Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 160
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0172
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
160 Επιγράφω, έκ Πλαταιών νπο Ά. Σκιά.

λε 1917

μαι, προ αύτοΟ δέ ό ύποθετικός σύνδεσμος ή. 7 (ΘΜ 1090- είχ. 3-4).
Εν στ. 6 ίσως κείται κύριάν τι όνομα σύνθετον έκ

του άλκήί έχοντος κατά διάλεκτον εν άρχη β αντί Μέγας έπιχώριος ασβεστόλιθος όλως άκατέργα-

τοΰ α (εΑκα --), όπερ ώς έκ της έτυμολογίας της στος και πανταχοΰ, μάλιστα δέ όπισθεν καϊ προς

λέξεως δέν Φαίνεται άπίθανον (πρβ ΡΓθ11\νϊΙζ, δεξιάν βαθέως και ισχυρώς διαβεβρωμένος, έχων

Είγπι. \νδΓί. ένλ. άλκή)' καίτοι ύπάρχουσι Βοιω- ύψος περίπου 1 20, πλ. περίπου 0 90, πάχ. περί-

τικά όνόματα τοιαύτα έχοντα εν άρ/η α, άλλ' ίσως που 050. Το φέρον τα γράμματα μέρος εινέ πως

ό τύπος τούτων είνε νεώτερος. Περί του πέντε ομαλώτερον τοΰ λοιποΟ, άλλα κα'ι αύτό ϊσ/υρώς

παρά Βοιωτοϊς πρβ ΤΗητηη ΗαπάΙ). ά. £Γ. Όϊβΐ. διαβεβρωμένον. Τά υπάρχοντα γράμματα όμως,

§ 236, 10. καίπερ έφθαρμένα έν μέρει, είνε ίκανώς ευανάγνω-
στα, καθ' ό μεγάλα και βαθύτατα κε/αραγμένα.

β (ΘΜ 1097). Το πρώτον γράμμα 'ίγει μέγεθος 0 16, τά δύο

ακόλουθα 010-11, τό δέ του δευτέρου στί/ου

Μικρόν τεμά/ιον λευκού μαρμάρου άκέραιον 007. Κατέκειτο έπ'ι του εδάφους εντός του περι-

μόνον προς άριστεράν. Ύψος 0083, πλ. 0045, βόλου τή ς άρ/αίας πόλεως κατά τά μέσα πεοίπου

πάγ. 004. Γράμματα μικρά μετά έξωγκωμένων τοΰ μεταξύ του ανατολικού και τοΰ δυτικοΰ τεί-

τών άκρων. Μέγεθος αυτών 0005. Ανω ύπάρχει χους διαστήματος παρά τήν σημερινήν έν -/ρήσει

ικανός χώρος κενός γραμμάτων. Εύρετήριον Μου- όδόν άπο Κόκλα εις Κριεκούκιον. Ομοιότατος προς

σείου Θηβών αριθ. 1097. τοΟτον λίθος και άκριβώς τά αυτά φέρων γράμ-
ματα μνημονεύεται έν τη προς τήν Άρ^αιολογι-

ΩΝΟΣΟ -ωνος κ*Ίν ^ταιρείαν αναφορά τοΰ άοιδίμου εφόρου τών

αι ςι ν -αίων αρχαιοτήτων Π. Σταματάκη της 30 Μαρτίου

ΚΛΕΩΝ Κλεων[ουμ-- '871 ώς εύρεθε'ις έν τη αύτη περίπου θέσει1, έν

ΓΕΙΤΟΝ -γείτον[ος η καϊ ό παρών, και μετακομισθείς εις τήν τότε έν

/ \ΗΣΛ τη έκκλησία τοΟ χωρίου Κόκλα ύπ' αύτοΰ καταο-

τισθεϊσαν, ήδη δέ άπο πολλών ετών μη ύ^ισταμέ-

Εν στ. 2 πιθανώς κείται ή κατάληξις έθνικοϋ νην μικράν συλλογήν, άναγράφεται δ' ώσαύτως

τίνος όνόματος, οίον θηβ αίων ή 'Α&ηναίων. Περί καϊ έν τφ ύπ' αύτοΰ τή 30 Μαρτίου 1872 ύπο-

τής δι' ΑΙ δηλοόσεως της διφθόγγου αι έν τω Δ' βληθέντι καταλάγω της συλλογής έκείνης ύπ' άριθ.

αΐώνι πρβ. ΜβίβΙβτ Ό\β #πθο1ι. Πΐαΐ. I 238. 12. Επειδή όμως ό ύπ' έμοΰ εύρεθείς λίθος κατέ-

"Ισως καϊ τοΰ στ. 1 τό τελευταϊον γράμμα άνή/ει /.ειτο έπί τοΰ εδάφους, ώστε δυσκόλως ήδύνατο νά

εις έθνικόν τι, οΤον Θ\εισπιενς. Στ. 3 τό ε δέν έχει διαλάθη τον Σταματάκην, πιστεύω ότι δεν ύπήρ-

τραπή εϊς ι, ώς έν τή άρτίως ύπό Ν. Γ. Παπα- χον δύο λίθοι τήν αύτήν φέροντες έπιγραφήν,

δάκη έκδεδομένη έπιγραφη έκ τοΰ έν Κορώνεια άλλ' ότι ό Σταματάκης απερχόμενος έκ Πλαταιών

Χαροπείου (Άρχαιολογικόν Δελτίον 11 σ. 218 στ. παρήγγειλεν εις τόν φύλακα τών αρχαιοτήτων νά

19: Κλίωνος, αλλά καϊ Κλέωνος έν άλλη Βοιω- μετακόμιση τον λίθον τοΰτον εις τήν συλλογήν,

τικη έπιγραφη αυτόθι σ. 261 στ. 21), Πρβ άλλ'ή παραγγελία δέν έξετελέσθη. Νΰν άπόκειται

ΜθίβίθΓ εν. άν. σ. 243. έν τω Μουσείω Θηβών καταγεγραμμένος ύπ'αριθ.

Έτερα τέσσαρα μικρά τεμάχια έπιγραφών εύ-

ρεθέντα έν τη άνασκαφη καϊ καταγεγραμμένα έν I Τήν Οέσιν Ιχ« σημειώσει ϋπ' άριθ. 12 ό Σταματάκης χ>ί έν

τώ Εύρετηρίω του έν θήβαις Μουσείου ύπ' άριθ. * 6*" ^ * τήν »ΑρΧ«.ολ.γ,χ},* Έταζαν το*,-

' Γ " ' >" 1 γραφιζω σ/εδιασματι των Πλαταιών, οπίρ και μετα την Οημοσιευσιν

1903 καϊ 1098 (τοΰ Δ' αιώνος, τό όεύτερον ίσως Τ0ο έν Αιηθηοαπ ϊοιπ-ηβΐ οϊ εγοΗ. VI (1890) πίν. XXIII πολί.

καϊ άρ/αΐότερον) καϊ 1096 καϊ 1099 ("Ρωμαϊκών τελειότερου διαγράμματος δέν είνε άχρηστον δια την άναγραφήν της

ι», , , λ » ,» , , θέσεως πολλών άρναίων τάφων χαί τίνων ερειπίων, έν οίς χαί τοΟ

χρονών όεν παρεχουσιν ουόεμιας Λέξεως αναγνω- πρ4. ·νβτολ3[{ δ[7;ύλου> ^ ^ εί?ον „. .Αμ£ρικανοί. (Πρβ 1]ρα.

σιν πιθανήν. «ι/.* 1899 ι. 43)
loading ...