Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 131
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0143
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1917 θεσσαλικαι έπιγραφαί ύπδ Α. Αρβανιτοπούλου. 131

λοιτ Ευφημία, ή ά[π]ηλευθερωμένη ΰπό Μνησ[ι]μά-
χον τοΰ 'Αβρίου, έδωκε τή πό— λει τ« γεινόμενα
δι(νάρια) ΚΒ| <'.

δ (346 πρβ. Α Ε 1913 149)

Χ-·.γο: '>ί/.ι. ϊξ -εςίπου χ.γ.<> της άρ/ης ίϊναι τελείω; άποτετρΐ[λ;χένοι.)

Λ "Ετους.....- -]ου Κ[α]ίσαρο[ς....., ταμιεύοντος

της] π[ό(λεως)] Τ[ι]μολ[ά1ο[υ τ]οϋ [Ά]λ|ε]ξ[<ί]ν[δρο]υ [την —
έξάμη]ν[ον, στρ(ατηγοΰντος)] Θ[εμ]ιστ[ογένους* δείνα, ό

<ιπε]λ(ε"|υ|θ]ερ[(θ]θ1|ς ύπ<> - - - - -.........

5........ εδ]ω[κεν] τ(ή) π|ό(λέι)] δι(νάρια) ΚΒ <'.

343 στ, 1-4. Ό άναθείς θά ήτο Α&ηναγόρας
ίποβ την κάτω παραπομπήν), διότι ίχνη τινά Ο,
εβδόμου ««ρίπου γράμματος άπό της αρχής, δια*
κρίνονται, καίπερ ού/'- ολως σαφώς" τοΟ δέ πατρι-
κοΟ τάδε περίπου τά ίχνη διετηρήθησαν Μ&· · ΙΙΠΟ,
ί: ών προκύπτει τη βοήθεια των έν ΑΕ 1910 "29
άριθ. 278 -τ 34 -3ο μάλλον Μενέττου ή Μενετ-
τ,ίου, ζττον Μενίππου. Της ανατεθείσης τά πρώτα
γράμματα ίίναί ή ΚΡ ή Μ. ων τά -ρώτα πιθανώ-
τερα πρβ Κρανοδίκα, Κρανόπολις εν 10 ΙΧ2
692 καί 14" το πρώτον συνθετικόν φαίνεται δν το
κράνος Ικραναός)" ώστε Κρανοβούλα σημαίνει την
εχουσαν ίσχυράς ζουλάς. Ο πατήρ αύτής θά είναι
προπατωρ της οικογενείας Αρμενου, ης πολλά
μέλη έμφανίζονται έν άριθ. 310 και 311. Η ένά-
;ετο: ν.υτη Κρανοβούλη θά έξετέλεσε μεγάλας
ευεργεσίας, άφ' ου έπέτρεψεν ό δήμος νά έγείρη
χύτη ανδριάντα ο υιός. Οί χρόνο; της επιγραφής
φαίνονται κείμενοι ολίγον μετά τό 50 πΧ, οπερ
αποτελεί δείγμα πλούτου καί άκμής έ'τι, άφ'οδ έν
μικρά πάλει άνηγειροντο τέως πολλοί ανδριάντες,
χαλκοί μάλιστα-

344' στ. 1-5. Ο στρατηγός, λησμονηθείς έν
άρ/ή, προσετέθη έν τέλει της άπελευθεραισεως.
οπερ ούχΐ ασύνηθες" φαίνεται οέ πιθανώτατον ότι
ο ένθαδε Μενεκράτης είναι ο αύτος τω έν άριθ. 332
στ. 2, ίρξαντί τω 20-19 πΧ. άφ ού και εχεΐ
ταμίας 4ναγράφεται - - - ανδρός, ήτοι Αλέξαν-
δρος ο δ' ίν αριθ. 342 τό Β στ· 10 Μενεκρά-
ιης, έστ:άτηγησεν ενα σχεδόν αιώνα μετά τούτον"
δύναται όμως νά θεωρηθή απόγονος έκείνου. Λόγω
τοΟ συν-ομωτέρου τυπικού, δεν άνεγράφη ένθάδε ό
πατήρ τού τχμίου. ούτι ή ΐοιότης αυτού ώς 2^-

βασιήου, ού'τε τό έτος άπο Σεβαστού. Αί έλευθε-
ρώτριαι φαίνονται ούσαι μήτηρ και θυγάτηο.

344" στ. Β-9. Η άπελευθέροοσις αύτη έτελέ-
σθη έπ'ι τών αύτών τη προηγουμένη αρχόντων διό
δέν άνεγράφησαν ούτοι πάλιν. Τό φΡ της άπελευ-
Οέρας είχε χαράξει διαστρόφως ό χαράκτης, αλλά
διώρθωσεν εύδιακρίτως" μή ε/ων δέ ύπό τον στ. 6
χώρον προς περάτωσιν της αναγραφής, έγραψε τους
στ. 7-9 εις δευτέραν σελίδα άνω καί δεξιά εις τό
άντίστοι/ον ύπέρ τον στ. 1 διάστημα. Η Νικαοώ,
παρά τό Νικασίπολις ύποκορισθεϊσα, ήτο ή μήτηρ
ή σύζυγος τού Σ!μου. Διά τού γινόμενον νοείται
εύχερώς τό τίμημα τών 22 */2 όηναρίων' διό δέν
εγράφη, κατά σπανίαν ό'μως έξαίρεσιν διότι έν
έπισημοις γράμμασι πάντοτε αναγράφεται.

345. στ. 1-3. Ό στρατηγός Αρμών είναι
γνωστός έξ έπιγραφής τών Γόννων 16 IX, 1044ά,
έστρατήγησε δ' έντός της Α' μΧ έκατονταετηρί-
δος, ώς δεικνύει τό σχήμα τών γραμμάτων έκεί-
νης τε καί τήσδε της έπιγραφής. Περί τού έλευ-
Οερωτού βλ. αριθ. 334 στ. 6.

345" στ. 4-8. Γό δεύτερον Λ τού πατρός τοΟ
ταμίου έγραψεν ό χαράκτης ώς Δ. Ό στρατηγός
Κνλλος είναι γνωστός έξ έπιγραφής τών Γόννων
10 IX, 1041 βο ώς υίός τού Εύβιότου (ομοίως
έν ΑΕ 1913 182) καί ώς τό πρώτον καί τρίτον
άρξας, και έξ έπιγραφών της Ααρίσης 10 ΙΧ2 543,
ό αύτός πιθανώς έν ταύταις, έν ω ό έν 532 φαίνε-
ται λίαν αρχαιότερος, πλέον ή πάππος τούτου" ό
ένθάδε είναι πιθανώς ό υίός τού Εύβιότου της Α' μΧ
έκατονταετηρίδος' έπεται δέ τούτω χρονικώς Κύλλος
ό Εύβιότου, Ό έν ΑΕ 1913 108. Περί τού έλευθερω-
τού βλ τά εις αριθ. 310 στ. 8-15 σημειωθέντα.
loading ...