Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 233
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0245
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 11)17

13 7.7.·. 23 I)ησαυρόν Ό έν Αμφιαρείω θησαυ-
ρό; μνημονεύεται καϊ έν ΙΟ vii 303 \~ΖΪ(Ιιβιι
0.08 67): δ δε σνλλογενς άνοί*. ζας ζδν ΰι/σαυ-
ρόν, ώς νοιάζεται, έξελέτω το νινόΆ5 μενον άνά-
λωμα καϊ <)ιι)ότω τάς δόσεις τώι έργώνηΐι ,,(. πάσας
κατά τάς προιρ ρήσεις, πρβ αύτ. 34988 - φν-
λαξ αργυρούς παρά την έστίαν σύνθετος, πρβ έξης
περί τοΟ έααρ21χφ>, άλλοθι οέ [Ο vii ·>···>"> 2ο;
*α έν τό αν τρ ο ν κατα β ή , τοΐ Τ ρεψω ν ίο/,
κατ ι αρ ώμεν .εν τον & ησ α υ ρό ν νόμισμα άρ-
γον ριον-, iv 554, 95313 1484,,,, !ββΛ 148/4 :οο
(πρβ Καββαδίας Έπιδ. ίερ. Άσκλ.46 233, 2671,
Άραβαντινός Άσκ> . 15 33), Ηβηυβτάβη 080
Αρρ. λ. ΰηαύρός [τοις πελανοϊς . ΙΟ v, Ι39089
(πρβ ΖίβΗβη 1,08 η. 18ο), 10 ix, 590, 77«π«-
,5ά*//; ΛΛ 1915 Ι41, ία χι., Ι42202ί Ι44Α19,
Χ Γ, 1247 (σΰν έπιγράμματι, πρβ Ηβνζοα ΑινΙι.
ί. ΚβΠμϊοιικχν. 212 χέ), xii.. 443 (πρβ /////ο·
ΤΙιβίίΐ i 260 ii 86), 'Λίσκ^/τΓίοϋι έν Αεβήν. Κρή-
της, ΙΟ xii8 57, -εις τον ΰησανρόν βαλλομεν ■,
810 θ6618 /Λ7Λ·>· Ιΐ)8(·1π·. Ρπβηβ 19537, πρβ
810 iii 21 1. ΒΚβΐηαοΗ 'ΓΚΟ 107, ϋοΗαηχ) έν
1)(ΙΛ / . ίΑββαΐίΓΜβ, κιβωτός ΙΟ ii ·')7 11= II έ/λβ/ίΜ
Αηζ. ρ1ιί1ο8.-1ιΪ3ΐ. 01. 1901 5 ΒΟΗ 1901 Ι03,
ΒΙΟ 1506 7[„,, ΚβίΙ Αηοη. Αι>£βηι. 305, 117/-
/„·/»/ ΒΟΙ 291 243, Ι)βηΙ>ηβν Α Μ 1906 231

ίσίμβλος χρημάτων), Οταβνβη 3Υ> 1901 160, ^/Ιωσ-
σόκομον («έ/ρήν γλωττοκομεϊον λέγειν» Φούν.

98, π?β 1:. Α. 32), ίο ιν Ι5343 χπ8 :'>:<0,=κιο
1001 )ηΒΪ1, ΒΟΗ 1905 544,, 565, έν παπΰροις
(Μα$8βτ ΟΟΡ 474), πρβ Ήσυχ. <ι#ηκίον (πρβ
ΧΠ8 5658" έν 570 εκείτο ίσω; 5 ν[£(ανζάι)' γλωσ-
σοκομεϊον, θησαυρός, έντάιριον, τάφος», )νίΙΙ/<Ίηι
ΒΟΙ 256' πρβ εςής περί τοΰ έπαρχήν2ιίη.

13' αί μεταζΰ τοΟ ΰησανρόν καϊ τον δικάζει
τρεις τελεϊαι δεν κατέχουσι θέσιν γράμματος, άλλα
κείνται ένγΰτατα τον ν τοΟ Φηοανοόν.

16 ηχοΓ πρβ ΚΜηβτ+ΒΙαββ 00 II 304
311, <5πο« Ζ*βΛβ« 1,08 8836. '

-Ζ7 είρήται- πρβ ν ]\ΊΙ(ΐ)>ι<> ιι· ΊΙ: Ηβ 1886 98,
ββ6'λ/β/ έν ΟΙ :;:ϊ:{!Ι τ. .*ί:ϋ», Ηοίίτηαηη 00 iii
σ. 505519, 810 58911, 0<ϊτ/<-/ηίι + Ηοίίιι/αηη
έν ϋΐ iv σ. 919, 7%«ί»6 Η00 350, Κόντος
ΑΕΚτ 1905 436.

ΤοΟ έντόϋα το ν παραλιπών ό λιθουργος έ/ά-

Άμφιαρείου έπιγραφαί' υπό Β. Αεονάρδον. ~·>·ί

ρχ;εν ύστερον άνω ΐΑεταςΌ, μικοόν' ποβ ά. σ. 231 .

.Ζδ π· τοΐ ιεροί' το 1'" ιώτα τοΟ ίε(>οϊ παοαλι-
πών ό λιΟουογο; ένεστο^νωσεν ύστερον έττί τή; χυ-
τή; νοητή; γραμμή; μεταςϋ του τοΓ και του εροί
(θόχ ω; εν 810 .'ί8ί>14).

άί)(κί'ωτ πρβ Ηοίίιηαηη Οϋ III σ. 520, 810
589", ΖίβΑβ« 1,08 653, ΙΓ/7//Γ//// ,ιΐι 191 1207

19 Ο αν δε ό αντίδικος μη σννχ20ωρεϊ, είς την
νστέρην ή δίκη τελείσιΐω' πρβ ήν δ έκχωρήι ο δι{ 0ώ·
ξας, όφελέτω 01 IV σ. 880 η60«, ότω δε μ,ή, εις
την νστέραν Ξενοί. Ελλ. Α /ιο·

20 1- έπαρ2]χήν πρβ Ζίβ/ιβη 1.08 65 τ. 202,
810 58

επχ ^άρχονται οι δημόται 10 II 588, επάργεσ&αι δε
καίτονς χορούς 810 ~77,,, £(αλλ. ά\πάργματα 810
630 8οΙτΠ8βη 108 32)146, άπαρχή (πρβ καϊ ΑΕ
1910 ~1012/3 [ίο] |26|1 *α« άπάρχομαι 810 III 207,
καταρχή ΖίβΗβΠ 1.08 25(1]β9 τ. 82, ΨχΙΚβΙηχ
ΒΟΙ 188 (πρβ έν ΙΡΕ I 54 τ. 91 ΰπίρ τ^ς ,,£^ς]
πόλεως ενσταϋίας και νΛτής εαυτών υγείας). Έπ!
Παυσανίου ι Α' 34*) φέρεται: «νόσου οέ ίκεσθείσης
άνδοί μαντεύματος γενομένου καθέστηκεν άργυρον
άφεϊναι καϊ χρυσον έπίσημον έ; τήν πηγήν' ταΰτη
γαρ άνελθεΐν τον Άμφιάραον λέγουσιν ήδη Οεον»,
πρβ ΑΕ 1916 119, ΠΑΕ 1916 66, α. περϊ του
ϋησαυρό)^ . ., ., έξης σ. 240? (μόλυβδοΟν είσιτη-
τηρ-.ονΙ.

ελ\α\ττον έν τω ·)':' γράμματ; σοαλεϊς παρέ-
λ'.πε τήν ζευγνΟσαν κεραι'αν.

Τά 1 4 γράμματα τα μεταξύ τοΰ ελ[α\ττον καϊ του
μου είνε έττϊ 11 έκκολαφθέντων άντεγγεγραμμένα"
καϊ ή μεν τελευταία λέςις καϊ προ τη; έκκολάψεως
ήν δοκίμου, ο'.ότι άλλη λέςις εϊ; μου λήγουσα,
λν επισήμου ή άοήμου κλπ, Οά ήτο απρόσφορο;
τη τοΰ μετα το ελαττον -/(όρου αναπληρώσει" ή οέ
ποώτη μετά το ελαττον άτταλειτ-Οεϊσα λέζις οέν ήτο
εννέα (ή σύνθετον), ώστε νά ΟποτεΟή οτ'. έσ^,α/.-
μένω; ήν κε/αραγμένον λ/ έννεοβολομου οιοτ;
το γε πρώτον γράμμα (ε), εϊ μη καϊ άλλα, ένεοέ-
•/ετο νά μεϊνη άναπα).ειπτον, να μεταβληΟώσ; οε
μόνα τά έοε;ή;. "Οθεν εικάζεται ότι ή μεταβολή
έγενετο οϋ/ϊ οιά σφάλμα του λιθουργοΟ, άλλα οια
μετα βολή ν της περϊ τή; έπαρ/ή; ο;ατα;εω;· ϋπο
ν \ν%Ιατηο%ν%Ιζ ήκάσθη ότι πρότερου εκείτο
£1(α)ττοτ δραχμής δοκίμου- ϊστέον ότι μετα;ύ τοΰ
loading ...