Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 230
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0242
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1917

1: πηλί\η χιραμις ιχ τον γείαον.

ΙΙοη άπο τού παρελθόντος έτους έπεσκέφθησαν
την άνασκαφήν και έςήτασαν το ύφ ήμών άποκα-
λυφθέν οίκοοόμημα πολλοί έν οί; ο διευθυντής του
I ερμανικοΟ αρχαιολογικού" Ινστιτούτου καθηγητής
κ. Ο. Κ&γο ώς και ό υποδιευθυντής τοΟ αύτοΟ
Ινστιτούτου αρχιτέκτων καθηγητής κ. Κη&οΐίίαβδ,
ού το κύρο; της γνώμης αύτοΟ πολύ βαρύνει έπι
τοιούτων αρχιτεκτονικών ζητημάτων ώς εκ τή;
ιδιότητος και της πείρας αυτού έκ πολλών ανασκα-
φών, άς ένήργησεν έν ώοείοις εν Μικροί Ασία, ώμο-
Λόγησαν ο δτι το άποκαλυφθέν οικοδόμημα θεω-
ροΟσιν ώς αύτο τούτο το φδεϊον του Περικλέους.

Επίσης και ό Πρύτανις των Ελλήνων άρχαιο-
λόγων καθηγητής τη; αρχαιολογίας έν τω Πανε-
πιστημίω και γραμματεύς της αρχαιολογικής εται-
ρείας κ. 11 . Καββαδίας συνεφώνησεν προς τήν γνώ-
μην ημών. Ί άς τελευταίας οι ήμέρας προ τη;
διακοπής τών ανασκαφών επεσκέφθη τήν άνασκα-
φήν και ό εν τώ Γπουργείίμ τή; 11 α ι ο ε ία ς διευθύ-
νων το άρχιτεκτονικον τμήμα διακεκριμένος αρ-
χαιολόγος κ. Α. Ορλάνδος, δστις έςήτασε μετ επι-
στάσεω; ύπο άρχίτεκτονικήν εποψιν, συνεοώνησε
-ιέ και ούτος δτι το οικοδόμημα ώς καΐ αί κέραμοι
προέρχονται έκ τών χρόνων του Περικλέους. Ως
γνωστόν, ή θέσις του ωδείου τούτου ήτο ήμϊν πε-
ρίπου γνωστή έκ τών χωρίων τών συγγραφέων
καΐ κυρίως τοΟ Βιτρούβιου, λέγοντος ότι τούτο
εκείτο άοιστεοά του θεάτρου τού Διονύσου, και του
Ανδοκίδου, άναγράφοντος δτι εκείτο αριστερά και
ύψηλότερον της σκηνή; του ΔιονυσιακοΟ θεάτρου,
συμφωνεί επομένως πληρέστατα ή θέσις του άνα-

σκαφέντος μέρους προ; άμφοτέρας τά; μαρτυρίας.
Π μόνη δέ δυσκολία, ήτις έκίνει πολλοϋς νά έν-
δοιάζωσιν, δτι το άποκαλυφθέν οίκοοομημα, δπεί
ό Παυσανίας (Α' "2(1 ,ι καλεί «κατασκεύασμα», δεν
είναι το ώδεΐον, είναι ό'τι τούτο είναι τετράπλευοον,
έν ω κατά τον Πλούταρχον (έν βίω Περικλέους 13) 1
αναφέρεται ό'τι είχε σχήμα της σκηνή; του ήέρζου,
ήτις πιθανώς ήτο τετράγωνος, και ενταύθα έγ-
κειται ή πλάνη αυτών. Ιό οικοδόμημα τούτο, ώ;
λέγει ό Πλούταρχος και αί άνασκαφαί άπέδειζαν,
ότι ήτο τετράπλευρον, δια πολλών κεκοσμημένον
στύλων, οίτινες εσιο κα'ι εςω του της σκηνή; οίκο
Οομήματος συνάμα όέ και υπέρ τά; σειρά; τών
εδωλίων, κατά ρυθμόν στοα; περιΟεουση; τον περι-
βολον, περιέβαλον, μόνον οέ είς τήν κορυοήν ήτο
περικλινές, άπολήγον εί; κωνικόν σχήμα, όμοιά-
έον προς την σκηνήν ταυτην, εντεύθεν οε και οί
κωμικοί έν χλεύη περιέβαλον τήν κεφαλήν του
Περικλέους προ; αυτό.

I οσαυτα είχομεν κατά το παρόν ετο; να άνα-
κοινώσωαεν προ; του; άναγνώστα; τή; Αρχαιο-
λογικής Έοημερίοος περί τών προόδων της ανα-
σκαφή; ήμών. II εργασία βαίνει δυστυχώ; 3ρ α.-
οεως ένεκα τη; μεγάλη; έπιχωσεω; του εοατ,ου;.
οΟανούσης μέχρι ' μέτρων. ΚίργάσΟημεν έπϊ τέσ-
σαρα; μήνα;, οιότι οί οικονομικοί πόροι, ού; διέΟη-
κεν ή αρχαιολογική Εταιρεία, ήσαν γλίσχροι και
έντεύΟεν ή εργασία έγένετο οιά Π) μόνον εργατών.
I ελευτών οφείλω να αναφέρω ότι έν τοί; άνω
στοώα.ασιν εύοοαεν πάλιν έοείπια συνοικισμών τών
μεταγενεστέρων νρόνιον έν οί; κα'ι πίθου; τινά;
προ; έναπόθεσιν υγρών και δημητριακών καρ-
πών. Κπίση; άπεκαλύτΌησαν και δύο έτερα; ασβε-
στοκάμινοι, έκ τούτων οέ δύναται τις νά είκάση
όποια καταστροφή υλικού έγένετο, εκτο; του άλλου
ύ/.ικού τού διασπαρέντο; εί; τα πέριξ οίκοδομη-
ματα' ούτω οέ έςηγεΐται ή παντελή; καταστροτ,η
και έρήμωσις του πολυπαθοΟς ώδείου τού Περι-
κλέους.

'ΛΟήνησ:

Παναγιώτης Καοτριώτης.

I «Τόί ώίίϊον, ττ, [»1ν Ιντό; ίιαΟίι:·. πολύίορον /.»;. Βολόβτυλον,
τη £' ερέψει περ·.χλ·.ν'ε; μι χίτιντε; ί/. μι»; κορυφή; ΜΜίημΙ*·*,
εικόνα λέγουα·. γενεαΟϊ'. χϊ! ιιί|μ)α« τή; β«β(λιχ5|< ί/ηνή;. {Υ.'.ττ*-
τοϋντο; χ»! τούτοι [i-ν./λίου;·.
loading ...