'τι ταμιεύει ό πρωτοστάτη; τών ταγών βλ. ένθάδ; ΓοΟ αριστερού τμήματος ΰψ. 0 26, πλ. 047,

τόν έν τέλει ήμέτερον πίνακα Β'. Είναι δέ ό Μνη- πάχ. 0 70" του δεξιού ΰψ. το αυτό, πλ. 038,

σίμαχος ούτο; της αύτη; πιΟανώτατα μεγάλη; π*Χ· 0365. Εκ τών μέτρων τούτων, συνυπολο-

οίκογενεία;, ή; ό έπ'ι Γραικηίου Γενναίου ταμία; γιζομένων τών ελλειπόντων αναλογικώς τοις γράμ-

'Αβρίας Μνησιμάχου και άλλοι προ αύτού πολλοί μασι, προκύπτει όλικόν πλάτο; 1 3.") περίπου, ίκα-

πολϊται, περ'ι ών βλ. αριθ. 310 στ. 8-15 (ΑΕ νόν νά περιλάβη δύο χαλκού; ανδριάντα; τελείου

1917 22). άνθριοπίνου μεγέθου;, ού; κα'ι δηλοϊ ή άνάΟεσι;.

327 στ. 6-7. Ένεκα τών μετά το Τ κα'ι ύπ Επ'ι του μετώπου τής έμπροσθεν έδρα; έχαρά-

αώτο διατηρηΟέντων ιχνών άποτετριμμένων γραμ- χθη ή επιγραφή 328 τό Α, βαθέω; κα'ι καλώ;"

μάτων, εΐκάζομεν οτι άνεγράφετο άπελευΟέρωσί; ΰψ. γραμμ. 0.017-0027, διάστιχ. 0006, έπ'ι

τις, θειυρούντε; άπίΟανον την έν ΑΕ έ. ά. έ/.φρα- δέ του κυματίου ύπ αύτήν ή 328 το Β, λίαν βα-

σθεϊσαν εΐκασίαν. θέως και έπιμελώ; ύψ. γραμμ. 0017-0021,

οιαστι/.

328 (πρβ. ΑΕ 1913 147- 148)

Τό Α 1 Α[ύτ]ο[β]οΰλ[α|, Μνησ[άρχην την εαυτής άδελφ]ήν και Μ[νησί]μ[«χον τόν έαυ-

2 τ]ής πατέρα, [ψ]ηφισα[μένου τοϋ δ]ήμου.
Τό Β 3 Στρ(ατηγοϋντος) Κοκκηΐου Αΰκον μη(νός) Λεσχα[νορίο»' ταμιεΰοντ|ος της πό(λεως) Σωσυβίοΐ' το[ϋ δεϊνος·

δείνα, ή άπη-

4 λευθερωμένη υπό Άπολλο[.....τοϋ οείνο:, εδ]ωκεν τά γεινόμενα τή πό[λει δι(νάρια) ΚΒ<'·

328' στ. 1-2: Τό όνομα της άναθείση; συμ- μΧ, άπαντώσιν έν τη άνω ύπ'άριθ. 316 στ. 2-1!

πληρούται άσφαλώ;" τή; δέ άνατεθείσης τοΰ πέμ- επιγραφή,
πτου γράμματος του όνόματος έσώΟη λοξή κεραία

τού Α" έν άρχή τού δεξιού τμήματος διετηρήθησαν Άφιϋ: 329 (ΜΕ 107). Βάθρον. λευκού μαρ-

σαφή ίχνη ΗΝ. Τού άνατεθέντο; έσώθησαν ίχνη μάρου, δεξιά και όπίσω άποκεκομμένον και έλλεΐ-

ΜΝι ΣΙ/ , έξ ών προκύπτει το συμπληρωθέν, σύμ- πον' έπι τής έπάνω έπιφανείας διετηρήθη μέρο;

φωνον κα'ι προς το όνομα τή; θυγατρό; αύτού' βαθέο; κα'ι μεγάλου τετραγώνου τόρμου, έφ' ού

όμοιάζουσι δέ τίνων τών θυγατέρων τά όνόματ"/. θά έγομφούτο πλίνθο; μετά συμουού; άνδριάντο;

τοΐ; τών πατέρων πολλάκις. μετά τήν πτώσιν αύτού έπεγράφη ή έμπροσθεν

328' στ. 3-4. Πασαι αί συμπληρώσει; είναι έπιφάνεια άντεστραμμένη.—Ύψ. 030"). πλατ.

άσφαλεϊ;" ο τε στρατηγό; και ό ταμία;, ού το 039, πάχ. 0365.

πρώτον I έγράφη δι Υ, δεικνύοντο; τήν άξίαν ση- Τή; επιγραφή; οί μέν στ. [1]-1 έχαράχθησαν
μειώσεοι; άδιάφορον τούτων προφοράν τω 131-Iάβαθώ; και αμελώ;" ύψ. γραμμ. 0009-0017,
loading ...