Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 175
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0187
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Σουνίου άνασκαφαί ϋπο Β Στά?/. 17ο

λε ι»ι;

Ιίερατοϋντες την περί των τει/ών τοϋ έν Σουνίω
ίοουρίου βραχεΐαν ήμών εκθεσιν ταύτην, δέον νά
δηλώσωμεν ότι δεν άξιοΟμεν δτι παρέσχομεν πλή-
ρεις περί αύτοϋ γνώσε'ς, διότι και το σ/έδιον ήμών,
έχπονηθέν προχείρων υπδ του διαπρεποΟς άρχιτέ-
κτονοςκαί άρχαιολόγου Κ.0" Ορλάνδου, δεν δυνατά;
νά Οεωρηθή ού'τιυ πλήρες και ακριβέ; όσον Οά άπή-
τει ειδική τις περί φρουρίου μελέτη, στερούμεθα
δε και τών προς τοιαΰτην μελέτην εφοδίων · απλώς
ίδέαν τινά της συστάσεως αύτοϋ έν τω συνόλω κα·
έν γενικαΐς γραμμαϊς έκρίναμεν άναγκαϊον ίνα έν
τη εκθέσει ταύτη παράσχωμεν. Ίο φρούριον άλλως
τε υπέστη τοσαυτας μεταβολάς και τά τείχη αϋ-
του τοιαύτας έπισκευάς, ώς γνωρίζουσιν ήμϊν τά
σχετικά επιγραφικά μνημεία (πρ 3 Λ Ε 1900 139)
μαρτυροΰσι δέ και τά σωζόμενα λείψανα αυτών,
ώστε ή λεπτομερής και ακριβής έξέτασις πάντων
τούτων Οά ήγεν ημάς εις άνιαράν μακρηγορίαν.

Η όδός.

Ζήτημα, εύΟύς άπο της έναρςεως τών ανασκα-
φών έν Σουνίω, προύβλήθη ήμϊν τις ή είσοδος εις
το φρούριον και τις ή οδός ή άγουσα εις τά προ-
πύλαια του Ποσειδωνίου τεμένους, τά μαρτυ-
ροΰντα, «>ζ έκ της κατασ/.ευής αύτών ίπρ3 Α Κ
1900 πίν. 7 σ. I 19 , βεβαίαν την είσοδον άμαςών
εις το τέμενος.

Ή συνο/ή του τείχους και το άδιάσπαστον '
αύτοΟ άπο του τεμένους μέχρι τοϋ προς δυσμάς
λιμενίσκου, καθίστα το ζήτημα τούτο άξιον έρευ-
νης. Παρηκολουθήσαμεν, ενίοτε και διά σκάφης,
άπαν το τεί/ος κατά μήκος αϋτου, και έβεβαΐώ-
θημεν ότι μόνον κατά το κατώτατον άκρον αύτοϋ,
το παοα τον λιμενίσκον, Οά ητο δυνατή ή ϋπαρξις
εισόδου εις το ορούριον και δή τοιαύτης. ώστε νά
καθίσταται δυνατή ή διέλευσις δχημάτων, ώς
βεβαιοΟται αύτη διά της κατασκευής έπικλινοϋς
μεσαίου ούδου τών προπυλαίων του τεμένους.

| II έν τω ϊ/εοίι.ι (Ιί) δηλούμενη μεταξύ προπυλαίων χαί αι-
τοβολείου, διάσπασι; τοϋ τεί/ου;, είνε μικρόν άνοιγμα, ένο; περίπου
μέτρου, προϋπάρχον έν τω πολυγωνικοί τιί/ίΐ, φραχθέν 5έ /.ατά
του; καλού; Λϋ φρουρίου /ρόνου; καί πάλιν άνοιγ'εν κατά του; μετα-
γενεστέρου;, ω; επισταμένη έξέτασι; βέβαιοι. "Οπουδήποτε τό άνοι-
γμα τοΰτο δεν δύνατα·. νά θεωρηθη ώ; είσοδο; χαί δή πρό; διέλευσιν
αμαξών.

Και αληθώς μέν τοιαύτης φρουριακής εισόδου τα
ι/νη ούδαμοϋ φαίνονται, είνε όμως το κατώτατον
τοϋτο του φρουρίου σημεϊον ούτω κατεστραμμέ-
νο1/ καί τοσαΰται αί έπισυμβασαι εϊς το σημεϊον
•/ύτο μεταβολαί, ώστε δυσχερής καθίσταται ή
εςακρίβωσις τής λεπτομέρεια: ταύτης Εν τού-
τοις τήν ϋπαρςιν μεγάλης εισόδου * εις το ρροιί-
ρίον και κατ άκολουΟίαν εις το τέυ.ενος, εισόδου
κειμένης εις το κατώτατον τούτο του φρουρίου ση-
μεϊον, κατέστησε μάλλον βεβαίαν ή δι ανασκα-
φής άποκάλυψις δδοΟ (1/έδ. Κ) πλάτους 4 μέ-
τρων, κειμένης εις το μέσον περίπου τής δια τεί-
/ους περιβαλλόμενης φρουριακής εκτάσεως, και
αγουσης άπο τών προπυλαίων προς τήν παρα τον
λιμενίσκον, υποθετικήν μέν, πάντως όμως ύπάρ-
ςασαν κατά τους χρόνους τής ακμής του ίεροΰ,
κυρίαν εις το φρούριον είσοδον.

Τήν όδόν ταύτην, ευθέως μεν -/(υροϋσαν κατά
το μέσον, καμπτομενην δέ. ώς εκ τής ανωμαλίας
του εδάφους, κατά τά άκρα αυτής, ανατολικώς
και δυτικώς, δεν άνεσκάψαμεν ή εις μήκος 90 πε-
ρίπου μέτρων, άνεοάλομεν δ; την περαιτέρω σ/.α-
φην αυτής, ώς έκ τής ανωμαλίας του εδάφους και
του δαπανηρού τής εκσκαφής, ήτις όμως δέον πάν-
τως νά έκτελεσΟή προς διευκρίνησιν τών τής εισό-
δου ζητημάτων. Κινε δέ αύτη ώς εϊπομεν ευθέως
ρυμοτομημένη, σώζουσα εκατέρωθεν ερείπια μι-
κρών οικίσκων -/ρησιμοποιηθέντιυν παντο>ς ει:
κατοικίαν τών έν υπηρεσία διατελούντων στρα-
τιωτών κα'ι βαθμού/ων τής εν Σουνίω φρουράς
τών Αθηναίων. Γά ερείπια τών οικιών τούτων,
άποτελουμένων ένίων έκ τριών κα'ι τεσσάρων μι-
κρών δωματίων ·, δεικνύουσι ποικίλο ν τρόπον τοι-
/οδομίας, άπο τοϋ οου πΧ αιώνος μέ/ρι τών ρω-
μαϊκών χρόνων. Περιεΐ/ον δε πάντα σχεδόν ταΟτα
ευμεγέθεις λεκάνας *, λιΟίνας ή και πηλίνας, έπί-
σης δε κα'ι ό/ετούς προς έκροήν εις τήν όδόν τών
υδάτων τής /ρήσεως τής οικίας. Εν τ ι ν ι τών οί-

·* ΙΙιθανώς ΰπήρ/ον, κατα μεταγενεστέραν πάν:ω; χρον,ικην περί-
οδον /.αί προπύλαια της εισόδου ταύτη;, ω; δεικνύουσι λείψανα τινα
οικοδομημάτων έπί τη; πρό τοϋ τεί/ου; λεκάνη;, άλλα τήν λεπτομέ-
ρειαν ταύτην δεν ήδυνήθημεν να έ;ακρ*.βο>σωμεν, ώ; '··/. τη; παντελοϋ;
σ/εδόν φθοράς τών κτισμάτων τούτων.

:{ Ύ'πάρ/ει λ», οίκημα εκ τριών διαμε-.ιαμάτων μετα ατενοϋ
προδόμου. ων τό μείζον μεν 'έ/ει εμβαδόν 4x4 μ. :ά ο'ε δύο μικρότερα

1,60x1,40 μ.

4 Μία τούτων κυκλική ϊ/ί: διάμετρο/ 1 μ. καί βάθος 0,20

2.Η
loading ...