Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 32
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
32 Εις Νικοπόλεως έπιγραφάς' ύπδ Α. Χατζή.

αε 1918

νευόμενος Δομίτιος είναι ό Α', όστις κατά την Β' Δουμέτιος περίπυστος, άμωμήτων ιερήων

έπιγραφήν ήρξατο της οΐκοδομίας τοΟ ναού. άρχιερεύς πανάριστος, δλης πάτρης μέγα φένγο[ς].

Στίν. 4. Ό Γ. Σ. γράφει: Φ6ΓΓΟ0· 'τι < > λ,λ « . μ λ^-, ,

τ Λ , '1 Μ επιγραφή εςεοοθη υπο του Α. Φιλαδελφέως

Στιχ. 5. ΕνταΟθα εχομεν πεζον λογον. 0 1. έν Π ΑΕ 1915 σ. 91 και εν ΑΕ 1917 σ. 63 (είκ

Σ. σ. 14 παραλείπει το άρθρον ΤΟΥ και άναγι- σ_ β0) ^χ ^ ρ_ Σ ίου ><_ ^ ^ 15 ^ κα1

νώσκει ΚΥΡΙΟΥ-

πληαμελέστατα υπο του ΊταλοΟ άνταποκοιτου της

αϋτη-είσελΰόντων: Ή φράσις είναι είλημμένη έκ 0ίνίΜ οα1ίοΗοα 2. ά. σ> 379

της Παλ. διαθ. Ψαλμ. 117,20 α*^ ι} ^ «>* Ό Ά. Φιλαδελφεύς έν ΓΙΑΕ παοατηοεΐ τά έξης:

κνρίον δίκαιοι είσελεύσονται έν αύτη. Ομοίαν επι- ((>Αλλά σπουδα[οτάτη ε?να, χβ1 ή £,^ς ά ^

νοαφην εύοίσκω έν Συρία (πρβ. Οαιτιοηΐ;, βίυάθδ „„ ' _-\ ~ λ/ , * \ , λ*

ι γ τ ι ι ι ι« ο/γ // - κατωφλιον της Ουράς φη©ιοωτη έπιγοαφή... Αυτή

8νπβηηθ8, Ρβπ'β 1917, σ. 340, άρ. 44: \α\ϋτη Χ.β~/α„ „„β' ιλλ ι / > > ~

' ' γ» » / οιεσωθη καθ ολοκληρίαν ακέραια, αποτελείται δ

Γ>7Ί τπ;2?7 τον $εοϋ· Ι ά ιδικοί ο ύκ είσελευσονται , , , , > . . Λ „

1 V , τεσσάρων στίχων χωριζόμενων όι ερυθρών γραμ-

όν! αυτής.) και έν Ινεοκύοα (επί του έπιστυλίου ,,~ » ^ , α ης\ , -. η απ

' ' \ τ , μων, ε/ει οε μήκος μεν 1,44, και πλ. 0,49».

του ναου της Παλαιοπόλεως' ποβ. Πινακοθήκην <ττ 1 ή1 -χτ

^ 11 ιΐμεις θα παρατηοησωμεν ταοε: η επιγραφή

17 191/ σ. /ο: αντ?7 η πύλη του κυρίου οι- Τ , , »

1 -1 , , . εινοα οιχοκκ τη προηγουμένη· εχει ομως και τινας

κεοι Ι είσελεύσοντε έν αύτη.) <\ , , ~ - , 0/>

1 ^ ι/ ' οιαφορας έν τω α και ρ στιχω.

δίκαιοι είσελΦόντων: Πο3. και τον άοναΐον νόυ,ον ν / λ * >υ Γ" >'

1 Γ 1 Λ η ^τίΧ· 1 · οίκον: ϋ,ν τη I επιγραφή κείται το

της Αίνδου, καθ όν μόνον εις τους «^ώ^ κα^α- έσφαλ{λένον ^

ρονς» έπιτρέπεται ή είσοδος «α^α>ς ες τό ιερόν, Στίχ. 2.' Ό Ά. Φ. άναγινώσκει ΔΗΜΑΤΟ"

(π?3. Ε·. ΖϊθΙιθπ, Εθβ-θδ (τΓαβοοΓαπι δειΟΓαβ, II , , " Λ , * , « , , « .

1 , . λ ανεγνωσα οειματο, οιοτι έν τή εικονι της επιγραφής

σ. 364) καΐ τον της Αστυπάλαιας ές το ίερον ,]η«η γ-π » λ κ\ ~ ~ λπ»λλ-γ-^

' ^ νί ^ " (Αβ ΐυ 1 / σ. ΟΙ) αρ. 15) κείται σαοως ΔΒΜΑΤΟ

μή έσέρπεν, δσ|τις ^ έστί κ τ.λ. πρβ. = Οειματο

Ε. Ζίθΐίθη ε. ά. σ. 313). ~ , ~ , , γ ν ♦ , ' ^ ιχ/^

' „ . . ϋ»ν τω αυτω στιγω ο 1 . 2^ αναγινωσκει Κ ΚΟ-

Στίχ. 6. Ό μεν Ά. Φιλαδελφεύς έν ΠΑΕ 1915 ΟΜΗ0Ε κ 8'

σ. 89 = ΑΕ 1917 σ. 48 και 50 άναγινώσκει ύπο » / » > '1? ~ '

1 οειματο και κόσμησε: ϋν τω αντιστοι/ω στι/ω

το τελευταΐον γράμμα του ε' στίχου τά γράμ- ^ ρ- έπιγραφ^ς κεϊται & ^β^Αων ΓΟ^πενσε
ματα ΔΙ ή Δ-, 6 δέ Γ. Σωτηρίου σ. 25 Α φΜ παρατη?ήσεις ^,). Τποθέτομεν δτι διά μεν

και παοατηοεΐ: «τό πρώτον είναι μικρότερον και „ , ™ π- , . . ' « /οι, ί/

Λί*ι. γ ·γ ^ , „ «. , της φράσεως της 1 επιγραφής εκ ϋεμενλων τολυ-

κατά τι άπομεμακρυσμένον των δύο άλλων, τοΰ δε V -4 ~ « " ε

Λ ^ ^ ^ πευσε οηλουται η εναρςις τής οικοοομιας (υπο του

«ΟβικοΑ» Μ ^ αί ανω γωνίαι διακρίνονται. Α^ ^ §, φοάσ£ως ^ς ^ ^

Νομίζω δτι πρόκειται περι χρονολογίας, έν $ το ^ ^ , άποπεοάτωσ;ς κα; ή δίακόσ(Λησις

μικρόζερσ* καί άπέχον Α ^ΑοΓ τό χρσ»οίογΐχά> ^ ίσωτ£ριχο0 το0 Ο^ναο0 (ω τοΰ Δομιτίου τοΟ

ο^α, τά & 7ρά^ατα Υ Μ ^ρ. ΦΜ, ώς ^ρ- βΊ. το0το1κατ^ έ(χ£ χα1 ή Β' έπιγρα.

Λ»σβν αΰτός ό συγγραφεύς έν τω άντιτύπω της ^ Δομήχιος ^ < πρώψ (=6 ΑΊ τ6ν σεβάσμιον

διατριβής, όπερ εχω υπ όψει) τό ετος 1» κατεσκεύασεν οίκον, Δομήτιος δε δ νυν ί= ό Β'). . .

Την Οπόθεσιν άντέκρουσεν ό Α. ΦιΛαοεΛφεΰς έν ^ ^^^^ τρί'στωοϊ,

ΑΕ 1917 σ. 51. Στ,^ 4 Ό ^ν Γ Σωτηρίου γράφει φ6Γ-

Ήμεΐς νομίζομεν οτι πρέπει νά γίνη νέα έπι- '& §, >Α φιλαδελφεύς έν ΠΑΕ 1915

σταμένη έξέτασις τοΰ ψηφιδωτού. Φ6ΝΓΟ0

Δ. Ε.

[---] \ΜΟΝΑθ[---] ^εΟΝΤΑΟ

+ Οίκον απαστράπτοντα θ((εο))ΰ χάριν ενθακ((αι)) ένθα --—--— __ _].

δείματο και κόσμησε καί άγλαΐην πόρε πασαν „ , , , , , .

" " 1 + * * 2 Νθ[χιζοΐΑεν οτι πρέπει να γιντ) νεα και επισταμένη φωτο)>ρα-

1 Κατ^ ταύτα Α ψ Μ = Ακτίου) 540 = 509 μ. Χ. φηοα των πέντ£ έπιγραφο.ν.

30 7 /β
loading ...