Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 189
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0201
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1Β17

ζονος ναού" περιβόλου απεκαλύφθη τείχος ίσοδομι-
κόν, έχ πώρου λίθου, έκτοπίσαν το πρότερον πάν-
τως ύπάρςαν πολυγωνιχόν, και ότι χατχ το μέ-
σον περίπου χύτοΟ απεκαλύφθη έπικλινής άνοδος,
χρησιμεύσασα ώ; είσοδο; ει; το ιερόν. Η εισοοο;
αύτη ώς καί το ΐσοδομιχόν τείχος τού περιβόλου
είσ'ιν έντελώς σχεδόν κατεστραμμένα. Ιχνη μόνον
αύτών σώζοντα; κατά μέρη. II έπίχωσις δέ τού
μέρους τούτου, ή χπό του ναού μέχρι του ϊσοοομι-
κού τεί/ου;. εις άποστασιν δέκα χαΐ πλέον μέτρων
ίξιχνουμένη, είχεν έχτασιν από Βορρά προ; Νότον
20 αέτρων, 'ίάΟο; δέ χχτά το έπικλινέστερον του
βράχου με:ο;. 2*/« μέτρων. Γήν έπίχωσιν ταύτην
ίδέησεν, ώ; είπομεν, ν κνασκάψωμεν, λόγω των
εν χύτη γενομένων ευρημάτων, μέχρι του βράχου,
έπαναφέροντες έν μέρει τά. {σκαμμένα χώματα εις
την προτέραν των θέσιν, προ; μεριχήν τουλάχιστον
ίσοπέοωσιν του προ του ναοΟ χώρου. Κατά το 3α-
Ουτατον δε. άνατολικομεσημβρινώ; του ναοΟ, αέ-
ρος της έπιχώσεως ταύτη: προσεκρούσαμεν ει;
όρυγμα εν τω βράχω τεχνητόν, κατ έπιπολήν μέν
τετραγωνιχοΟ σχήματος, βαθύτερον δε στενούμενον
ούτως, ώστε νά σχηματίζεται δρθογώνιον περίπου
άνοιγμα, επιτρέπον, οιά κλίμαχος δέκα και πέντε
βαθμίδων, λελαςευμένων εν τω βράχω, τήν κάθο*
δον ε:; βάθος 15 μέτρων, ένο; μόνου άτοαου. Ίο
όρυγμα τούτο εύρύνεται σπηλαιοειδώ; κατά τό
τέρμα και ε;; το βαθύτατον αύτου" σημεΤον. Εις
τί αρχικώς έχρησίμευσε το όρυγμα τούτο, είνε
ήμΐν άδηλου. Περί μεταλλευτικής τίνος άποπείρα;
βεβαίως δεν πρόκειται, ώς ειδικοί πεοι τά τοιαΟτα
Ιβεβαίωσαν ημάς. Ισω; πρόκειται περί δοκιμαστι-
κής έρεΰνης προ; εύρεσιν ύδατοε. Βέβαιον μόνον
εινε οτι χποτυχοντος οιουοηποτε αρχικού αυτού
προορισμοΟ, έχρησιμοποιηθη τούτο. κατά. τού;
χρόνους της λειτουργίας τού μικρού" ναού. ώς βό-
θρο; αναθημάτων. Διότι εύρομεν έντός αυτού και
οή και μέχρι τού βαθύτατου στρώματος αυτού
πληθΰν άγγείων των κοινών (βομβυλίων), μέγαν
αριθμόν πήλινων ειδωλίων προτομών I χάι άλλα
τινά μικρά αντικείμενα. Τά ιερά δέ ταύτα αναθή-
ματα έτοποθετηθησαν έχει ώς εν βόθρω, άλλα
μετά πάσης εύλαβείας χα'ι προφυλάξεως, κατερ-
χομένου του τοποθετοΟντος εκάστοτε ταύτα διά τής

κλίμαχος μέχρι τού βυθοΟ τού όούγματο;. Συμπε-
26 .*/ ι:

οαίνοαεν δέ τούτο εκ τού δτι άπαντα τά εκεί εύοε-

I I 1

Οέντα, ευτελή άλλως, άγγεΐα και ειδώλια ευρέθη-
σαν σώα. έν ω άν έρρίπτοντο άνωθεν εκ τη; όπής
του ορύγματος, και ει; βάθο; 15 μέτρων, Οά ήταν,
κυσικώς, άπαντα τεθραυσμένα. Ιό όρυγμα τούτο
έκαλύρθη, κατά την έπέχτασιν τού περιβόλου τού
δευτέρου ναού, ύπό της τεχνητή; εν αύτώ έπιχώ-
σεω;. Επί τής έπιχώσειο; δέ ταύτη;, άλλά μόλις
κχλυπτόμενον δ'.α χώματος, ευρέθη τό έν τη εϊκ.
Ι·ί εϊχονιζόμενον επιτύμβιον άνάγλυρον, τό όποιον
ουσιχώς δέν ήδυνατο νά προέρχηται εκ τού ιερού
τούτου, άλλ άλλοθεν ' μεταφερθέν εκεί, προς λχ-
θραίαν πάντως έκ τού παρακειμένου λιμενίσκου
έρχγωγην, ίγκατελείφθη, έπισυμβάσης έν τω με-
ταξύ τής ένάρςεως των ανασκαφών ημών και κα-
λυρΟέντο; του μέρου; εκείνου δ'.ά τών χωμάτων
τής ανασκαφής τού πρτύτου έτους, ' )ΰτω οιε-
σώΟη, ολω; έκ τύχη;, το καλλιτέχνημα τούτο
ίνα κόσμηση την άρναϊκήν τού Εθν. .Μουσείου αϊ-
θουσαν.

Σημειώσεις έπι τών ευρημάτων.

ί..*; ανωτέρω άνερερχμεν, έμπροσθεν τή; εισό-
δου εί; τόν έν Σουνίω ναόν τού Ποσειδώνα; κα'ι ει;
τριών μέτρων άποστασιν άπό τη; ανατολικής χλί-
μακος αΰτού απεκαλύφθη έν τω βράχω βαθΰ ρή-
γμα, ανωμάλου σχήματος μάλλον τριγωνικοΟ),
εντός τού οποίου, π/.ήν τού έν εΐκόν. 9 γλυπτού,
προερχομένου έκ τών αετωμάτων και έπιχωσβέν-
το; τυχαίως έν τω ρήγματι τούτω, ευρέθησαν τε-
θαμμένα, κατά τήν τεχνητήν του πεοιβόλου έπί-
χωσιν, γενομένην μετά τά Περσικά, δύο κολοσ-
σιαία αγάλματα αρχαϊκών « Απολλώνων » ώ; κα.
λοΟσι συνήθως τά γυμνά ταύτα ανδρικά αγάλματα.
Ιο έτερον τούτων, ελλιπές τά; κνήμας και έν μέ-
ρει τού; βραχίονα;, άλλά σώζον άκεραίαν τήν κε-
ραλήν, μετηνέχθη εις το Έθν. Μουσείου, ένθα
συμπληρωθέν δε^ιώ; ύπο τού μακαρίτου γλύπτου 11.
Καλούδη, άνεστηλώθη και εξετέθη, ύπ άρ. 2720,
εί; τήν άρχαϊκήν τούτου αίθουσαν ("ε£κ. 6^. Ό

1 ΙΙ'.θανΛ; =». τάφιον τοϋ άνιο Σούνιο ανιαζίϊ;,τοιν /.*τ» τ»
τ£λη του -απελθόντος αΐώνο; ΰ-0 Τν^βαιρύ^ων, '·>ς πολλα/οΰ λείψανα
τών συλτ,'σ,ιον τούτιον όρατα τυγ/άνουσι.
loading ...