Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 50
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0060
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50 Ο Ιουστινιανός εν Θεσσαλονίκη υπό Γ. Οικονόμου.

ΑΕ 1918

οτεως έληλυΰ'υία είλικρινοϋς' και δη παρήσαν μεν πιστοϊς. Αριστερά δέ, ή κυρίως έχουσα σημασίαν

οι την όρυγήν εκ πλαγίου της μαρτυρικής σοροϋ δι' ήμάς: Ώ μεγαλομάρτυς Δημήτριε μεσίτευσον

ακευαζόμενοι· άλλως γαρ πώς τή τοσαύτη των μύ- προς Θεόν, ίνα τω πιστώ σου δούλω τω έπιγείω

ρων πλημμύρα ό μαρτυρικός θησαυρός άνηρεύνητο; βασιλεϊ 'Ρωμαίων Ίουστινιανω δοίη μοι νικήσαι

(άν έοευνηθείη) ; Του πράγματος δε δλαις ειχοντο τους έχ&ρούς μου και τούτους ύποτάξαι ύπδ τους

ταΐς χερσί, δάκτυλόν που τυχόν ή βραχίονα ή άλλο πόδας μου. Αί μυροδόχαι αύται έν θεσσαλονίκη

τι μέρος της μαρτυρικής ολομελείας, με& δσου τοϋ ή άλλαχοΟ δια την θεσσαλονίκην κατασκευαζόμε-

τάχους άρπαλέως τεμαχιζόμενοι, ώς μη φϋ'άσοι ναι έπληρουντο μύρου και έπωλουντο πάντως ώς

τούτους κατακλϋσαι ή των μύρων εκείθεν τοϋ μάρ- άνάμνησις εις τους προσκυνητάς του Μυοοβλύτου

τυρός έκπηδάουσα άβυσσος. ή και άλλως θά διεδίδοντο άνά τον κόσμον εις τους

πιστούς της ίαματοφόρου δυνάμεως του μύρου,

Σχετική προς την παράδοσιν ταύτην και ούχί είναι δε σημειώσεως άξιον ό'τι οιονεί αντί πάσης
όλιγώτερον ενδεικτική του προς τον ύπερένδοζον άλλης διαφημίσεως της θαυματουργοΟ δυνάμεως
άΦλοφόρον '&είου και διαπύρου έρωτος του Ίου- του μύρου και της σημασίας της αρωγής του με-
στινιανοΰ είναι και ή ύπο του ΒοθοΙιΙί εις το ΟΙΟ- γαλομάρτυρος παρίσταται αυτός αυτοκράτωρ Του-
VI 8642 δια τάς έπιγραφάς αυτής περιληφθείσα στινιανός έκλιπαρών τήν προς τον θεον μεσιτείαν
αργυρά πλάξ, τήν οποίαν συντομώτατα αναφέρει εκείνου προς κατανίκησιν και ύποταγήν των εχθρών
πρότερον ό Ταίθΐ 120 κατά τον Α. Μ&ί δοπρίοι*. αύτου, γίνεται δ' ούτω δεξιά χρησιμοποίησις της
νθίθΓ. ηον. οοΐΐ. III, 1 ρ. 140 παριδών την αύτ. έν τοις άνωτέρω μνημονευθεΐσι χωρίοις μαρτυρού-
ν ρ. 30 η. 1 πλήρη δημοσίευσιν, δθεν ό Βοβοΐίΐι. μένης ίοιαιτέρας του Ιουστινιανού εις τον Άγιον

Ή πλάξ αύτη φέρουσα παραστάσεις και έπιγρα- Δημήτριον πίστεως. "Ισως μάλιστα θά ήδύνατό τις

φας απόκειται έν Σαντίνω της Ιταλίας αριιά νίϋ- νά ύποθέση έπειδή δεν υπάρχει άλλη όμοια λή-

§ΐηβ8 01&ΓΪ88α8 &ιιγο ΐηαβία και φαίνεται οτι κυθ ος μύρον του Άγιου Δημητρίου, οτι ή μυροδό-

είναι λείψανον πρισματικού τίνος αγγείου περιέχον- χος αύτη άνήκεν εις τον προσωπικόν θησαυρον του

τός ποτε μύρον εκ του τάφου του Άγιου Δημη- αύτοκράτορος ή άλλως πως υπεβλήθη και έκυκλο-

τρίου, άναμιμνήσκει οέ τάξιν ό'λην αγγείων παρεμ- φόρησεν έν άρ/αίοις χρόνοις ώς έκ του θησαυρο-

φερους σκοπού, τών περιφήμων ληκυθίων της Μόν- φυλακίου έκείνου προερχομένη. Πότε κατεσκευά-

τσας, των ύπο των προσκυνητών τών Αγίων Τό- σθη δεν είνε δυνατόν νά ρηθή άνευ αυτοψίας ή

πων συμπαραλαμβανομένων έκεΐθεν μετά χώματος άπεικονίσεως, ή όποια θά έλυε και τυχόν γεννώ-

του Παναγίου Τάφου ή έλαίου έκ του κανδηλίου μενον δισταγμόν περί της γνησιότητος του μνη-

του Τάφου εις άνάμνησιν και σωτηρίαν (Γ)ΐβΙι1 μείου. Έάν πρόκειται περί βιομηχανίας της έκκλη-

ΜβπιιθΙ άβ Γ&Γί 1>γζ. 292. ϋαΐίοη ΒγζειηΙίηβ σίας, τότε λαμβανομένου ύπ' οψιν ό'τι και άλλοι

Ανί αηά Αγο1ιβθο1ο§;υ 623). αυτοκράτορες, ίδια δε ό Μαυρίκιος, έδειξαν προ-

Κα τά τήν περιγραφήν του ΒοθοΜι έν τώ μέσω σήλωσιν προς τον Άγιον, δεν αναφέρεται δέ έπί

παρίσταται ό "Αγιος Δημήτριος, ύπεράν<.υ αύτου της μυροδόχου ή μόνος Ιουστινιανός, θά ήδύνατό

το άγιον μύρον και κάτωθεν είκών μετά σταυρού τις νά είκάση ό'τι εντός του 6ου αιώνος άκόμη κα-

έν αναγλύφω μεταλλίω, εκατέρωθεν δέ αυτής δι- τεσκευάσθη αύτη. Δεν είναι προς τούτοις άπίθανον

πλοΐ άετοί. Έκτος μονογραφημάτων τινών οίον νά είκάση τις έκ του τανμάσια αντί θαυμάσια άγό-

Β , υιενος ό'τι ξένος είναι ό ναράκτης. Έν πάση περι-

- κτλ. ύπαρχουσιν έκατέ- , , „ \ ,Τ „ „

ο ^ πτωσει ή πιστις αυτη του Ιουστινιανού ούτως επα-

ρωθεν της παραστάσεως του Άγιου αί έξης έπιγρα- νειλημμένως έξαιρομένη έν τή παραδόσει, όσην-

φαί. Δεξιά μεν: Αντη ή στάμνος φέρει μύρον άγιον δήποτε και άν ήθέλομεν δεχθή τήν ύπερβολήν,

έκ τοϋ φρέατος άντ?,ήσασα, έν ω τό σώμα τοϋ μυ- φαίνεται πάντως οτι έχει ίστορικήν τινα ύπόστα-

ροβλήτου ^είου Δημητρίου τοϋτο άναβλύζον κει- σιν, είναι δέ και άλλως εύλογος προκειμένου περί

ται έκτελοϋν ταυμάσια πάση τή οικουμένη και τοις του κατ'έξοχήν στρατιωτικού Άγιου του άπό βαρ-

10 ΧΟ ΝΙ ΚΑ, * —

3
loading ...