Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 240
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0252
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
240 Άγγελίαι : Δ') Άιιφιαρείον.

Α Ε 1!)17

ύδατα τ<3ν δυσμικών τής στοάς, ό δε (νθ) έκ τών μεταςυ του 100> κίο-
νος (39) χ»ί τοϋ (40) υπό τόν στυλοβάτην Κ*ί, το' τε θύρωμα
και το δάπεδον του ες ανατολών 3ηι> οικήματος (20) λοςώ; ρέων άπω-
/έτευε τα ύδατα ς βρα/είχς κιοστοι/ίας και τά τών ανατολικών της
μακράς. Έν τώ στωίκώ συστήματι, ένθα ή έττ-'/ίοαις βαίνει άπ' ανα-
τολών πρόςδυσμάς αυτογενή (υπέρ τα 3:Α ), ηρευνήθησαν διά σκάφης
μέ/ρι τοϋδε κυρίως τα της μακράς πλευράς οικήματα καί το νοτόθεν
του δυσμικωτάτου οικήματος (12) καί του δυσμικωτάτου κίονος (30),
οΰ και ηΰρέθη κατά '/ώοαν ό χαΤΊ> σφόνδυλος (ϋύ. 1 44). Ό προ της
στοάς /ωρος μέ/ρι μ.£·> τινο; προ; Ν ην, ιός και εικός, επίπεδος,
νοτιώτεοον δέ ηρέμα ανάντη;.

Καί ταύτα υ.έν περί του στωικού συντάγματος Εκατέρωθεν δε
τούτου, ήγουν άνατολόθεν τε καί δυσμόθεν, κείνται άλλα εκτενή συ-
στήματα, ων το μεν, μακρά όδώ (45) άπ' αΰτοϋ ώρισμένον καϊ προ;
υδραυλικά 'εργα (πρβ τόν ό/ετόν, περί ου ΐν 11Α Κ 1918,,.), καθ" α
και 'εκ κεκονιαμένου νώρου δηλοϋται, συνάφειαν έ'/ον, ατελώς μέ/ρι
τούδε απεκαλύφθη, τα δέ δυσμικώτερα (6-9 κλπ1, πολλώ ΰψίτερον
(υπέρ τα 3ι*) κείμενα καί διαδρόμω (11) άπο τη; στοάς ώρισμένα, διή-
ρηνται εις τρεις συστάδα;, ιυν μία μεν ε/ ε ι προ; άλλοι; τρία οική-
ματα (3-5) παρεμφερή αέν καί ομοίως τοϊ; τη; βρα/είας κιοστοι-
•/ίας (24 20) κείμενα, βλέποντα μέντοι δια τών θυρωμάτων προ;
ανατολάς η κυρίως ειπείν πρό; τά βορραπηλιωτιχά, ήγουν πρός
την Κύ'βοιαν, άλλη δε ολίγω ΰψίτερον κειμένη ε/ει πρό; δυσίν άλλοι;
/οίροις (1-2) δύο οικήματα, έκάτερον μετ' άλλου συνε/όμενον, ή
δέ δυσμικωτάτη εξικνείται, ό>ς διά σκαφικής προπείρας έφάνη, μέ/ρι
τη; νυν γεφύρας, ενθα καϊ περατοϋται ό του ίεροΰ περίβολο;.

Πρό; συνάφειαν τών δύο συνταγμάτων, ήγουν -/άριν της έκ του στωι-
κού εΐ; τά δυσμιχά προσβάσεως, διά τό διάφορον τοϋ εδάφους ΰύος
έποιήθη παρά τό ό/ετόκρανον (α) τοϋ υπό τόν δυσμικόν διάδρομο/ (11)
ο/ετοΰ κλϊμαξίΙΟ), πλ. 0 87. τ;ς σώζονται τίνες άναβασμοί.

Τά οικοδομήματα, ιός εκ τε τη; τοι/οδομίας καί τών κινητών ευ-
ρημάτων συνάγεται, ανάγονται εις τήν πΧ 3'.ν έχατονταετηρίδα, δτε

ΰψ. 0 135.

.7; άγαλμάτιον παιδος καθήμενοι) ειιΊ βράχον και κρατούντος

νήσοαν. Γιϊς

καί πλείστα;, ιό; γνωστόν, η Ώρωπίων πόλι; έψηφίσατο προξενιάς.
Λεν ησαν δέ ταϋτα ιδιωτικά οικήματα (πρβ ΙΟ VII 422 = ΖίβΙίεΠ
ί.08 66 πρβ 199) η πρατήρια /άριν τη; πανηγύρεω;, ότε '.αί ήρ-
κουν προ/ειρότερα κτίσυ,ατα καί παραπήγματα, άλλ', ιό; φαίνεται, εί;
μέν τά τη; στοάς, τά καί προσηλιώτερα, ιός ειρηται, χαί ύπηνεμιότερα
καί, ιός ειπείν, /ειμερινά διαιτητήρια καί ΰγιαστήριον όντα, κατήγοντο
άλλοι τε καί ο! κατά τόν ιερόν νόμον μέλλοντες ΰεραπενεοΰαι νπο τον
&εον (ά. σ. 232'21/2). τά δέ ΰύού κείμενα διά τό εΰαερώτερον χαί ψυ-
/εινότερον της θέσεως ήσαν καί άλλως ιός θερινά καταλύματα καί ιός
άναρρωστήοιον /ρήσιμα. Περί του της Επιδαύρου καταγωγίου όρ.
Καββαδίας Ίόπιδ. ίερ. Ασκληπ. 162, 232. Αραβαντινος Άσκλ. 34.

Χρυσώματα καί άργυρώματα οέ ν ηϋρέθησαν έν τω έφ' έτος ένιαυτώ,
τά δέ τήτες ευρεθέντα /αλκώματα καί σιδηρώματα καί μολυβδιόματα
κλπ, πλην τών έξης, δεν είνε ίδιας ένΟάδε αναγραφής άξια,

Κϊσιτητήριον μολύβδου» (ε/κ. 2' νϋ/ΛΑΜ 14915), τοϋ αΰτοϋ καϊ τό

ϋψ. 0 015.

2 (αΐ εικόνες 2-7 έγένοντο έκ φωτογραφημάτιον τών μνημείων);
είοιτητήριον μολνβδονν.

ιερόν
Άμφιαράου'

Ύγίεια.

έν τή πέρυσιν έτεία εΰρεθέν λίγδου (ΑΕ 1916 Π!) ,ιχ. ι 1ΙΑΕ 1916 ϋβ),
ελλιπές τήν Αμφιάραου κεφαλήν ηυρέθη παρά τήν δεξιάν ό'/θην πρός
Α της κρήνης, οΰ μακράν τοϋ πέρυσιν ευρεθέντος.

ΰψ. 0 12.

Η* (ΑΑΜ 3403): άγαλμάτιον παιδός ιοταμένον και κρατούντος
241,.) ΐ'^οσαν.
loading ...