Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 234
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0246
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
234 Άμφιαρείου έπιγραφαί' ύπδ Β Αεονάρδον.

ΑΕ 1917

λον και τοΟ δο υποφαίνεται εύκοινώς, τώ π του έν
τω προηγουμένω (21η>) στί/ω βεραπεύεσΦαι αντι-
στοιχούν, 5! £ν τω βάΟει έγκεκολαμμένον' το
γράμμα τοΟτο, ώς είκασα:, οέν εϊνε τη έκκολα-
φθείση λέξει προσνεμητέον' οιότι και λέξις εις
Χ..μου λήγουσα, ώς είρηται, οόχ ευρίσκεται
ένθάδε άρμόττουσα, πλην εάν υποτεθη δτι πρότερον
σφάλεις εί/ε /αράςαε λχ «μή ελ\α\ττον I I (ή ^ II)
δραχμάΖ,δομον» καϊ ύστερον διώρθωσε το δομυν
εις δοκίμου, και ή του δραχμή'Σ. Οέσι; οΰ/ί ένθάδε
συμπίπτει καϊ το Σ έν τη έκκολάψει οέν θα εμενεν
άκήρατον άλλως τε κα'ι έπειδή μεταξύ του Αον κα'ι
του <$ο έμενε /άσμα δυνάμενον να πληρωθη οιά
του Δ του ίοκί ί'νχ μή το ΚΙ οΰτως πυκνώς, ώ; νυν
ε/;;, έπιχαραχθη' οίο εΐκότερον δτι το νυν είνε
χναγνωστέον μή ελαττον έννέ' άβολους δοκίμου
άργυ.,,ρίου σύνθετος λέξις εννέα + όβόλος (πρβ
ΟΗοΐίτααηη Οϋ III 272 281 Ί7!Ι δέν άπαντα,
πρβ έ ννίόβολο ί ΙΟ II 7;( 1(,Β 10) (~ρβ Αάά. σ.510,
ΦίΙΗβΙηι \Μη'^.),έννεετη,ρίδος ΙΟ,11 985 Α ,, ϋ/βί-
βΙβνΚαη» ΠΑ I 1596), ε'ννε" δβολοί Λ Ε 19Κ >ΐ49 38.
έννε (5/?ολών ΙΠ ν2 437, ΌΙ 2082, εννβ" ($/5ολο«ς
ΙΠ V, 345, ϋΐ 3749, ΑΕ !91ΐ2 23' Λ'·" Λί."<-

χμ<ίς — έττε' όβολούς Άριστοφ. Βατρ. 176 /, εττ'
έννέ'όβολοϊς τοκοφορεΐν (= IΗ °/0) Δημοσθ. 13(5225.
ίΊΊ'ί' άρχοσιι· ΙΟ *Ώ 4787, <5' εννε" αρχοντε[ςι
Άοιστοτ. ΑΙΙ ")">2 (πρβ πάντες οι εννέα άρχοντες
3β 597 . έννέ'άνδρας δοΐτηββη 38ρΐ4 (πρβ \νίΙ-
ΗβΙνι <ΙΗ 1901 23δ). δν' όβολώ Άριστοφ. Άνα-
γύρω (Πολυδ. θ' 72), δυ δβολοί ΙΠ VII 24209,
δυ όβο.,Λους ΒΙββ/αηαηη ΙΠ8 έν ΙιϊβΙζτηαηη
ΚΤ 1 15) 59, ΌΙ IV σ. 883, Άριστοτ. ΑΠ '*94,
(ϊυ" όίελύς ,ΙΙι 191 1282, Δημοσθ Νθ' 36,

(5ΰ' ετών ΙΠ XII* ο-. VIII (εις σ. 77)„, &5' αεί
Πλάτ. Παρμ. 143», <$<Γ 5νζβ Πλάτ. Παρμ. 144β,
ϊτΑτ' όβολοϊ ΙΠ ΧΙ2 1367, πε'ια' δβολόίς 8ΙΠ
5 I 7Β = 10 ΧΙΙ7 67(Β) ,„), πέντ' όβολδς 810 591 τ ,
Λβν <5/9[ο/3ώς ΙΠνίΤ 242037, επτ άβολοι Α Ε
1910 149 38, »ιτ' όβολούς ΗίΙΙβν Ιπβοΐπ·. Ρπβηβ
165ί0, δέκ'όβολούς ΥΠ 1791, πρβ ΙΠ VI 1433
(παντοία), οκτώ '/? ο λών 81Π 587206, τοΰ 'βολοΰ
8ΙΠ 587125, ΙΠ II 834" 36, μ7έ ελαττον εμιεκτεον
ΙΠ I ■_> -7. 59), μή ελαττον τρί' ήμιπό δ ια

ΙΠ 2ΙΙ 4(Π04 |πβΡ 90,21, μή ελατ τον εννέα] νλΗδακτύ-
λονςι 8ΙΠ 540, πλΐον πέντε δραχμάς Ζΐβ/ιβιι

ΕΠ8 *)(·'ΐ9 [31] (πρβ σ. 211). πρβ ΟΠΙ 483183-4, ΌΙ

3757, ΨίΐϊιβΙηι Ηθ 1909 44-

25 χέ· πρβ ΌΜβηδβτ(/βτ έν 8ΙΠ 58 9 2 2 23,
ΖϊβΙιβη ΕΠ8 6.') τ. 2(12, 8ίβη(/βΙ ΟρίβΓβΓ&ιιοΙίθ
47, ΨΐΙΗβΙτη 3\χ 1911 232, Παπαβασιλείον
ΑΕ 1911 91, πρβ ΖίβΗ&η ΕΠ8 8835^0 42. 810
603, Κ», ΌΙ IV σ. 88:5 η6226Η4, Λβι7 Ληοη. Αγ-
^βηΐ. 302 /.έ.

2β επιτι&ΒΪν ούτως, ώ; και έκ του κειμένου
δηλοΟται, γρ. έν ΑΕ 1885 95 έν τη μεταγραφή"
πρβ ϋΐ IV ο-. 884 η62 όταν ζ^ν ίρ?)ν μοΤ?Λραν
έπιϋήι (δηλ. έπΐ τον βωμόν).

30' τα μεταξύ του δέρμα και του ϋύειν, θέσεις
1(1, είσΐν (έπίτηδες) άπαληλιμμένα' έν τη μετά το
δέρμα 2? θέσει σώζεται κάτω αριστερά λείψανον
κάθετου γραμμής (λν ^ ή ε, ήττον πιθανόν ί), δι
ο το έκκεκολαμιχένον δέν ήτο λαμβάνειν, ο και 9
ε/ε>. γράμματα, ή κομίζεσϋηι ή παράδιδαν)· ? τγ7
??εο ειναί' έν ταΐς οε/.α θέσεσιν, εί υ.ή εκείτο ιερόν
είναι (Κβίί Αηοιι. Αγ^· 304,πρβ 309), έκεχάρακτό
τι εσφαλμένον, λχ δέρμα ΰύειν, είνε δέ ήδη χαρά-
ξας τον στίχον όλον συν τω ορΟω Μείν (5έ ε'ξ, οτε
ίοίον δτι έσφάλη εξεκόλαψε αέν τά 1(1 γράμματα,
έπελάθετο οε το όρθον άντεγχαράξαι.

Περί δερμάτων κλπ πρβ κα! ΖίβΛβη 1.08 10
(πρβ και Λ 1905 ίο 17, 5<βΛ.9βΖ ΒΙΛ\Τ 1 ί »<)7 ιο63,

ΕΝΑ 1909/0 ΐ2ΐ, ΑΕ 1911 μ] 8827/9, ΨίΙΗβΙτη

.11. 1911 223-

30 1 χΐΰειν δε §ζ31εϊν άπαν δτι αν βόληται
εκαοτος- κατά τήν άνάγνωσιν έί81«νσ£^ τγ«τ (πρβ
6?ναί32, έξης άρ. 948) θα έλειπε ί μεταξύ τοΟ α
και του π' πρβ άλλως έν Αμφιαρείω έν κοινή δια-
λέκτω ΙΠ VII 3233 είν - είναι κα'ι Α Ε 1892 ι;,,;,
εΐνα και έν άνεκοότω ψηφίσματι ειναιί - είν. - πρβ
έν συνθήκη Χαλκιδέων 8ΙΠ3 1353 ι3 ,- εη-, έν ψη-
φίσματι Χιου έν Δελφοϊς 8Ι03 40237 τψ> δε
προ{γ}\ραφήν (ψίΙΗβΙΐη ΒΟΙ 180, πρβ ΠΠΑ

I !η ΥΛ 789] είν εις φυλακήν.

Περί των έπϊ Π αυ σαν ίο υ φέρεται Α ·>Ίγ, Ι: «και
πρώτον μεν καΰήραοΰαι νομίζουσιν δστις ήλ&εν

Αμψιαράω χρησόμενος' εοτι δε κα&άρσιον τω ΰεώ
ϋόειν ίϊΰοοπι δε και αύτω και πάοιν δοοις εστίν έπι
τ ω βα>μώ τά ονόματα (ποβ ΑΕ 191 / 39 >, 9ΐ)· προ·
εξειργασμένων δε τούτων, κριδν ϋύσαντες (~ρβ το
έν Αμφιαρείω εύρεθέν άνάγλυφον, νΟν Α Α .Μ 1395
loading ...