Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 122
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0134
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
122 θεσοαλικαι έπιγραφαί' ΰπο Ά Άρβανιτοπούλου. αε ιοπ

Λες, έκ των περισωθέντων ιχνών συναγόμενον ράκτης άφίνει αριστερά λίαν εύρεΐαν φαν, ίσως

πλήρως. διότι έπεπρόσθει έτερος συνημμένο; λίθος.

334" στ. Η-10. ΈπΙ στρατηγοί; Φιλίσκον εί-
δομεν δνω έν αρ. 314 στ. 15 ίτι έταμίευσε τήν Μρΐ*. 337* 338' 339 (είχ. 28* 29 30' ΜΕ

πρώτην έξάμηνον----%άρης ό Μενεδήμου· ένθάδε I 15 το ο, /?, Βάθρον, λευχοΟ κάλου μαρμάρου,

αναγράφεται Αυτόβουλος 6 Σίμον ανευ εξαμήνου' άκέραιον, πλην όλίγου της δεξιάς έδρας, άποκο-

άλλ ή αναφορά τοΰ μηνός Απολλώνιου ϋποδηλοϊ πέντος καϊ άποσχισθέντος" και κατά τάς τεσσάρας

τήν πρώτην επίσης έζάμηνον' πρόκειται άρα ούχΐ στενά; εορας φέρει διπλούν, εΐσέχον γεϊσον ϋπό

περί ενος στρατηγοί), άλλα περί δυο ομωνύμων, ών το άβακοειδές μέτωπο ν, ό'περ προεξέχει ή επάνω

0 εις φαίνεται ών πάππος του ετέρου, του σχήματος επιφάνεια διατηρεί ουο τόρμους πελμάτων, μήκους

των γραμμάτων μή παρουσιάζοντος μακράν χρο- εκατέρου 0*23, ένθα έγομφοϋντο οι έγχύσεως μο-

νιχήν διαφβράν όντως δέ πολλοί Φύίοχοι της με- λύβδου οί άκροι πόδες χαλκό Ο άνδριάντος τελείου

γαλής εν Γυρτών, οικογενείας αναφέρονται, ώς εί'- άνθρωπου. γυμνοί) πιθανώς" ούτος ει/ε προτεθει-

δομεν έν άρ. 314 στ. 14-19. Ο ένθάδε ταμίας μένον το οεςιον σκέλος, κεκαμμένον εις το γόνυ,

φαίνεται ύπαρχων και έν άρ. 322 στ. 6-9. Εν πατούν δι' όλου του πέλματος, το οέ άριστερόν

στ. 9 ϋπάρχουσιν ίχνη γράμματος ημερομηνίας άποτεθειμένον παραπλεύρως και τι οπίσω, έντετα-

Ε' ή ΙΙ=Ρ. Έν στ· 10 υπάρχει κενόν διάστημα μένον και φέρον το μείζον βάρος του σώματος,

ύψ. 1)03, ένθα όμω: ουδέν ίχνος γράμματος δια- πατούν δέ ομοίως δι' ό'λου τοΟ πέλματος." προ των

κρίνεται' πιθανώτατα έγένοντο έςίτηλα τά έκεϊ μεγάλων τόρμων διετηρήθησαν δύο μικροί, κυκλι-

ύπάρχοντά ποτε. κοί, πιθανώς προς γόμφωσιν δόρατος, σκήπτρου, ή

33ο το Α. Επειδή έν τη περιγραφή είδομεν δτι ομοίου τίνος συμβόλου, όπερ έκράτει ό άνδριάς, ή

άριστερόΟευ τοΟ λίθου ήρμόζετο έτερος, ίχνη δ' έξα- κα'ι του άκρου της ήρωϊκώς άνερριμμένης χλαμύ-

λείψεως επί του μετώπου της έδρας β δεν έξακρι- οος' της έμπροσθεν έδρας ελάχιστον διετηρήθη

βουνται, είκάζομεν ότι έπι του ετέρου εκείνου λί- κατά το δεςιόν τέρμα" ή δεξιά έδρα έχει σφυρηλα-

Οου ήσαν έπιγεγραμμέναι απελευθερώσεις, ών ό τηΟή πανταχού ΰπο μεταγενεστέρων, μετ χύτης

τελευταίος στίχος έσχε συνέχειαν έπι τούδε. Τόν δέ κα'ι υπάρχουσα ίσως επ αύτής έπιγραφή' της

στρατηγον '^λβξαΊΊίρον είδομεν άνιυ έν άρ. 322 άριστεράς ελλείπει τι δεξιά" ή όπισθεν έπιφάνεια

στ. 2 καϊ έν Λ Ε 1916 31. Οί χρόνοι αύτοΰ φαί- διετηρήθη σχεδόν ακέραιος.—-"Γψ. 029. πλ. 073,

νονται κείμενοι πιθανώς όλι'γον πΧ. π*/.· ^ «55.

335 τό Β. Ιχνη τινά γραμμάτων έν στ. 1. έξ Επί της έμπροσθεν έδρας ο έχαράχθη ή Οπ άρ.

ών μόλις συνάγεται Ν, δηλοΰσιν ότι έκεϊ άνεγρά- ·>3/ επιγραφή άβαθώς και επιμελώς, άπετρίβη δέ

Φετο ο άναμενόμενος ταμίας μετά του στρατηγού. ίσχυρώς' αύτη αποτελεί τήν άνάθεσιν ύψ. γραμμ.

Το Φ του Φιλάγρου δηλοΟσιν εμφανώς περισωθέντα 0 027-0 03, διάστιχ. 0025" έπι δέ της άριστεράς

ίχνη ό αυτός βεβαίως αναγράφεται Βίλαργος έν εορας έχαράχθη ή ύπ άρ. 338 τό Β επιγραφή

στ- 3, τό μέν διά τήν και έν Θεσσαλία άστάθειαν βαθέως και σχεδόν έπιμελώς" δψ. γραμμ. 0012-

της προφοράς έν τοις τοιούτοις, ήτις είναι γνωστή 0015, διάστιχ. 0004, άφ' ού έξεκολάαιθ/ έτερα

(»ς Μακεδόνικη, π. χ. Βίλιππος Βάλακρος Βερε- προγενεστέρα ή 338 τό Λ, ής ΰπελείφθησαν ικανά

νίκη κττ., το δέ διά την ύγρότητα τοΟ Ρ έν τω γράμματα, μετρίως βαθέως και ουχί έπιμελώς

ΡΓ-ΓΡ. Οί έλευθερωταί είναι βεβαίως αδελφοί, δ χεχαραγμένα, ών Οψ. 0009-0014, διάστ. 0004"

δέ Αέων φαίνεται ών υιός τοΰ Γενναίου. Λπο τοΰ ότι αύται άπέχουσιν άλλήλων χρονικώς, δεικνύου-

τέρματος της έπιγραφής υπάρχει έπι τοΰ ύπολοί- σιν άλλα τε και ή γραφή Σ μέν έν τή Α, □ δέ έν

που του μετώπου εύρΰ κενόν ύψ. Ο07 άνευ ιχνών τη Β έπι δέ τή; όπισθεν επιφάνειας γ έχαράχθη

εξαλείψεως. ή ύπ άρ. 339 έπιγρατ,τ, ϊ-'ι προγενεστέρας, έξα-

336" στ. 1-3. ΓοΟ στ. 1 ΰπέρκεινται ίχνη γραμ- λειφθείσης τελείως, πλήν τίνων άποκομμάτων

μάτων δύο ή τριών στίχων, άποτριβέντιυν' ό χα- γραμμάτων, μετρίως βαθέως κα'ι άμελώ;· ύψ.
loading ...