Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 187
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0199
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1917

ι. _ _ ^

//. .ταραστάδος ίπίκρανον

(είχ. Π). Εχει δέ το τεμάχιον τούτο ίνω ζη- τω; ό Αρχαιότερο; και δι άλλους μέν λόγου;,
τοειδη σύνδεσμον συνεπιμαρτυροΟντα ίτι ή είς τον άλλα καί έχ τοΟ γεγονότος δτι αρχιτεκτονικά αύ-

τοΰ μέλη (πρβ είκ. Λ, Μ, Ν. Ξ, 0) ευρέθησαν είς
ίχανόν βάθος εν τη τεχνητή έαιχώοΆ του πρό τοΟ
μείζονος ναοΟ έκτεινομένου περιβόλου, του ίσο-
ι πεδωθέντος μετά την άνέγερσιν τοΟ δευτέρου ναοΰ.

Είς τον ίρχαιότερον μικρόν ναόν δέον ν άποδοθη
• —-1 και το πολυγωνιχόν άρχαιότατον τεΐ/ος, τ6 περι-

θέον κύκλω τον λοτ,ίσκον, έο οδ το τέαενος. Λυ-
| ! «ρμήνευτος έν τούτοις είνε ό λόγος δι δν το ιερόν

ι ! $ τούτο οέν Ιτοποθετήθη αρχικώς εις το μέσον τνύ

περιτετεινισμένου τεμένους και δή καί τοΟ ?έοον-
τος αΰτό λοφίσκου, άλλ εν τινι αυτού πλευρά,
ως όρατόν καϊ έν τω διαγράμματι τού τεμένους

■!/.. Α.

ίρχικόν μείζονα ναον της Αθήνας προσθήκη της ΚχΟ" ήμάς δυο λόγοι δυνατόν να συνετέλεσαν

υ.αοααοίνΥΐ£ περιστάσεως και του έσωτεοικοΟ τε- __. ·» * · . > , ■ ο-. -

ι ' ι 1 προς τούτο: η οτι οι ανεγείραντες χυτον, απορλε-

τρακιονιου συνετελέσθη προ του τέλους του πρώ- ^ν_.. ({ς άνοιχοδό(Αγ)σιν ,ΑΣΤαγενεστέρως
του ημίσεοςτης Ε πΑ έκατονταετηρίδος. >0; καί άνταξίου τής λατρευομένης Οεότητος

Τον στέγιην εσωτερικώς ύπεβάσταζεν τετρακιό- - - ? ■ ·.- -, .

ι ι * ■ 1 ■ ναοΟ, χφηχαν οια')εσιυ.ον τον χαταλληλοτερον του

νιον σύγχρονον, ως έρρήθη, τη περιστάσει. Οί χίο- ΛΣντρου λώοον -?ο; χον ,χοπον το0τον, ή δτί θρή-
νε; τούτου εβαινον επί μαρμάρινων πλίνθων 5ψ. ,χευτιχο1 λόγοι, σχετιζόμενοι πιθανώς και -ρος

Ο ΙΤ.'κών πε&ιεσώθγι αόνον ιό τού ΒΛ. II πλίνθος »ν · » ·

ι«(.«««ν»·( *.» | το γ6ι»5νιαζον χυχλιχον περιφραγμα, περί ου ειπο-

■/■>-■/■ ίττ' ~/ς ίνω έπιοανείας της ~εοΐΦεοή , ο -. < . « > &ι · <

^.ί, ρερ&ι · 1 γ γ ί ^Σν ανωτέρω, επέραλον την εις την θέσιν έχείνην

χαραγήν διαυ-ετρου 075, ή ς το κεντρον κατέχει 4νέγερσιν το0 ναϊδίου, πλησιίστερον κειαένην προς

τορμος κυβικός. Τοιούτοι όμως τόρμοί κατα τον _. .·_'αί0?,ον -,0-0 ιΣ?ον.

»τυλο3άττην άτταντώσιν έν Λωοικοϊ: ιχνιημείοις μό- ·λ ./ »■ / . ιι. ■· ' ...

• ι · . ' ' ^ υ ναισχος ούτος ,εικ. η) εχει μήκος μεν σηκου

λ·- χ—ο του τέλους τ'Λς Α ζΧ έχατονταετιηρίοος «οη -, ■ ·· -. ο ^ λ '

λ. , , , , . ·»ο" α., και πλάτος 515 — λαμρανομενης ο υπ

ίπο0 Ορλάνδου δ έ%> Στράτο» ναός τ<>ϊ> Ιιος \\\\(\ ... , «. , ,

γγ γ ρ ι οψιν και της αποστάσεως του σηκοΟ ατ:ο των προ

-7 3^· έν (■> τουναντίον συνήθεις είνε κατά τ/,ν Ε . .... > « »ε< -

' ■ ρ * ' αυτού ουο κιόνων, το μηχος αυτού αυςανει εις μ.

ί,κατονταετηρίοα εϊ: προσήλωσιν των σπειοών ίω- (»/,/» - ν· ν > -. <λ

α*-> · *> ■ ' ' 1 ( ·ι 4" -εριπου—ήτο οε εκτισμενος οία Λίθων κοινών,

νικών κιόνων, ώς π. /. εν τώ Ερενθείω κα'ι τώ > , -

>ικων κ.^/ΐ' λ. . γ λ γ . ν.κατεργαστων, συγκρατουμένων όιχ πηλοΟ. ϋσω-

·>-νίΤ> -τ- ^θϊΐνας Νίχτις. ϋστε είνε πιΟανώτατον , ι( ~ . χ .

;αφ .η, .ι^ι,ν^., ,, ^ τεριχως χαι έξωτεριχως ητο έπιχεχρισμενος δια κο-

,_, ,, ΙβΊοτεοίΧοί /.ίονε: ήσαν ιωνικό Ο όυΟαοϋ, ' , α, . » « V, >, } ·

ϊτι και -"'-ι" » ' I I νιαματος ασρεστου και άμμου, Ιείαμμενου οε οι

ιταΐ ώ' τοιοΟτοι άναπαρεστάθησαν έν πίν. /. Ιΐοοτ- ' _ Ρ . , . „

*αι ω^ 4 ( ι έρυθροΟ χρώματος, ούτινος ίχνη και τα νυν εισι

τεθήτω εν τέλει ότι μεταξύ των δύο ουσμικώνκιό- ^ .· ό^ΐλ,α ορατά. Ή στέγη ήτο ?υσικώς
νων και των αντιστοίχων τοίχων του σηκού έξετεί- %. ^μ,ζ,. - ^ τών άκοοκεραμων και

νετο κιγκλίδωμα, ου έσώθησαν κατά χωράν τεμα- -,Οανώτατα τού Οριγκού έξ όπτης γης.'Δείγματα
χιά τινα της 3άσεως (είχ· .)· -ων δια γραπτών μαιανδρικών κοσμημάτων περι-

'Αν. Κ. Όρλάνδος. βεβλημένων μελών τούτων (περί ων κα'ι έν τη εκ-

θέσει του κ. "Ορλάνδου) παρέχομεν έν εικ. Μ, Ν,
Ο έλάσαων ναός της Ά&ηνάς. Ξ, Ο, Λ, γνωστών άλλως κα'ι έ; όμοιων υποδειγμά-

των πλείστων άλλων αρχαϊκών ναών.
Τών δύο, ως εί~ομεν, έν τώ αΰτώ τεμενει ύπαρ- Τό δάπεδον ήτο έπεστρωμένον, ώς καϊ τοΟ μεί-

;αντοιν ναών της Άθηνα; ό έλάσσων είνε πάν- '^ονος παραπλεύρως ναού, διά μίγματος τινός άσβέ-
loading ...