Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 117
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0129
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

θεσσαλικαί έπιγραφαί υπό Α. Αρβανιτοπούλου. 117

δίάστιχ. ΠΙΚΙΗ, οί δέ στ· 2-5 ύφ έτερου τεχνί-
του, βαθέως και καλώς' ύψ. γραμμ. 0009-0017,
δίάστιχ. 00118.

329 (πρβ. ΑΕ 1913 148-149)

Α [1| [- - οί νι, απελευθερωθείς ύπό.....το]

I ϋ] Δρωπίωνος, ε[δωκε τηι πόλει δι(νάρια) ΚΒ<'.

Β Νικάνδρου τοΰ *Απολ[λ(οδώρου) ταμιεύοντος την πρώ-

την έξάμηνον, εν στ[ρατηγώι.........

ιό β'- μηνός Άπολλων[ίου· ϊ«ΐνα, ή ά-

5 πηλκυθερωμένη υπό [Λ...... έδωκε τήι πόλει

δι(νάρια) ΚΒ<'.

329 η. I - I. Υπέρ τον στ. 1, ένθα ο λίθος
άπεχόπη χαΐ άπεσχίσθη -αρά την άκμήν, έσώθη-
σαν ίχνη γραμμάτων" έν άρχ^) τοΟ στ. 1, ένθα
άφινεται ώα μέχρι της άκμής, πλάτους 0055,
διακρίνεται ίχνος καθέτου κεραίας, πιθανώς Υ.
Ούτω βεβαιοΟται τό όνομα Αρωπίων, ό'περ μετά
των Αρώπακος, Αρώπαξ χττ. παρήχθη παρά το
δροτης (πρβ. άν-δρός, άν-θ(δ)ρωπ-ος, πθγο κττ.

329' οτ. 2-5. Πατήρ ταμίου Φάώτου άπαντα
14ποΑΑοίϊωρος έν άριθ. 345 στ. *, Γσως αδελφός
του ενθάδε Νικάνδρου' το σ/ήμα αμφοτέρων των
επιγραφών δέν απέχει πολύ κατά τους χρόνους.

'4ρ«#. 330 (ΜΕ 123). Σπόνδυλος παραβτά-
δος, ή πλάς τοίχου, φαιόχρου μαρμάρου, ακέ-
ραιος, πλήν της άριστερα.ς Εδρας, Γ»ως μετεςεργκ·
σθείσης ΰπ'ο τών νεωτέρων* ή ύποκάτω και ή έμ-
προσθεν επιφάνεια έξειργάσθησαν λεΤαι διά του
πυκνού λιθογλυφικοϋ κτενός, αϊ δε λοιπα'ι άδρώς
δια της σφύρας' ή δ έμπροσθεν κατά τά άνωτάτω
έσφυρηλατήθη οπο τών νεωτέρων. — Τψ. 0835,
πλάτ'. 0485, πάχ. 023.

II επιγραφή έχαράχθη έπ'ι της έμπροσθεν πλα-
τείας έδρας, τών μεν στ. I -3 βαθύτατα και άμε-
λώς, όλίγων ιχνών διατηρηθέντων, τών δέ στί/.
1-20, κατεχόντων υψ. Ο 40ο, άβαθώς κα'ι σχεδόν
καλώς' άλλά τά πλείστα τών γραμμάτων έςηφανί-
σθησαν, ή δ« επίτηδες γενομένης έςαλείψεως, ή διά
συνεχών πατημάτιον, οπερ πιθανώτερον' διακρί-
νονται τινα τών γραμμάτων τών στ. 4-8, ιζ ών

βεβαιουται ή αναγραφή άπελευθερικών πράξεων"

23 8 17

εϋκρινέστερον διετηρήθη ή άπελευθέρωσις Δ, ής
τά γράμματα έχαράχΟησαν βαθέως και σχεδόν
καλώς· ύψ. αυτών 0011-0017, διάστιχ. 0007,
καϊ ή Ε, ίσως οπό τοΟ αύτοΰ τεχνίτου χαρα-
χθεισα, ής τά γράμματα έχαράχΟησαν άβαθέστε-
ρον και κάλλιον' ύψ. αύτών καϊ διάστιχ. το αύτό.

330 (πρβ. ΑΕ 1913 150-151)

Α .....-..........χ]ο[.....

.....---.......]μη(νός) Λε[σ-

χανορίου;..........ύ]πό Α . . κ[ - - - - ]πη[----

Β ......<χν]δ[ρ]ο[υ----. Ταμιεΰοντος της

5 πό(λεως)] Κρ[ιτ]ο[ξέν]ο[υ τ]οΰ Ν[ικολάου - - -

.....-.......ν]ον[ -...........

εδωκε]ν [δ]έ κα[1 (εις) τ]ή[ν π]ό[λιν] άργυρίο[υ
Γ δι(νάρια) ΚΒ]<'. "Ε[το]υ[ς.....[μ]ο[υ;----

[στίχ. 9-20 άποτετριμμένοι τελείως].
Λ 21 Ταμιευ]οντ[ος τή]ς π[ό(λεως)] Κ[ρ]ι[τ]οξένο[υ

τοΰ Νι]κο[λάο]υ, σ[τρ(ατηγοΰντος)] Εύδ[ή]μου το|ϋ

Φιλ]ο[ξέ]ν[ου" "Ασιά]ς, ή [ά]πηλευθε-

ρω]μέν[η υπό] Νε[ικ]ολα[ΐ]δος τη[ς
25 Νικ]ολάο[υ, ε]δωκ[εν τή π]όλι δι(νάρια) ΚΒ[<'.
Ε Ταμ]ιευο[ντος] τ[ής] π[ό(λεο)ς) Κασσ]άνδρ[ου

τοΰ Ε]ΰβιότ[ο]υ, σ[τρ(ατηγοΰντος)] "Αγ[α]θ[άνο]ρος·

Άσί[α, ή

άπη]λευθ[ερωμέ]ν[η ΰ]π[ό Μ]νησι-
μάχ]ου τ[οϋ] Φιλώτο[υ, ξ]ενι[κ]ή, ε-
30 δωκε]ν τ[ή πό(λει)] διν(άρια) ΚΒ<'.

(χινά' τε?αα)

330· στ. 1-20. Έν στίχ. 1 υπόκειται Ισως ο
ταμίας Κριτ,όξενος Νικ ο λάου], όστις σαφώς συγ-
κομίζεται έν στ. 5" έν στ. 6 άναμένομεν εξάμην\ον
έν στ. 7 διεσώθησαν γράμματα ένδεκάτην άλλά
το έπιφερόμενον αργυρίου (ούχ'ι Άγαγυλίου) δηλοΐ
οτι πρόκειται περί οόσεως τοΟ τιμήματος- έπειδή
οέ το ΤΗΝ ΡΟ είναι σαφές και προ αΰτοϋ δεν
υπάρχει το εις, εϊκάζομεν ό'τι παρέλιπεν αύτό ό χα-
ράκτης. Το έν στ. 8 έτους έχει τινά πιθανότητα.
Έν στ. 9-20 συγκομίζονται τινα μονήρη γράμ-
ματα, άλλ' ασφαλής λέςΊς ουδεμία.

330. στ. 21-25. Τά ύπολειφθέντα γράμματα
ήρκεσαν, ίνα άναγνωρισθώσιν οί έν άριθ. 316 στ.
20-24 άρχοντες, καϊ ίνα συμπληρωθώσιν άσφαλώς'
έπίσης της άπελευθέρας ή συμπλήρωσις έπιβάλ-
λεται οπο ιχνών / _ I / Σ. Έχ της ασφαλώς δια-
loading ...