Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 165
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0177
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1917

Έπιγραφαί έκ Πλαταιών υπό Α. Σκιά. 165

δτι εΐνε αστερίσκο; 1. Όλως άνεςήγητα φαίνονται γραφής έν Πλαταιαϊς ούδαμώς ήτο απροσδόκητος ,

τά έν α 2 μετά το όνομα Εύέ?»πιστος γράμματα, αφού ή πόλις αύτη ήδη έν έτει 300 παρίσταται

άτινα εΐνε κα! ελλιπή άνωθεν. Ταΰτα ούτε εις μίαν έχουσα ήδη έπίσκοπον 2, εύ'λογον δ' εΐνε νά συμ-

λέςιν δύναμαι νά αναγάγω μετά τίνος πιθανότητος περάνοιμεν δτι πολύ πρότερον είχε /ριστιανικήν

ούτε εις πλείονας, άναγινωσκόμενα δέ ώς Λατινικά κοινότητα. Ή σπουδαιότης της επιγραφής ταύτης,

αριθμητικά σημεία δεν φαίνονται ε/οντα θέσιν έν καίπερ ούτως ελλιπούς, δεν εινε μικρά δχι μόνον

Ελληνική επιγραφή, κα'ι δη έν καταλόγω άνθρώ- διά την μεγάλην αύτής αρχαιότητα, άλλά και διότι

πων μόνον έκ των ανατολικών μερών του 'Ρωμαϊ- παριστά την κατάστασιν τής έκκλησίας εισέτι άρ-

κοΟ κράτους προερχομένων. Τό δέ δεξιόθεν του τε- τιπαγή καϊ λιτήν, οί'α φαίνεται έν ταϊς Πράξεσι

λευταίου ονόματος σημεΐον νομίζω δτι δηλοϊ τρ τών Αποστόλων και έν ταϊς έπιστολαϊς τού Παύ-

τέλος του καταλόγου, ογι δέ τον όμώνυμον τού λου, αφού οί ανήκοντες εις τον κλήρον δεν κατέ-

άναγεγραμμένου πατέρα, έπειδή ούδενος άλλου χουσι Οέσιν διακεκριμένην έν τώ όμίλω τών πιστών,

αναγράφεται δ πατήρ. άλλ' αναγράφονται άναμ'ιξ μετά τών άλλων. Σύμ-
φωνος δέ προσέτι προς τάς άλλοΟεν γνωστάς περί

<0Τ,ίλη β) (βτ,|λη β) τής πρωτογόνου έκκλησίας ειδήσεις εΐνε και ή έκ

? παντοδαπών ανθρώπων και μάλιστα μετοίκων έξ

Ευελπιστος - - Κάλλιστος , , , « , ., , . Π

. ι α' \ν ■ ιι Ασίας συστασις αύτής' δτι ο ή πόλις τών II Λα -

Διονυσοδωροςπρ(εσρυτερος) Κύριλλος 1 ·

Καίος ό "Ιβ(ηρ) Όλΰμπι0ς ταίών κατά τούς '^ερωτέρους Ρωμαϊκούς χρό-

5 Άφροδά; Μαρτύριος νους ε'Χε τοιούτου; μετοίκους, είνε ήδη γνωστόν

"Αφόβιος Κυριάκος κα! εκ τή? υπ° Π. Καστριώτου έν ΑΕ 1899 59

Εύτρόπιοςπρεσβ(ΰτερος) Σωτήριχος κα(;;) **1 ύπ έμοΟ έν τη Έπετηρίδι του φιλολ. συλλά-

Φιλοκράτης άναγνώ(στης) Πολυκράτης γου Παρνασσού Δ' ( = 1900) σ. 137 έκδεδομένης

Ήρακλάς Πολύκαρπος έπιτυμβίου έπιγραφής, ήτις τούλάχιστον κατά την

10 Εΰάγριος Αθηνόδωρος έμήν άνάγνωσιν, ανήκει εις Ίουδαίαν γυναίκα.

Μητρόδωρος Σωτήριχος Πολύ παλαιά μοϊ έφάνη /.α! ή ακόλουθος χριστια-

Σόεμος Άθηνόδωρος'Αρμ(ένιος)
Καλλιστόνικος Ζηνόβιος

νική επιγραφή.

Ευστάθιος Άγαθόπους 16.
15 Σινπλίκιος Εΰτυχιανός

Φίλων πρεσβ(ΰτερος) Σΰμαχος Κίων μαρμάρινος άρράβδωτος ανήκων κατά πα·

Νικοκράτης Άγαθοφέρων σαν πιθανότητα εϊς τδ οικοδόμημα τής ύπδ τών

Ναζάριος Αππιανός Αμερικανών άνασκαφείσης και έν τώ σχεδίω τού

•Αναστάσιος Μάρκος ΑΐΉθΠ03η ,Ιουπι. ο£ βγοΙι. 1890 πίν. XXIII διά

»'Β**«ί Επίκτητος το0 άριθμο0 I δεδηλωμένης παλαιάς έκκλησίας,

εν η και απεκειτο εν τοις ερειπιοις. ι ψος αυτού

II εύρεσις τοσούτον παλαιάς χριστιανικής έπι- 2>84' ^άμετρος άνω 0,35. Τά γράμματα εχουσι

μέγεθος περίπου 0,035, εινε δέ κε/αραγμένα προς

i Π δίί.οθεν τοϋ κα «ί^νον μ.χράν σημεΐον Βίν φαίν.ται το £νω μΐ^ζ τ0ΰ κιάνος άπολήγοντα εις ύψος πε-

αιτα βεβαιότητος, όποιον εΐνε, διότι ή έγχαρσίως διατέμνουσα αύτδ / ί» Α ~ - \ *

γραμμή εΐνε πολύ έπίπολ.,οτεοον τών ετέρων δύο χεχαραγ^νη, χαί μά- Ριπου 1 Ι*· Δυστυχώς παρετηρησα την έπιγραφην

λιοτα κατά τό:πράς άριστεραν ήμισυ αύτη;, ώστε δύναται να έχληφθή ταύτην δλίγον προ τθΟ τέλους τής ανασκαφής,

χαί ώς τυχαίως κατ. συγχυρίαν τινα προστεβ,.μίνη, ,Ττ. όλόκληρος, ^ * δυνατόν νά παραμείνω έπί μα-

είτε μόνον χατα τό πρός άριστεράν μέρος αυτί,;. Ηιαν λοιπόν ή εγχαρ· ' ' · · ·» ,

σία αϋτη γραμμή θεωρηθη ώς άπό σκοποϋ ποοστεθειμένη, τότε τά κρότερον χρόνον εν Πλαταΐαΐς' τα Οί γράμματα

βημείον Ιχΐι σ/ήμα άστερίσχου μετα πέντε άχτίνων' έαν δέ μόνον τό ε(ν{ άποτετρίμμένα καϊ άμυδρά, καϊ προσέτι

ήαισυ αύτη;, τότε τ4 σηαεϊον θα όμοιάζη ποό; άνεστραμμίνον χαί . . , ~ δ/ 5> ί 'Ί

άρ.,τεοόθεν χεχ/,μένον γ·Ίαν δ' όλόχληρος ή γραμμή αϋτη Λε τυ- 'Ψ αναγνωσιν αυτών καθίστα δυσχερεστεραν η

/αία, τότε τά σημεΐον εΐνε λ. Περί των χατη/ητων Ι'δε Ηαηιαβ/ί

ϊν άν. 1 σ. 300 χαί 302.2. ί ίΐανηαη/ο έν. ά ii σ. 196 υποσ 2.
12 α 17
loading ...