Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 43
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0053
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

'Ο Ιουστινιανός εν Θεσσαλονίκη- υπό Γ. Οικονόμου. 43

ΟΙΟ IV 8636 Εν ονόματι του δεσπότου ημών
Ιησού Χρι\στοΰ τοϋ ϋεοϋ ημών αυτοκράτωρ Καϊ-
οαρ Φλ(άουιος) Ιουστινιανός, Άλαμανικός,
Γοτΰτκός, Φρανγικός, Γερμανικός, ' Αντικός, Άλα-
νικός, Ούανδαλικός, Αφρικός, ευσεβής, ευτυχής,
ένδοξος, νικητής, τροπεοΰχος, άεισέβαοτος, Αύγου-
στος, άνενέωσεν φιλοτιμία τα δημόσια κτίσματα της
πόλεως σπουδή και επιμέλεια Ουρανίου τοϋ ΰεο-
ψιλεστάτου επισκόπου, Ινδ[ικτιώνος) γ έτους υπγ'.
Ό λίθος είναι έκ Τραπεζούντας, της Τραπεζουντος
δέ είναι και ή έν τέλει χρονολογία, ήτις τάσσει
τον λίθον εις το έτος 545 μΧ πιθανώτατα.

Έν άλλη, ωσαύτως έκ Τραπεζοΰντος, έπιγραφή,
ΟΙΟ- IV 8637. ευρίσκεται: Αυτοκράτωρ Καίσαρ
Φλ. Ιουστινιανός, ευσεβής, νικητής, τροπαιούχος,
μέγιστος, άεισέβαστος, Αύγουστος παρέσχετο ίνδ{ι-
κτιώνος) [ε'] αϊτούς υπ' ήτοι του έτους 542 μΧ.

"Αλλαι έπιγραφαί δέν παρέχουσι πλήρη την
σειοάν των αυτοκρατορικών τίτλίυν, άλλα μόνον
τινάς εξ αυτών, πχ έν Οία IV 8986 άπαντα Ιου-
στινιανός σεβ, έν 8963: Ιουστινιανός 6 μέγας, έν
8639 σκηπτοϋχος Ιουστινιανός, έν 8640 φιλόχρι
οτος Ιουστινιανός, έν 8638 ορθόδοξος βασιλεύς
Ιουστινιανός έν 8634, 8642 βασιλεύς 'Ρωμαίων
Ιουστινιανός, (πρβ Ταΐτειίΐ Μβίαη^θδ ά'ΑγοΙιθοΙ.
θί ά'βρϊ^ι·. Ιογζ. 73) και έν 9276 Φλ. Ιουστινια-
νός εύσεβέστ[ατος) βασιλεύς, ένθα ή ατέλεια της
τιτλοφορίας ερμηνεύεται, νομίζου, έκ του ανεπι-
σήμου των μνημείων τούτων χαρακτήρος.

Πλήρη, ώς εικός, έχει την τιτλοφορίαν του αύ-
το-Αοάτοζοζ και το £ν έτει 552 έκοοΟέν διάγραμμα
αύτου περί των αίοετικών Ώοιγένους, Δίδυμου και
Εύαγρίου τών θεομάχων, το διασωθέν έν τω Πα-
σ/αλίω Χρονικώ, ΟΙιγοπϊο. Ρ&8θ1ι. I ρ. 635 έκδ.
Βόννης. Έν ονόματι τοϋ ΰεοϋ και πατρός και τοϋ
μονογενούς αύτοϋ υίοϋ'Ιησοϋ Χριστού τοϋ Κυρίου
ημών και τοϋ αγίου Πνεύματος αυτοκράτωρ Και
σαρ Φλ. Ιουστινιανός Αλαμαννικός, Γοτϋτκός,
Φραγκικός, Γερμανικός,' Αντικός,' Αλανικός, Ούαν-
δαλικός, ' Αφρικανός, ευσεβής, ευτυχής, ένδοξος,
νικητής, τροπαιούχος, άεισέβαστος, Αύγουστος,
παντι τώ πληρώματι της καθολικής και άποστολι -
κής εκκλησίας· και κατωτέρου τούτω τω κε ετει
της Ιουστινιανού βασιλείας. Συμφωνεί δε ή τι-
τλοφορία του διαγράμματος προς την της έπιγρα-

φής της Τραπεζουντος, κατά τε την τάξιν και τό
περιεχόμενον τών τίτλων, πλην του Αφρικανός -
Άφρικός, και τούτων όμως μόνον κατά τον γραμ-
ματικό ν τύπον διαφερόντων.

Ομοιον έν τή διατυπώσει προς την έπιγραφήν
ΟΙΟ. 8636 έχει το πρωτόκολλον και ή έν Ακ-κιόϊ
παρά την Μίλητον ευρεθείσα ένωκοδομημένη έπι-
γραφή ή υπό του ΟθΙζθγ έν Βγζ· ΖβϊίβοΙίΓ. III,
21 δημοσιευθείσα, ή οποία παρέχει την ίδιορρυ-
Ομίαν της έν άναμίκτω γλώσση συντάςεως αυτής,
Ελληνικήν έχουσα την αρχήν, Αατινικον το όνο-
μα και τους πλείστους τών τίτλων του αύτοκρά-
τορος, Ελληνικούς δε πάλιν τούς λοιπούς τίτλους
και τό ακολουθούν έλλιπές κείμενον ήτοι

Έν ονόματι τοϋ δεσπότου ημών ^Ιη-
σοϋ Χρίστου τοϋ Θεοϋ ημών αυτο-
κράτωρ Κέσαρ Φλ. Ιιΐ8ϋηίαηιΐ8 Α1αιηαη[ηίβ
ιΐ8 Οοί1ιίβιΐ8 ΡταρΐβΗ8 Οβ7Ίΐιαηίοιΐ8 ΟαΙΙίϋΐΐ8
Α1αηίβιΐ8 ναηάαΙίβιΐ8 ΑίΉβαηιΐ8 ευσεβής
έ'ν]δοξος νικητής τροπεοϋχος άεισέ[βασ

τος τρ^ο^πεοϋχος-προσήλθαι [τ

ους] τε υπουργούς της έπιχορίου τ[άξεως.

Αςιον σημειώσεως είναι ή ελλειψις του άλλως
συνήθους Αηίΐοιίδ και της άντ' αύτου παρουσίας
του Ο&ΙΠοιίδ.

Ωσαύτως ομοιον έχει το πρωτόκολλον καϊ ή
κατά Σευήρου και τών περί τον ΆνΟιυιον διάταξις
(παρά Μ&ηδί VIII, 1150—ΟθΙζθΓ ενθ άν.), απο-
μένει άοα αακοότατον τών αί'/οι τουοε γνωστών
τό έν τω ΙΙασχ. Χρονικώ πρωτόκολλον, του οποίου
ή έπέκτασις οφείλεται μεν κατά τον ΟθΙζθγ εις τούς
βφλισγράφους, μάλλον δ' 6'μως φαίνεται, νομίζω,
-ποοεργομέν/] ες αύτου του πρωτοτύπου και γνή-
σια, έου,ηνεύεται δέ έκ του πεοιενουιένου του δια-
τάγματος, 6'περ αναφέρεται εις τάς περί τό όμοού-
σιον της άγια, Ιριαοος εριοας.

Ελλιπή δέ ενει την διατύπωσιν του πρωτοκόλ-
λου ή περί Νεστορίου και Ευτυχούς τών αιρετικών
έν τω Πασχ. Χρονικώ σ. 630 Βόννης διάταςις λέ-
γουσα άπλώς: Αυτοκράτωρ Καίσαρ Ιουστινιανός
ευσεβής νικητής τροπαιούχος μέγιστος άεισέβαστος
Αύγουστος πολίταις ήμετέροις.

Εις τάς άνεπισήμους έπιγραφάς άνήκουσι και αί
loading ...