Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 183
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0195
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Σουνίου άνασκαφαί' υπο Β. Στάη, 183

πώρινων κανονικών λίθων έπιμελώς είργασμένων. μετρία άποκατέστη και μείζων πολυτέλεια το»
Είνε άρα ή κιονοστοιχία και το έσωτερικόν τετρα- σηκφ προσεδόθη. Οΰτω ο εξηγείται κάλλιστα ή
κιόνιον μεταγενέστεραι προσθήκαι ' εί; το άρχ.κον ΰπαρξις του έσωτερικοΟ τετρακιονίου, ίπερ τοσοΟ-
κτίρ'.ον, ό'περ ήτο απλού; ορθογώνιος λιθόκτιστος τον εξένισε τον Οιιηβϋ. ώστε προ; έξήγησιν κύτοΟ
σηκος ίστεγασμένο; δι άετοειοου; στέγη;· νά καταφύγω εί; το μυκηναϊκον μέγαρον (Κίνΐδία

II στέγη χΰτη, ό'τε προσετέθη ύστερον ή άνα- (Ιι' βΙοπϊι αηϋοίΐ 1908 85 κέ).
τολική και ή νοτιά κιονοστοιχία, πρέπει άναγ- Λ; έ;ετασ<ομεν ήδη τήν έξωτερικήν κιονοστοι-

καίως νά μετεβλήθη άρδην καΐ διότι αί οιαστάσει; /ίαν. Ώς έρρηΟη ανωτέρω, οί λίθοι των θεμελίων
του καλυπτέου νώρου ηΰξησαν, μάλιστα δέ διότι της κρηπϊοο; είνε πώροι κανονικοί υπέρυθροι, μέ-
εποεπε να σχηματισθη κατά τήν άνατολικήν πλευ- σων ίιαστάσείυν 086x1 10, πλήν των γωνιαίων,
ράν ίσοοχελ&ς χέτωμα. Ιο κορυφαΐον λοιπόν ;ΰλον οίτινες είνε μείζονες, 1 1)0x1 30. Παρά το έξω-
της στέγη; μετετεΟη ίδε παρακειμενον διάγραμμα τερικον χείλος της σωζομένη; εΰΟυντηρία; οί λίθοι
4 και πίν. ·> άπο του άξονος ΟΙ τοϋ άρχικοΟ οέρουσι εί; άπόστασιν 1)08 άπο τή; εξωτερική;

ακμής παράλληλον συνενή γραμμήν έμϊαίνουσαν
τήν θέσιν τοϋ στυλοβ'ατου, οστό; ένταϋθα εί/ε ένα
καϊ μόνον αναβαθμόV, ώ; έΕάγεται έκ του μικροϋ
ΰψους, έν ω εΰρηνται οί έσωτερικοί στυλοβάται
ϋπερανο; τή; εύθυντηρίας. Γο ΰψο; τοϋ μαρμαρί-
νου βεβαίως άναβαθμοΟ τούτου θά ήτο ()·{(· περί-
που, τεμάν-'.κ ομω; αϋτοϋ δέν περιεσώΟησαν.

Έπΐ του στυλοβάτου έβαινον κίονε; μαρμά-
ρινοι ΐωνικοΟ ρυθμοό, ώ; έξάγεται έκ πάλαι ευ-
ρεθέντων τεμαχίων - και οή και ένος ακεραίου
ΪωνικοΟ κιονόκρανου ύστερον άποκχλυ-ρΟέντο; (εικ.
Ε, Ζ, Η). Το κιονόκρανον τούτο είνε μαρμα-
ρ'.νον, έπιμελώ; είργχσμένον και άν έξαιρέση
/) .· ^αΖ,7ρ«φ«'α λ,α^,.ατοί ,οΡ/«ί.ονο,- .««ε·. Τί, ^ ίτίραν τών αλίχων, ήτις έθραύσθηκατά

το ήμισυ, ή οιατηρησι; αϋτοΰ είνε άριστη. Το

σηκοΟ ΑΒΓΔ εί; τον ά;ονα ΚΛ του ηύξημένου ορ- κιονόκρανον τοΰτο μαίνεται δτι είχε έ'κπαλαι θραυ-

θογωνίου ΑΕΖΗ. Παρέστη δέ και άνάγκη έσωτε- "ή κατά το κάτω μέρο; των ελίκων, οιότι

ρικής στηρίξεως τοΟ κορυφαίου ξύλου. Ή στήριξις παρατηρούνται έκεΐ κατ άμτ,οτέρα; τά; δψεις

αϋτη ήούνατο νά έπιτευ/Οη οι' απλή; σειρά; έσω- °'-'0 εύθεϊαι οριζόντίαι έπιφάνειαΐ ^έρουσαι όπάς

τερικών στηριγμάτων τιθεμένων κατά τον ά;ονα δι οβελίσκου;, οίτινε; θά συνέοεον τά ΟραυσΟέντα

ΚΛ. Άλλ' άν μονά τά στηρίγματα ταύτα έτοπο- τμήματα ( είκ. Κ, Ζ). Αντί τοΰ συνήθους κα-

Οετοϋντο, παρε3λαπτετο σπουοαιω; ή εσωτερική νονο; των ωών, το ήμέτερον κιονόκρανον κοσμεϊ-

συμμετρία τού σηκοϋ, οστι; τότε θά οιηρειτο εί; ~α- διά λεσβίου κυματίου ( ϋψ. ()()(')), ώ; το των

οΰο άνισου πλάτους κλίτη. Ιο έλάττωμα τούτο Πασσών (ΑΕ 1914 64). Του κυματίου τούτου

έΟεραπεύθη οία τή; ίί; συμμετρικήν άπό τοΟ βο- ύπέρκειται έπίπεοο; ταινία, προ; ήν αί(ορούμενον

ρείου τοίχου άπόστασιν τοποθετησείο; οευτέρα; κατέρχεται το συνοέον τά; οΰο έλικα; « σ/οι-

σειρά; στηριγμάτων, οι ή; και ή εσωτερική συμ- νίον », σχηματίζον μετά τή; είρημένη; ταινία;

γωνία; πληρουμένα; οι άνθεμίων άκατεργάστων

1 (»·:ι το 59ωτ£Ρ·.χόν τίίρΜκίνιον πρβίίτίθη συγ/ρόν;,,; «ρ·.- κατ* λεπτομέρειας, αίτινε; ίσως έδηλουντο

ατίσι: διδ»5Χ!ΐ ή μαρμάρινη πλίνθος ή σ(;>ζο;ιένη ίπ! ίοδ Οποβατί;. γραπτώς. Ί1 αεταΗϋ των κέντρων τών ήαισ^αι-

ρος τοΰ ΒΔ χίονο;, ήτις βίβαίω; δέν άνήχί'. ;·!; τοίι; /ρο'νοιι; τοΰ
χπλου ορθογιονίου λιθοχτί^του στ,κοΰ ϊλλ' ε·; ττ,ν ααρααοινην αύτοϋ

-ίρίοδον. 2 ΛΒ 1900 πίν. 9
loading ...