Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 155
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0167
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

Κίναιόοι μυλω&ροί υπό Κ. Κουρουνιώτου. 155

ΜΥΛΩΝ ΑΡΧΗΣ υποδεικνύει τήν ιδιότητα τοΰ αν-
δρός ώς τοΟ κυρίου και διευθυντού τοΟ μυλώνος
έν ω γίνονται αί παριστώμεναι πράξεις. Πλην τοΰ
(μεγαλοπρεπούς βαδίσματος,προς εξαρσιν της σοβα-
ρότητος αϋτοΟ χρησιμεύει και ή διά τοΟ μακρού
ιματίου άμφίεσις.

Πρό τοΟ μυλωνάρχου επαναλαμβάνεται σχεδόν
άπαραλλάκτως ή σκηνή της αλέσεως δια της ί~:
της τραπέζης τεΟειμένης χειροκινήτου μύλης. Πα-
ρελείφθη μόνον ή έτυπώθη λίαν ασαφώς ό κάτω
λίθος τής μύλης. Ή άλοΰσα μορφή, γυμνή πιθα-
νώς (ίσως έτυπώθη και ένταΟθα κακώς ό λεπτός
βραχύς χιτών ταύτης), βλέπει προς τά οπίσω
ύψοΰσα μετά τρόμου τόν άριστερόν βραχίονα, όπως
προκαλέση τήν άποτροπήν του κτυπήματος, δι' οδ
απειλείται Οπό της γνωστής ήδη και όπισθεν της
σκηνής της αλέσεως διά τοΰ όνοκινήτου μύλου πα
ρισταμένης μορφής κορυνηφόρου (;) ανδρός *. Είνε
ούτος και ένταΟθα καθ' όμοιον τρόπον διά πλα-
τέως ζώματος περί τήν όσφϋν και κωνικοΰ πίλου
ένδεδυμένος και επαναλαμβάνει άτονώτερόν πως
τήν στάσιν και τάς κινήσεις τών χειρών της ήδη
περιγραφείσης πρώτης κορυνηφόρου (;) μορφής,
άλλ έχει προσθέτως ούτος και σχοινίον, μέλλον
προφανώς να χρησιμεύση ώς δεσμός έν τή αριστερά

Λίαν δραματική σκηνή ακολουθεί δεξιά μετά
τήν άρτι περιγραφεϊσαν μορφήν (είχ. 4) (ΑΕ ε. ά.
είκ. 6). Ανήρ φέρων τον κωνικόν πίλον και τό
,Ιώμα ακριβώς όπως και οι περιγραφέντες ήδη
κορυνηφόροι ( ; ) έχων ένηγκαλισμένον περ'ι τήν
όσφύν άνδρα τοΟ τύπου τοΟ είκονιζομένου όπι-
σθεν του περιάγοντος τήν μύλην ονου, φέροντα
έλαφρόν ένδυμα έρριμμενον άπό τοΰ άριστεροΟ

1 Ίματιοφόρος μορφή φαίνεται έπιστατοΰσα και εις τάς διαφό-
ρους άρτοποιητιχας εργασίας τών ανάγλυφων τοΰ μνημείου τοΰ Εύρυ-
σάκους (ΒΙϋΠΐηβΓ ΤβΟ&ΠΟΐ.8 I σελ. 40 είκ. 14 α 6).

2 Ουδεμία μορφή της είχόνος χαρακτηρίζεται καβ' οιονδήποτε
τρόπον ώς γυναικεία. Ή δηλουσα τ4ν μαστόν δήθεν έςόγχωσις (ώς
αναφέρει ό Βερσάκις σελ. 55) ΰπό τήν άριστεράν μασχάλην της ίν-
ταϋθα περιγραφικής μορφής (είκ. 6 τής ΑΕ) δεν ΰπάρ/ει. Ιΐιριττόν
είναι να έπαναλάδωμεν και ένταΰθα τό σφαλερόν τής αντιλήψεως τοΰ
πρώτου ίχδότου /αραχτηρίζοντος και πάλιν (σελ. 56) ώς πίθον ή
σάκκον πλήρη αλεύρου τό ΰπό τής μορφής φερόμενον σχεΰος. Επίσης
ούδένα λόγον Ιχουσι τ» γραφόμενα έν τή αύτη σελ. 55 τής ΑΕ περ!
αγνοίας προοπτικής και στρεδλώσεως μορφών. Ουδέν τοιούτον υπάρ-
χει έν ταϊς μορφαΐς τής εικόνος, τούναντίον αί κινήσεις είνε ορθότατα
Ισ/εδιασμέναι.

βραχίονος, ώθεϊ τοΰτον προς στύλον εΰρισκόμε-
νον δεξιά, αίρων αύτόν τρόπον τινά άπό τοϋέδά-
φους, Ίψ' ού φαίνονται οιονεί συρόμενοι οί πόδες
αυτού, ώς άνθιστάμενον και ζητοΰντα νά άποφύγη
τήν προσέγγισιν προς τόν στύλον, χρησιμοποιών,
όπως κρατήται μακράν καί τόν προτεταμένον άρι-

4: Σκηνή &εομ$νσροκ και όνοκίγί/τος μνλη.

στερόν βραχίονα, "Ανωθεν τών κεφαλών τών δυο
τούτων ανδρών ή έπιγραφή ΚΙΝΑΙΔΟΙ. Εχ τοΰ
έτερου μέρους τοΰ στύλου άλλη μορφή τοΟ τύπου
τών κορυνηφόρων(;) έχουσα τους βραχίονας περ'ι
τόν στύλον φαίνεται, οτι προσπαθεί νά σύρη προ;
τούτον τόν ύπο του άλλου όμοιου αύτώ ανδρός
ώθούμενον, λαμβάνων αύτόν άπό τοΰ καρποί) του
άριστεροΟ βραχίονος, ό'πως κάμψη τήν διά τοΟ τετα-
μένου βραχίονος τούτου έπιφερομένην άντίστασιν
εις τήν ώθησιν προς τόν στύλον. Τπέρ τήν κεφα-
λήν τούτου ή έπιγραφή ΤΙΜΩΡΟΟ' παρά τήν βά-
σιν τοΰ στύλου έμπρός φαίνεται μόνον το άνω μέ-
ρος τοΰ σώματος γυμνού άνδρός καθημένου όκλα-
δόν προς δεξιά έπ'ι τοΰ έδάφους, ίσως δέ προσδεδε-
μενου ήδη έπ'ι τοΰ στύλου, κα'ι τείνοντος εκατέρω-
θεν τους βραχίονας" ή αριστερά αύτοΰ χειρ φθάνει
μέχρι τοΰ φαλλοΰ(;) τοΰ ονου, ή δέ δεξιά μέχρι
τοΰ άριστεροΰ ποδός τοΰ προς τον στύλον ωθουμέ-
νου άνδρός' ή κεφαλή τοΟ κατακειμένου τούτου λεί-
πει, άσφαλώς άποθραυσθεΐσα μετά μικροΰ ελλεί-
ποντος τεμαχίου τοΟ σκύΐ-ου.

Εμβολοειδές τι σχήμα παρά τους πόδας τής
όκλαζούσης μορφής είνε ίσοις απλώς αποτέλεσμα
κακής τυπώσεως.

Ότι αί πλεϊσται τών εικονιζόμενων σκηνών πα-
ριστώσι κατά τό δυνατόν συμφώνως προς τήν
αληθή πραγματικότητα πράξεις έκ τών γινομένων
έν τώ μυλώνι προς παρασκευήν αλεύρου είνε άνε-
loading ...