Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 201
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0213
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Κ 1917

Σοννίον άνασκαφαί νπΰ Β. Στάη. 2< 11

βΐ ΒΐΌηκθβ σε/.. ^.*)() (ΒιΒλιογρ.) και ένθα δΥ έπι- 1 I τ. μείζων ΔΔΔΔ Ι . ... ..„.

α 1 ' [νιλιογραμ. Ηι,νΟΙΙ.

γραφή; ρεραιοΟται ή ονομασία της εΐκονζομένης ιΩΙΛ| ·

μορφής. «) έλάσσων, ΔΠ (άνευ όνόματος) νιλ. 7,700.

Αληθώς δεν παρακολουθείται αύτη έν τω 3] » ΔΠ » » 7,500.

μνημείω τούτω ύπο πτηνοΟ, ώς έν τω Σουνιακώ, II εις νιλιοστά διαφοοά ή παρατηρουμένη εις

χλ) ή παρεμβολή τού πτηνό0 δύναται να ε/η τάς δύο τελευταίας ισομεγέθεις σφαίρας πιθανόν

τόσους πολλούς λογού;, σχετικούς μάλιστα προ: προέρχεται έκ τριβής και φθοράς τής ετέρας του-

τον προορισμον τοΟ ανάγλυφου ως οικιακού φυλά- των, κφοΟ άλλως τε φεοουσιν αμφοτεραι οεόηλω-

κος και προστάτου, ώστε ή παρουσία αύτου εν τω αένον το αύτό άρχαϊον Βάρος,

αναγλύφω να μ/, έ//, την άποκλειστικήν ιδιότητα Εκ των λοιπών έπτα, των μη ακεραίων, άλλα

τής υποδείξεως τη; θεας ήν συνοδεύει. φερουσών γράμματα δηλωτικά το ο Βάρους αύτών,

Τεμάχια άνα&ηματικών άναγλνφων. Εν ταϊς ή πρώτη καί δευτέρα, ισομεγέθεις τη πρώτη των

κύταϊς δοκιμαστικαϊς άνασκαφαΐς τοΟ φρουρίου άκεραίων, φέρουσιν ή ΐΛβν:Ι ΧΩΙΛ ή δέ: ΔΔ|ΔΔ|

εύρέθησαν καί δύο τεμάχια άναθηματικών άνα- I ΔΔΔΔ ιΩ|ΙΛ]

γλύφ**ν, ών το μέν, προφανώς εις τάς Νιίμφας Αί πέντε δέ έπόμεναι τούς έςης αριθμούς:

άφιερωμένον, παριστά τρεις τούτων έν κυκλικώ ΔΔΠΙΙ. ΔΔΔ. ΔΠΙΙΙ. ΔΠΙΙΙ. ΔΠΙ.

χορώ έμπροσθεν μικρού βωμού. Σώζεται μόνον το Τ™ μή ακέραιων τούτων το Βάρος δέν ήδύνχτο

κάτω του σώματος αυτών άπο της όσφύος, προη- ?υ7,κως. νά έςακριβωθη εις χιλιόγραμμα, δυνατόν

γείτο δέ αυτών πιθανώς ό Έρμης. Το άνάγλυφον 5(λω; νά υπολογ·.σθη τούτο εν συγκρίσει τού δεδη-

έ?ερε τον συνήθη τύπον τών αναθηματικών τούτων λωμένου έπ' αύτών Βάρους προ: τού των άκεραίων,

έργων, ών πλείστα, ως γνωστόν, διεσώθησαν. £;; γι\^?Λμμα α-ατραπεντος.

ΐο έτερον ήτο εις τον Άσκληπιόν άνατεΟειμένον, Είν| £ «ίρ^ργον ίτι οπήρχον, έν τω αΰτώ

ούτινος, ώς άναφεραμεν έν τη πρώτη ημών εκθέσει _·_ω πχείονβ; μ,Λζ Τ?χΐ?α, χο0 χύτού Βάρους

|ΑΕ 1900 σελ. 140), ύπηρ/εν έν τω φρουρίω χχ; 5_, _ςλ> α; -0.;-ων Ιλάχιστ* δια?έρουσιν ως

«ναος και τέμενος» κατά ψήφισμα τιμητικον, όπερ -^, το ο,άρος χυτών. Ώς έκ τούτων δέ κλι'

ινε

έδημοσιεύσαμεν. Το εύρεθέν τεμάχιον εικονίζει τα νά πιστεύση δτι αί σφαϊραι αύται έχρησίμευον μαλ-

κάτω του σώματος δυο ανδρικών μορφών, του ; ^ γυμνα<ΓΤΐχήν λιθοβολίαν ή προς ζύγισιν

ΑσκληπιοΟ πιθανώς και τίνος τών Ασκληπια- άγορανομικήν ή νομισματικην, ώς φρονεί ό φίλο:

δών, έν τη συνηΟει αύτών στάσει, τόν έτερον τών ή^ών Υ Σβορβνος. Οπωςδήποτε ή /ρησιμοτης αύ-

ποδών λοςώ; Οπερ τον άλλον φερόντων. Το άνάγ- -ών _ο0 -α?όνΤ0- προβληματική,

λυφον, εύτε/ούς τέ/νης, δέν έ/ει άλλην άςίαν ή

ότι έπιΒεΒαιοΐ την έν Σουνίω λατρείαν τού Άσκλη- Αρχαϊκά ευρήματα έν τω τεμένει

πιοΟ. τών ναών ττ)ς Άϋ·ηνάς.

Αίΰιναι σφαϊραι. Ως έν τη πρώτη ημών εκθέσει
άνεοέραμεν, έν τώ καλουμένω «σιτοβολείω» άλλα "Αςιον παρατηρήσεως είνε ότι έν τω τεμένει τών

κα'ι έ'ςωθεν τούτου και οή έν τη μακρά παρά τα δύο ναών της Αθήνα:, πλην ασήμαντων τινών

προπύλαια στοά, πολλα'ι εύρέθησαν λιθιναι σφαϊ- άμφίσβητησίμων τεμαχίων αγαλμάτων γνναικΐί<ις

ραι, διαφόρου μεγέθους, ων αί πλεϊσται τεθραυσμέ- θεότητος και της κατωτέρω δημοσιευομένης κεφχ-

ναι και ελλιπείς. Μετχϋύ τούτων οέκα έφερον άριΟ- λής, ούδέν άλλο σ/ετικόν έγένετ·; εύρημα, έν ώ ές

μητικά ψηφία και τίνες και το όνομα, άγορανόμου άλλου παμπληθή είνε τά εύρεθέντα πήλινα είδώ-

Γσως τινός, Ζωίλ(ου) καλουμένου. I ρεϊς τούτων, λια—ίδια δέ προτομάι — τά ξίκονίζοντα θεότητα

ών ή μία μείζων, αί δύο δέ έλάσσονε: και ίσουιεγε- γνναικείαν.

θεις, διατηρηθεΐσαι χκέραιαι, έζυγίσθησαν κα'ι ιέ- Κς αντιθέτου δέ ού μόνον ικανά τον άριθμόν

οουσι τά έςης Βάρη έν σ/έσει προς τούς έπ αύτών είνε τά εύρεθέντα τεμάχια άνδρικών άρ/αϊκών

κεχαραγμένους αριθμούς. αγαλμάτων (κούρων), ων τίνα και ένεπίγραφα, ώς
loading ...