Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 14
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0024
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

λατρείας. "Οθεν εικάζω δτι εν τώ σπηλαίω τούτω φώσι συντριβόμενοι ή απορριπτόμενοι εις τον πα-

ή λατρεία του Πάνος οιετηρήθη πολλούς αιώνας ραρρέοντα χείμαρρον.

μετά την έπικράτησιν του Χριστιανισμού* έν Ελ- Τάς άξιολογωτέρας των εύρεθεισών άρχαιοτή-

λάοι, φανατικοί δέ τίνες όπαδοί του νέου θρησκεύ- των έδημοσίευσεν Ό Ρωμαίος, καθώς ήθη προε-

ματος μή άνεχόμενοι νά υφίσταται έν τώ άποκρύ- λέχθη" ευτυχώς δέ παρά πάσας τάς δυσχέρειας

φω τούτω τόπω ή λατρεία του' αρχαίου θεοΟ,' προ- της παρατηρήσεως και τάς ανωμαλίας τοΟ έπιπά-

σελκύουσα ίσως και χριστιανούς δεισιδαίμονας, γου δεν υπάρχει αμφιβολία περι τοΟ στρώματος,

έπέδραμον κατά του ίερου τούτου και κατέστρεψαν έξ ου προέρχονται πάντα τά όπωσουν σπουδαία

πάντα τά έν αύτώ αναθήματα, και ούτιυ το ίερον εύρήματα, ομοίως δέ και τά όστρακα τών πήλινων

ήρημώθη έκτοτε. Που όμως και πώς ήσαν καθι- αγγείων. Μόνον περί μικρών τίνων πραγμάτων, οιον

δρυμένα έντός του σπηλαίου τά αναθήματα, και χαλκών τίνων και όστείνων βελονών και περονών

ίοίως τά λίθινα, δέν ήδυνηθην νά έξακριβώσω, και άλλων τοιούτων οργάνων, δέν κατωρΟώθη πάν-

διότι ούτε βάθρα τινά ευρέθησαν,1 ούτε κόγχαι έν τοτε νά έξακριβωθή έκ τίνος στρώματος προήρχοντο

τοις βράχοις φαίνονται πλην όλιγίστων τινών εςω έκαστον, άλλ' είνε βέβαιον ότι τοιαύτα πράγματα

έν τώ προθύρω. Αλλ' επειδή κατά τά πλευρά τοΟ ευρέθησαν έν τε τώ άνωτάτω στρώματι και έν τώ

σπηλαίου ευρέθησαν μικροί τίνες θαλαμίσκοι άπο- μεσαίω. Ίδιας δέ μνείας άξιον κρίνω ότι ή έν Α Ρ]

πεφραγμένοι ΰπό του ασβεστολιθικού έπιπάγου, 1906 σελ. 96 απεικονισμένη χρυσή κλίνη (κατα-

και μάλιστα εν τινι τούτων κατά τό προς άριστε- γεγραμμένη έν τώ οίκείω εύρετηρίω του Εθνικού

ράν πλευρόν του σπηλαίου ευρέθη άποτεθειμένον Μουσείου Οπ' αριθ. 12, 337) ευρέθη έν τώ άνω-

προϊστορικόν άγγεΐον γαστρώδες πλήρες τέφρας τάτω στρώματι. Όμοίως δύσκολος ύπήρξεν ή έξα-

και άνθράκων, όπερ νομίζω ότι ήτο θυμιατήριον, κρίβωσις τοΟ στρώματος, έν ω ευρέθησαν πολλά

φαίνεται πιθανόν ότι εν τε τοις προϊστορικοΐς και λίθινα και πήλινα σαονδύλια ή κομβία, ών τά

τοις ίστορικοΐς χρόνοις πολλά αναθήματα, έν οίς πλείστα εχουσι σχήμα κολούρου κώνου, ολίγα δέ

ίσιος και ανάγλυφα λίθινα, άπετίθεντο άπλώς έντός τινα πετάλου άνθους, άπαντα δ' άνευ τινός διακο-

τοιούτων θαλαμίσκων, και έκεΐθεν άφαιρεθέντα σμήσεως' άλλ' ώς τουλάχιστον μοι έφάνη, προ-

συνετρίβησαν και κατερρίφθησαν εις το έδαφος. ήρχοντο και ταύτα εκ τε του μεσαίου στρώματος

Τοιούτοι δέ θαλαμίσκοι ενδέχεται νά ΰπάρχωσι και έκ του ανωτέρου, και επομένως φαίνεται δτι

και άλλοι και εν αύτώ έτι τώ έξερευνηθέντι μέρει τά τοιαΟτα κατεσκευάζοντο όχι μόνον έν τοις προϊ-

τοΰ σπηλαίου, λανθάνοντες ένεκα της ύπό τοΟ έπι- στορικοΐς χρόνοις, αλλά και έν τοις ύστερωτέροις

πάγου αποφράξεως αύτών. Ώσαύτα>ς ένδέχεται νά άνευ τινός ώς προς την ύλην ή τό σχήμα διαφο-

εχιυσιν άποφραχθή ύπό του σταλαγμίτου και κόγ- ράς. 'Αλλ' ή παρατηρησις αύτη έχει χρείαν έπι-

χαι τινές κατά τά πλευρά του σπηλαίου, άφου βεβαιώσεως και έξ άλλων ανασκαφών. Έκ δέ τών

μάλιστα ένεκα τής αιφνίδιας διακοπής τής άνασκα- ανωτέρω μνημονευθέντων μικρών χαλκών τε και

φής δέν έ'γινεν έπισταμένη έςέτασις του βράχου όστείνων οργάνων τινά, οίον όστέϊναί τίνες περό-

έπι τούτω. Περί τών μεταγενεστέρων λύχνων όμως ναι, ήσαν προφανώς κομμωτικά, άλλως δ' έκτος

νομίζω άναμφίβολον ότι άπετίθεντο έπι του' έδά- αύτών ευρέθησαν και τίνες ψήφοι πολύχρωμοι έξ

φους, διότι τό πλήθος αύτών ήτο μέγιστον και Αιγυπτιακής πορσελάνης, ώστε είνε βέβαιον ότι

έπεκάλυπτον σχεδόν ειπείν απανταχού το έδαφος, είτε ώς άναθήματα, είτε κατά τύχην παραπεσόντα

ώστε θά ήτο πολύ δύσκολον νά έξαχθή έκ θαλαμί- ή άφεθέντα ύπήρχον έν τώ άντρω όργανα γυναι-

σκων τινών τοσούτον πλήθος λύχνων, άφοΟ μάλι- κείου στολισμού" άλλα δέ τινα, οίον μέγα όστέϊνον

στα προφανώς δέν υπήρξε πρόθεσις νά καταστρα- όπητιον, πιθανώς προϊστορικόν, ήσαν τεχνουργικά.

1 Μόνον ?ν [χιχρον «μ^ιον μαρμάρου μετά ' σ.δηροδ ήλου 'Αλλ' ευρέθησαν και άλλα τινά ολίγα, άτινα κατά

φαίνεται δτι ήτο βάσις μικρού τίνος αναθήματος, άλλα τούτο δια την πασαν πιθανότητα ήσαν ιατρικά, ήτοί χειρουργικά,

σμικρότητα αυτού δεν δύναται νά λογισθη ώ; κυρίως ειπείν β.ά- ? \ ; > ~, / (\ Λ Π ' ~,

Λ ρ. - < / α, „ : ~ . , - οιον υ,ικοα περόνη χαλκη μήκους.Ι',ΐυ μετα της

«ρον. β ι ς όμοιος μικράν ρασιν ίσως άνηκε και τεμα^ιον πήλινου 11 ι » λ. ι ι ι ι

κίονος '.ωνι/.οΰ ή κορινθιακού ρυθμοΰ. ακίδος κεκαμμένης κατ άμβλεΤαν.γωνίαν, βελόνη
loading ...