Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 156
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0168
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
λ ε ιητ

πίδεκτον αμφισβητήσεως, άλλ' ότι έν τώ συνόλω
ή παράστασις δέν άποοίδει άπλώς σκηνήν ΐκ τοΟ
καθ' ήξεραν βίου έν τω μυλώνι. καθίσταται Φανε-
ρόν προ πάντων έκ τών υπερβολικών χειρονομιών
έν αντιθέσει προς αλλάς όμοιας παραστάσεις (π./.
ΒΙΰΜηβΓ, ε. ά. σ. 40, είχ. 14« και εικ. 15) έκ
τοΰ άριθμοϋ των έξαναγκαζόντων εϊς την έργασίαν,
δπερ οέν δύναται τις νά πιστεύση, ότι συμφωνεί
προς την πραγματικότητα και τέλος έκ της τελευ-
ταίως περιγραφείσης σκηνής της δεσμεύσεως.

Αί έπιγραφα'ι ΚΙΝΑΙΔΟΙ και ΤΙΜΩΡΟΟ νομίζω
πράγματι, ό'τι παρέχουσιν ήμϊν την κλείδα προς
χατανοησιν της σημασίας της παραστάσεως, ώς
ήκασεν ήδη ο Βερσάκης (σ. 57).

II λέξις κίναιδος οέν ει/ε πάντοτε την γνωστήν
αίσ/ράν σημασίαν του καταπύγονος. Οί,βίΓΟΠηβ
εν Κθν. άθ ρΐιΐΐοΐ. ϊ, σ. 1"2(> έ. και ό .ΓβΗπ έν
Υνβηά^θπι. <1 Οοΐιιπιΐ) ίη ά. \τ\\\ά ΡαηιρΗΠί (ΑβΙι.
ά. Βηϊγ. ΑΙίβιΙ. I, 1857) σ. *2Β έ. παραθέτοντες
τά σχετικά '/ωρία των αρχαίων άποδεικνύουσιν,
ότι κίναιδοι έκαλοϋντο και οί ανήκοντες εις τάξιν
τινά υποκριτών ή χορευτών, οίτινες δια αστείων
/ορών και απαγγελιών ή ασμάτων, ίσως και άσε-
μνων, έπε/είρουν νά διασκεδάζωσιν τό πλήθο;
ομοίως δέ μαίνεται, ότι έκαλοϋντο κίναιδοι καϊ τά
θεατρικά έργα, ή τά ποιήματα, άτινα έ/ρησίμευον
εις τάς παραστάσεις τών ανθρώπων τούτων

Οποίου είδους υποθέσεις έπραγματεύοντο οί κί-
ναιδοι δέν γίνεται ακριβώς γνωστόν διά τών όλί-
γων περισωΟεισών μέ/ρις ημών περι τούτων ειδή-
σεων. Ως παρετηρήθη ήδη, { ΟανβιηδβΤί/- 8α(/Ηο
Οίοί. έν λ. ππιϊιι]8 σ. 1902) τοΟ Αθηναίου αί
σχετικαΐ ειδήσεις, αίτινις άποτελοΰσι την κυριω-
τέραν μαρτυρίαν περ'ι τών κιναίδων εινε συγκεχυ-
μένα·., ραίνεται δ' όμως πιθανώτατον, ότι καϊ ού-
τοι ανήκον εις το αύτο είδος της έλαφρας κωμω-
δίας, εις ο καϊ οι μίμοι και οί φλύακες, άτινα ήκ-
μαζον κατά τους Ελληνιστικού; /ρόνους. Παρά
Σουίδα (εν /. Σωτάδης ταυτίζονται τρόπον τινα
οί κίναιδοι προς του; φλνακας

Οί μίμοι ώς θέματα ει/ον συνήθως έπεισόδια έκ
του ϊδιωτικοΟ βίου, περί δέ τών φλυάκων γνωρί-
ζομεν προ πάντων διά της μελέτης τοΟ Ηθ^άθ-
ιτιαπη (ϋίθ ΡΗ1γ8ΐ{θη(ΐ3Γ8ΐ;θ11. ειιιί ββΐΏΒΐΙβη V»·
8βη έν Ι^ΗγΙί. 1886 σ. 260 εξ.), δτι τά θέματα

αυτών έλάμβανον άλλοτε μέν παοωδοΟντες μυθο-
λογικά; πράξεις, άλλοτε δ' εκ τοΰ καθ' ήμέραν
βίου. Ισως όλίγω μάλλον άνειμμένοι ήσαν οί κί-
ναιδοι, ως δεικνύει πιθανώς και αϋτό το έ/ον οπωσ-
δήποτε άρ/ήθεν την αίσχράν σημασίαν όνομα,
και ή κακή ρήμη τούτίον κατά τους Ρωμαϊκούς
χρόνους.

Πάντως και ούτοι εϊνε ρυσικον νά ύποθεσωμεν,
ότι έλάμβανον τά θέματα αύτών έκ του ιδιωτικού
καθ* ήμέραν βίου, είτε παρωδοΰντες, είτε αφηγού-
μενοι έν τινι υπερβολή καθ' αύτάς κωμικάς πρά-
ξεις. Ότι και σάτυραι καυστικα'ι ήσαν ίσως ενίοτε
οί κίναιδοι Φαίνεται έκ της ιστορίας του κιναιδολό-
γου Σωτάδου, όστις έν τοιουτω πιθανώτατα ποιή-
ματι σατυρίσας τον Πτολεμαίον, εύρε λίαν κακόν
τέλος (Άθην.).

Τοιούτου κιναίδου, κωμικού δράματος, είκονο-
γραφησις πιστεύω, ότι εϊνε ή παράστασις του ήμε-
τέρου σκύφου. Ό ΚοβθΓΐ έν Ηογπθγ. ΒβοΙιβΓ
αποδεικνύει, ότι αί παραστάσεις ενίιυν σκύφων τοΟ
είδους του ήμετέρου, ους ώνόμασεν Ομηρικούς δεν
έ/ρησίμευον μόνον προς περιγραφικήν άπεικόνισιν
σκηνών της Ιλιάδος καί της Οδύσσειας, άλλα καϊ
άλλων ποιημάτων και δραματικών έργων, λίαν δέ
πιθανόν εϊνε. ότι και έργα της έλαφρδς κωμωδίας
εΐκονογραΦούντο επί τών σκύρων τούτων, τοσούτω
μάλλον, όσον ταύτα προ πάντων ήσαν έν κοινή
/ρησει καθ' ους /ρόνους ήκμαζεν ή βιομηχανία
τών Μεγαρικίΰν σκύλων.

11 συνήθεια τών άγγειογράφων τής Μεγάλης
Ελλάδος νά κοσμώσι κατά την 5 πΧ εκατονταε-
τηρίδα τά άγγεϊα αύτών διά σκηνών εϊλημμένων
έκ φλυάκων εινε γνωστή, ότι δέ πρόσωπα εξ ώρι-
σμένων μίμων έ/ρησιμοποιήθησαν ομοίως εις κό-
σμησιν αγγείων συγ/ρόνων προς τον σκύφον ήμών
αποδεικνύει το ύπό την Άκρόπολιν εύρεθέν άγγεΐον
τών μιμολόγων, όπερ έδημοσίευσεν ό \\Γ8ί.ζίη^θΓ
έν ΜΙΗ. 1901 σ. 1 εξής.

Έπεισόδια τοϋ' βίου τών δούλων πάντοτε καϊ
συ/νότατα έ/ρησιμοποιοΰντο ύπο τών άρ/αιων
κωμικών, καϊ ή τιμωρία δ'αύτών πολλάκις έλή-
ΐθη ώς κωμικός παράγων [Κυ,Ηη&βη εις Τθγ. Αηάι\
199). II έν τώ μυλώνι έργασία έθεωρεϊτο ώς λίαν
έπαχθής. Μία δέ τών βαρυτάτοιν πιθανώτατα τι-
μωριών αίτινες έπεβάλλοντο εις του; άμαρτάνον-
loading ...